GR20171214 Punt 23. Cultuur - samenwerkingsovereenkomst Publiq UiTPAS Dender - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 17 maart 2015 om aan te sluiten bij de regionale UiTPAS;

 

Gelet op de afsprakennota ‘Vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, 2014 – 2019’, goedgekeurd door de gemeenteraad van 12 september 2013 en aanvaard door de Vlaamse overheid op 11 maart 2014;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2015 over het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst UiTPAS Dender;

 

Gelet op een naamswijziging van CultuurNet Vlaanderen naar Publiq naar aanleiding van een samenwerking met CJP;

 

Overwegende dat er een bindende samenwerkingsovereenkomst nodig is tussen Publiq en UiTPAS Dender;

 

Overwegende dat de algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS vanaf nu in handen zijn van Publiq;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Kennis te nemen van de naamswijziging van CultuurNet Vlaanderen naar Publiq als gevolg van de samenwerking tussen CultuurNet Vlaanderen en CJP.

 

 

 

 

Artikel  2

 

Goedkeuring te hechten aan de basisovereenkomst en algemene voorwaarden, zoals opgenomen in de bijlage, naar aanleiding van de naamswijziging van CultuurNet Vlaanderen naar Publiq, om zo tot een bindende samenwerkingsovereenkomst te komen.

 


Contact informatie