GR20171214 Punt 20. Openbare werken - Rio-Pactproject NIV 3010 - Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Outer en Appelterre-Eichem - goedkeuring koopovereenkomst Denis-Delbaer (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 mei 2013 waarbij de onteigeningsplannen en de onteigeningstabellen voor de uitvoering van de grondinnemingen, de vestiging van erfdienstbaarheden en de tijdelijke werkzones werden goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het houden van een openbaar onderzoek;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de afsplitsing van het erosieproject van het globale dossier voor het project 21.756 voor de aansluiting van de Eichemstraat, de afkoppeling van de Voordebeek en het RioPact project NIV 3010 Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat van Aquafin, werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij het onteigeningsbundel definitief werd goedgekeurd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 waarbij de overeenkomsten tot vestiging van erfdienstbaarheden, de koopovereenkomsten, de overeenkomsten voor afstand van pacht en de overeenkomsten voor de vergoeding van uitwinningsschade opgemaakt door Aquafin in het kader van het RioPact-project 21.756 op naam van de volgende personen, definitief werden goedgekeurd:

 

-De heer en mevrouw André Vergalle-Linda Christiaens, Eichemstraat 116 te 9400 Appelterre-Eichem.

-De heer Willy Vander Linden, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer

-De heer en mevrouw Walter Clerebaut en Godelieve Vande Velde, Berrebroeckstraat 74 te 9406 Outer

-Mevrouw Georgina Boumon, Berrebroeckstraat 68 te 9406 Outer, de heer Willy Vander Linden, zelfde adres en de heer Paul Vander Linden, Route Du Bois Au Loup 11 te F 41700 Choussy

-De heer Erik Schutyser, Berrebroeckstraat 66 te 9406 Outer, de heer Luc Schutyser, Eichemstraat 140 te 9406 Outer en mevrouw Petra Schutyser, Lepelstraat 5 B te 9400 Voorde

-De heer en mevrouw Christiaan Tuypens-Linda Debbaut, Wilderstraat 95 te 9400 Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat de heer Walter Clerebaut, echtgenoot van mevrouw Godelieve Vande Velde, Berrebroeckstraat 74 te 9406 Outer, beiden opgenomen in de onteigeningstabel hierboven, op 19 juni 2016 overleed;

 

Gelet op het attest van 19 april 2017 van de geassocieerde notarissen Ingrid Evenepoel en Iris De Brakeleer waarin zij bevestigt dat blijkens akte van verkoop verleden voor haar ambt, en notaris Coppejans te Oudenaarde, op 19 april 2017, de woning gelegen te Ninove (Outer), Berrebroeckstraat 74, gekend volgens huidig kadaster, sectie B, nrs. 1059A, 1060 K, 1060R en 1060 S, groot 1 ha 17 1 90 ca, verkocht is door mevrouw Vande Velde Godelieve, weduwe van de heer Clerebaut Walter, wonende te 9406 Ninove (Outer), Berrebroeckstraat 74 aan de heer Denis Bjorn en mevrouw Delbaer Ilse, Perrestraat 6 te 9406 Outer;

 

Overwegende dat ingevolge de verkoop van de eigendom Berrebroeckstraat 74 te 9406 Outer door Aquafin een nieuwe koopovereenkomst werd opgemaakt in het kader van het onteigeningsdossier met betrekking tot het RioPactproject Berrebroeckstraat-Cauterbaan op naam van de nieuwe eigenaars, de heer en mevrouw Denis-Delbaer, Perrestraat 6 te 9406 Outer;

 

Gelet op het ontwerp van koopovereenkomst tussen de stad Ninove en de heer en mevrouw Denis-Delbaer, betreffende een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van 206 m² in het perceel gelegen te Outer en kadastraal gekend als 13e afdeling, sectie B, nrs. 1059A, 1060R en 1060 S met een prijs van € 6.788,37;

 

Overwegende dat het ontwerp van koopovereenkomst na goedkeuring zal opgestuurd worden naar het notariskantoor Van Oudenhove & Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Denderhoutem voor het opmaken en verlijden van de definitieve onteigeningsakte;

 

Overwegende dat voor de uitbetaling van de vergoeding voor bovenvermeld perceel in het budget 2015 onder de enveloppe WAT 2015/001, AR 222007, BI 034100, Actie 4/3/3/8 een bedrag van € 50.000 beschikbaar is;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De door de heer en mevrouw Denis-Delbaer, Perrestraat 6 te 9406 Outer ondertekende koopovereenkomst van 27 oktober 2017, opgemaakt door Aquafin in het kader van de uitvoering van het project RioPact, Berrebroeckstraat – Cauterdreef te Outer en Appelterre-Eichem, wordt goedgekeurd als volgt:

 

-koopovereenkomst voor een inneming in volle eigendom met een oppervlakte van 206 m² in het perceel gelegen te Outer en kadastraal gekend als 13e afdeling, sectie B, nrs. 1059 A, 1060 R en 1060 S, mits een vergoeding van € 6.788,37

 

Artikel 2

 

De goedgekeurde koopovereenkomst wordt voor opmaak van de definitieve onteigeningsakte en voor het verlijden van de akte overgemaakt aan het notariskantoor Van Oudenhove & Soutaer, Iddergemsesteenweg 8 te 9450 Denderhoutem.


Contact informatie