GR20171213 Punt 4. Financiële dienst - O.C.M.W.- budget 2018 - kennisneming (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheer cyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

 

Gelet op de omzendbrief BB 2017/5 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

 

Gelet op het advies van het managementteam van 4 oktober 2017;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 november 2017 houdende gunstig advies voor het ontwerp van het meerjarenplan 2014-2020 – aanpassing 2018 en het ontwerp van het budget 2018 volgens budgettair journaal 12720;

 

Gelet op het besluit van 22 november 2017 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij het budget 2018 van het OCMW werd vastgesteld;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van huidige zitting houdende goedkeuring van de aanpassing 2018 van het meerjarenplan 2014-2020;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2018, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 12720;

 

 

Besluit:

 

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van het O.C.M.W.-budget 2018.

 

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

795.694

     A. Uitgaven

19.584.099

     B. Ontvangsten

      1.a Belastingen en boetes

      1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

      1.c Tussenkomst door derde in het tekort van het boekjaar

      2 Overige

20.379.793

 

7.303.284

 

13.076.509

 

 

II. Investeringen (B-A)

-1.628.649

     A. Uitgaven

1.650.000

     B. Ontvangsten

21.351

 

 

III. Andere (B-A)

-564.780

     A. Uitgaven

564.780

          1. Aflossingen financiële schulden

564.780

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-1.397.735

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

5.239.941

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

3.842.206

 

 

VII. Bestemde gelden

818.263

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

818.263

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

3.023.942

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.


Contact informatie