GR20171213 Punt 2. Financiële dienst - O.C.M.W.- budgetwijziging 2017/1 - kennisneming (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008, gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 28 en 29;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd op 26 november 2012, afdeling 2/1 artikel 4/1 inzake de financiële nota;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2016 houdende goedkeuring van de aanpassing 2017 van het meerjarenplan 2014-2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 december 2016 houdende kennisname van het budget 2017;

 

Gelet op het besluit van 25 oktober 2017 van de raad van maatschappelijk welzijn waarbij de budgetwijziging 2017/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het ontwerp van de budgetwijziging 2076/1, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 11167;

 

 

Besluit:

 

 

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad neemt kennis van de O.C.M.W.-budgetwijziging 2017/1.

 

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

628.760

     A. Uitgaven

19.369.248

     B. Ontvangsten

19.998.008

 

 

II. Investeringen (B-A)

-2.272.143

     A. Uitgaven

2.493.567

     B. Ontvangsten

221.424

 

 

III. Andere (B-A)

-628.760

     A. Uitgaven

628.760

          1. Aflossingen financiële schulden

628.760

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

     B. Ontvangsten

 

          1. Op te nemen leningen en leasingen

 

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-2.272.143

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

7.512.084

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

5.239.941

 

 

VII. Bestemde gelden

801.912

      A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

      B. Bestemde gelden voor investeringen

801.912

      C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

4.438.028

 

 

Bestemde gelden

 

I. Exploitatie

-369.916

Naar klasse 0901

-369.916

 

 

 

 

II. Investeringen

801.912

deel reserve  177-rek reserve

600.000

serviceflats Denderwindeke

454.889

Serviceflats Ninove

347.024

Naar klasse 0901

-600.000

 

 

 

 

III. Overige verrichtingen

 

 

 

Totaal bestemde gelden

801.912

 

Artikel 3

 

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan het O.C.M.W.


Contact informatie