GR20171213 Punt 12. Financiële dienst - stad Ninove - budget 2018 - vaststelling (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2017/2 betreffende de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetten 2018;

 

Overwegende dat het managementteam het budget 2018 behandelde in diverse zittingen;

 

Gelet op het ontwerp van het budget 2018, bestaande uit de beleidsnota en de financiële nota, volgens budgettair journaal 82603;

 

 

Besluit:

 

 

met 17 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja)

11 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

Artikel 1

 

Het budget 2018 wordt vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

I. Exploitatie (B-A)

1.087.297

    A. Uitgaven

48.583.466

    B. Ontvangsten

49.670.763

        1.a. Belastingen en boetes

26.281.136

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

23.389.627

 

 

II. Investeringen (B-A)

-13.090.237

     A. Uitgaven

17.176.389

     B. Ontvangsten

4.086.152

 

 

III. Andere (B-A)

4.067.337

      A. Uitgaven

613.898

          1. Aflossingen financiële schulden

321.743

            a. Periodieke aflossingen

321.743

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

292.155

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

4.681.235

          1. Op te nemen leningen en leasings

4.600.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

81.235

81.235

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-7.935.603

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

8.045.880

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

110.277

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

110.277

 

 

Artikel 3

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie