GR20171213 Punt 11. Financiële dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2018 - vaststelling (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2012;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 november 2013 tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij ministerieel besluit van 26 november 2012;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/4 betreffende de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014 – 2019) en budgettering (budget 2014) volgens de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/7 betreffende de digitale rapportering over de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2013/8 betreffende de veralgemeende invoering van de beleids- en beheerscyclus;

 

Gelet op de omzendbrief BB2017/2 betreffende de aanpassing van de meerjarenplannen 2014-2019 en de budgetten 2018;

 

Overwegende dat het managementteam het meerjarenplanwijziging 2014-2019 – aanpassing 2018 behandelde;

 

Gelet op de strategische nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 waarin vier prioritaire doelstellingen werden opgenomen;

 

Gelet op de eerste prioritaire beleidsdoelstelling 1/18: “De nieuwe industriezone ‘Ter Groeninge’ is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;

 

Gelet op de tweede prioritaire beleidsdoelstelling 4/10: “De site van het vroegere OCMW-rusthuis en de omgeving is op kwalitatieve wijze ontwikkeld”;

 

Gelet op de derde prioritaire beleidsdoelstelling 5/8: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere dienstverlening van de politie dankzij de centralisatie van alle politiediensten op de site aan de Centrumlaan”;

 

Gelet op de vierde prioritaire beleidsdoelstelling 5/9: “De Ninoofse bevolking kan rekenen op een betere sociale dienstverlening dankzij de oprichting van een sociaal huis”;

 

Gelet op de financiële nota van het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 volgens budgettair journaal 82603;

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

11 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

Artikel 1

 

Het meerjarenplan 2014 – 2019 – aanpassing 2018 wordt vastgesteld.

 

 

Artikel 2

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2018 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

I. Exploitatie (B-A)

1.087.297

    A. Uitgaven

48.583.466

    B. Ontvangsten

49.670.763

        1.a. Belastingen en boetes

26.281.136

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

23.389.627

 

 

II. Investeringen (B-A)

-13.090.237

     A. Uitgaven

17.176.389

     B. Ontvangsten

4.086.152

 

 

III. Andere (B-A)

4.067.337

      A. Uitgaven

613.898

          1. Aflossingen financiële schulden

321.743

            a. Periodieke aflossingen

321.743

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

292.155

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

4.681.235

          1. Op te nemen leningen en leasings

4.600.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

81.235

81.235

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-7.935.603

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

8.045.880

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

110.277

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

110.277

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.318.745

    A. Exploitatieontvangsten

49.670.763

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

48.352.018

        1. Exploitatie-uitgaven

48.583.466

        2. Nettokosten van de schulden

231.448

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

422.531

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

191.083

     B. Nettokosten van schulden

231.448

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

896.214

 

 

Artikel 3

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2019 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

I. Exploitatie (B-A)

1.696.304

    A. Uitgaven

48.376.338

    B. Ontvangsten

50.072.641

        1.a. Belastingen en boetes

26.351.133

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

23.721.508

 

 

II. Investeringen (B-A)

-10.557.220

     A. Uitgaven

12.703.175

     B. Ontvangsten

2.145.955

 

 

III. Andere (B-A)

8.826.918

      A. Uitgaven

803.810

          1. Aflossingen financiële schulden

803.810

            a. Periodieke aflossingen

803.810

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

 

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

9.630.728

          1. Op te nemen leningen en leasings

9.550.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

80.728

80.728

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-33.998

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

110.277

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

76.279

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

76.279

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.073.413

    A. Exploitatieontvangsten

50.072.641

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

47.999.229

        1. Exploitatie-uitgaven

48.376.338

        2. Nettokosten van de schulden

377.109

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.048.736

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

671.627

     B. Nettokosten van schulden

377.109

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.024.677

 

Artikel 4

 

Het liquiditeitenbudget voor het jaar 2020 wordt vastgesteld zoals hierna vermeld in euro:

 

 

 

I. Exploitatie (B-A)

2.030.022

    A. Uitgaven

48.391.783

    B. Ontvangsten

50.421.805

        1.a. Belastingen en boetes

26.351.133

        1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

 

        1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

 

        2. Overige

24.070.672

 

 

II. Investeringen (B-A)

-3.485.790

     A. Uitgaven

3.554.355

     B. Ontvangsten

68.565

 

 

III. Andere (B-A)

1.408.922

      A. Uitgaven

976.822

          1. Aflossingen financiële schulden

925.822

            a. Periodieke aflossingen

925.822

            b. Niet-periodieke aflossingen

 

          2. Toegestane leningen

51.000

          3. Overige uitgaven

 

 

 

      B. Ontvangsten

2.385.744

          1. Op te nemen leningen en leasings

2.300.000

          2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

             a. Periodiek terugvorderingen

             b. Niet-periodieke terugvordering

85.744

85.744

 

          3. Overige ontvangsten

 

 

 

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

-46.846

 

 

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

76.279

 

 

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)

29.433

 

 

VII. Bestemde gelden

 

       A. Bestemde gelden voor exploitatie

 

       B. Bestemde gelden voor investeringen

 

       C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

 

 

 

VIII. Resultaat op kasbasis (VI – VII)

29.433

 

 

Autofinancieringsmarge

 

 

 

I. Financieel draagvlak (A-B)

2.406.657

    A. Exploitatieontvangsten

50.421.805

    B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden

(1-2)

48.015.148

        1. Exploitatie-uitgaven

48.391.783

        2. Nettokosten van de schulden

376.635

 

 

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

1.163.148

 

 

     A. Netto-aflossingen van schulden

786.513

     B. Nettokosten van schulden

376.635

 

 

III. Autofinancieringsmarge (I-II)

1.243.509

 

Artikel 5

 

Een kopie van dit besluit wordt binnen de 20 dagen na deze zitting verstuurd naar de provinciegouverneur via het digitale loket Binnenlands Bestuur.


Contact informatie