GR20171213 Punt 1. Politie - politiebegroting 2018 - gewone en buitengewone dienst - vaststelling (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, voornamelijk op de artikelen 34, 71, 72, 73, 74 en 75;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat er nog geen ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2017 ten behoeve van de politiezones werd gepubliceerd;

 

Overwegende dat de stad Ninove een ééngemeentezone is;

 

Gelet op het ontwerp van begroting 2017, gewone- en buitengewone dienst;

 

Overwegende dat het ontwerp van begroting 2018 werd besproken in de begrotingscommissie;

 

Gelet op de memorie van toelichting;

 

Gelet op het advies van de commissie bedoeld in art. 11 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Overwegende dat de Federale Minister van Binnenlandse Zaken de opstelling van een meerjarenplanning voor 2018 nog niet oplegt maar wel aanbeveelt;

 

Overwegende evenwel dat nog geen model van meerjarenplanning door de minister voorgeschreven is;

 

Overwegende dat wellicht daarom nog geen softwarepakket ter beschikking gesteld is door de leverancier van de software voor de Politiezone Ninove, de NV Cevi;

 

Overwegende dus dat de politiebegroting 2018 niet vergezeld is van een meerjarenplanning;

 

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

6 nee-stemmen (D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

4 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

 

 

Artikel 1

 

De politiebegroting 2018 – gewone- en buitengewone dienst – wordt vastgesteld zoals hierna vermeld:

 

Gewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2017

     506.334,00

Ontvangsten

  6.829.052,00

Uitgaven

  7.738.001,00

Saldo Eigen Dienstjaar

   -908.949,00

Saldo Vorige Jaren

     -82.318,90

Saldo Overboekingen

     500.000,00

Resultaat Begroting 2018

   -491.267,90

Algemeen Resultaat 2018

       15.066,10

 

Buitengewone Dienst

In euro

Geraamd Algemeen Resultaat 2017

       69.731,00

Ontvangsten

  4.350.000,00

Uitgaven

  5.017.500,00

Saldo Eigen Dienstjaar

   -667.500,00

Saldo Vorige Jaren

                0,00

Saldo Overboekingen

     650.000,00

Resultaat Begroting 2018

     -17.500,00

Algemeen Resultaat 2018

       52.231,00

 

Artikel 2

 

De begroting wordt voor goedkeuring gestuurd aan de provinciegouverneur.


Contact informatie