GR20171123 Punt 7. Secretariaat - Fingem - buitengewone algemene vergadering - donderdag 14 december 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij Fingem;

 

Gelet op de uitnodiging van 18 september 2017 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van Fingem op donderdag 14 december 2017 om 19u00, De Montil, Moortselstraat 8, 1790 Affligem-Essene.

 

 Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;

 

Gelet op de documenten die bij de oproeping zijn gevoegd;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem de splitsing van Fingem voorstelt, door afsplitsing enerzijds naar Intergem en anderzijds naar Zefier CVBA;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van Fingem te dien einde een splitsingsvoorstel heeft opgemaakt samen met de raden van bestuur van Intergem en Zefier CVBA en dat de raad van bestuur van Fingem daarnaast een bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel heeft opgesteld, dat dit voorstel en verslag aan de gemeente bezorgd zijn naar aanleiding van de oproeping tot de algemene vergadering;

 

Overwegende dat de commissaris een verslag zonder voorbehoud heeft opgemaakt met betrekking tot het splitsingsvoorstel en dit verslag is nagezonden naar de gemeente per aangetekend schrijven;

 

Overwegende dat het splitsingsvoorstel en het bijzonder verslag van de raad van bestuur melding maken van bepaalde herstructureringen en correcties die nodig zijn in het kader van de splitsing met inbegrip van een beperkte statutenwijziging;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale;

 

 

 

Besluit:

 

met 24 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 onthoudingen  (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Artikel 1

 

De gemeenteraad beslist om zich, na onderzoek van de documenten die bij de oproeping en de nazending zijn gevoegd, de motieven die hierin vervat zijn eigen te maken en zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de buitengewone algemeen vergadering van Fingem van 14 december 2017, zijnde

 

Gewone gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

 

1. Statutaire benoemingen.

2. Statutaire mededelingen.

2 bis. Uitkering tussentijds dividend.

 

Notariële gedeelte van de buitengewone algemene vergadering

 

3. Toestandsverklaring betreffende het voorstel tot herstructureringsoperatie van de Vlaamse financieringsverenigingen en inkanteling van een deel van de activiteiten van Fingem in Intergem en Zefier CVBA.

 

4. Wijziging van artikel 7 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene rekeningsector met kengetal 1.

 

5. Wijziging van artikel 8 van de statuten met het oog op de vereffening van de algemene rekeningsector met kengetal 1.

 

6. Invoeging in de statuten van een nieuw artikel 40 betreffende de mogelijkheid tot uittreding voor de provincie Oost-Vlaanderen.

7. Vereffening van de algemene rekeningsector van de vereniging met kengetal 1, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering aan de relevante deelnemers van de vereniging ingevolge deze kapitaalvermindering tegen vernietiging van de aandelen met kengetal 1.

 

8. Kennisname van het voornemen tot uittreding van de provincie Oost-Vlaanderen, vereffening van de rekeningsector van de vereniging met kengetal 2, kapitaalvermindering in dat verband en uitkering van de waarde van de kapitaalvermindering aan de provincie Oost-Vlaanderen.

 

9. Bespreking van de documenten en verslagen die kosteloos ter beschikking zijn gesteld van de deelnemers van de te splitsen dienstverlenende vereniging Fingem, de overnemende opdrachthoudende vereniging Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in de Midden-Vlaanderen (Intergem) en de overnemende coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, overeenkomstig de bepalingen van artikel 733 van het Wetboek van vennootschappen, met name:

 

      a) het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van                        vennootschappen door de raden van bestuur van de te splitsen dienstverlenende vereniging     en van de overnemende opdrachthoudende vereniging en de overnemende coöperatieve               vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

      b) de volgende bijzondere verslagen:

 

            (i) het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het splitsingsvoorstel                                   overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen;

 

            (ii) het verslag van de commissaris over het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 731                      van het Wetboek van vennootschappen

 

                 De deelnemers kunnen één maand voor de algemene vergadering op de zetel van de vereniging kennis nemen                              van het splitsingsvoorstel, voormelde bijzondere verslagen en de overige stukken bedoeld in de artikelen 730 en                       731 van het Wetboek van vennootschappen en kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.

 

 

10. In voorkomend geval, mededeling van de belangrijke wijzigingen die zich hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken verenigingen en vennootschap tussen de datum van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering die tot splitsing besluit.

 

11. Vaststelling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden en tijdsbepaling.

 

12. Onder voorbehoud van de vervulling van de in het splitsingsvoorstel opgenomen opschortende voorwaarden of de afstand van deze opschortende voorwaarden door de raden van bestuur van de bij de splitsing betrokken rechtspersonen in wiens voordeel de relevante opschortende voorwaarden bedongen zijn en alleszins onder de opschortende tijdsbepaling opgenomen in het splitsingsvoorstel:

 

      a) goedkeuring, overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel, van de splitsing door overneming,                  ten gevolge van ontbinding zonder vereffening, van het gehele vermogen, zowel de rechten            als de verplichtingen van de dienstverlende vereniging Fingem:

 

            (i) deels aan de opdrachthoudende vereniging, Intercommunale Vereniging voor                                    Energieleveringen in Midden-Vlaanderen (Intergem), met zetel te Frans Courtensstraat                         11, 9200 Dendermonde;

 

            (ii) deels aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zefier, met                         zetel te Ravensteingalerij 4, bus 2, 1000 Brussel;

 

      b) beschrijving van de over te dragen activa en passiva;

 

      c) vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de             splitsing;

 

13. In het algemeen, casu quo goedkeuring van alle handelingen en/of transacties nodig of nuttig in het kader van de splitsing, al dan niet beschreven in het splitsingsvoorstel of het bijzonder verslag van de raad van bestuur.

 

14. Vaststelling van de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen en verlenen van de desbetreffende machten naar aanleiding van de besluitvorming omtrent de splitsing, met inzonderheid machtiging aan de raad van bestuur om:

 

      a) van de opschortende voorwaarden en tijdsbepaling zoals vastgesteld in agendapunt 11               afstand te doen, wat de opschortende voorwaarden betreft, voor zover bedongen in het     voordeel van de vereniging en voor zover het volgens het splitsingsvoorstel mogelijk is         hiervan afstand te doen;

 

      b) de al dan niet verwezenlijking van de opschortende voorwaarden die gelden ten aanzien van

          de splitsing, zoals vermeld onder agendapunt 11, vast te stellen;

 

      c) het overgedragen vermogen verder te beschrijven overeenkomstig de principes vastgelegd

          in het splitsingsvoorstel;

 

      d) de definitieve ruilverhouding in het kader van de splitsing vast te stellen op basis van de

          geactualiseerde netto en bruto-waarde van de activa en passiva van de te splitsen                      vereniging, de overnemende vereniging en de overnemende vennootschap per 31 december            2017, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het bijzonder

          verslag over het splitsingsvoorstel, dit na revisorale controle van de cijfers per 31 december       2017;

 

      e) op basis van de definitieve ruilverhouding zoals vastgesteld door de raad van bestuur, de            nieuwe aandelen, in de Intergem OV en Zefier CVBA te verdelen ovger de deelnemers van

          de vereniging, berekend volgens de principes vastgelegd in het splitsingsvoorstel en het

          bijzonder verslag over het splitsingsvoorstel en dit in te schrijven in het register van deel-

          nemers;

 

      f)  het bovenstaande te bevestigen voor de instrumenterende notaris en bijgevolg de                      verwezenlijking van de splitsing van de te splitsen vereniging en haar ontbinding zonder            vereffening als gevolg hiervan, authentiek vast te stellen

 

      h) alle formaliteiten te vervullen m.b.t. de neerlegging en publicatie van de beslissingen van de

          buitengewone algemene vergadering en de uitvoering van de splitsing in de meest brede            zin.

 

 

Artikel 2

 

Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van Fingem op maandag 26 juni 2017 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

 

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing zal toegestuurd worden aan Fingem, Ravensteingalerij 4 bus 2, 1000 Brussel.


Contact informatie