GR20171123 Punt 38. Onderwijs - Scholengemeenschap GeNi - schoolreglement - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, artikelen 42 en 43;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 104 en 119;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, afdeling 3bis, artikelen 3-24°+25°, 8, 11ter, 12, 13§1-2°, 14, 17 18§1, 19, 20§2, 21, 27bis, 31, 32, 33, 34§1-§2-§3-§4, 37§2 5°-6°-7°-8°, §3 1°-2°-11°-12°, 37/1, 37/2§1, 37/3§1-§2-§3, 37/4§1-§2-§3, 37/5§1-§2, 37/§1-§2, 53, 55, 57quater, 37bis§4 3°, §7;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals gewijzigd door het decreet van 4 april 2014 houdende diverse maatregelen betreffende de rechtspositie van de leerlingen in het basis- en secundair onderwijs en betreffende participatie op school;

 

Gelet op de decreten betreffende het onderwijs;

 

Gelet op het decreet betreffende het inschrijvingsrecht van 25 november 2011;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet van 25 november 2011;

 

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, artikel 10ter;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 17 juni 1997 betreffende schoolveranderen in de loop van het schooljaar en latere wijzigingen;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 21 december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende de toelatingsvoorwaarden van leerlingen in het gewoon basisonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 8 februari 2002 betreffende informatie bij eerste inschrijving en schoolreglement en latere wijzigingen;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 13 juli 2004 betreffende lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs en latere wijzigingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op ministeriële omzendbrief van 27 april 2009 betreffende de engagementsverklaring in het basisonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende screening niveau onderwijstaal, taaltraject en taalbad in het gewoon lager onderwijs;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs vanaf 1 september 2014;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende zittenblijven in het basisonderwijs;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering;

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elke van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2016 waarbij het schoolreglement van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi werd goedgekeurd;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2016 waarbij de beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs werd goedgekeurd en het college van burgemeester en schepenen werd belast met de uitvoering van dit besluit;

 

Overwegende dat het aangewezen is om voormelde beginselverklaring neutraliteit op te nemen in het schoolreglement;

 

Overwegende dat ingevolge wijzigingen in de onderwijsregelgeving een aantal artikelen in het schoolreglement van de scholen van de Scholengemeenschap GeNi moeten aangepast worden;

 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden in de vergaderingen van 18 oktober 2017 en 19 oktober 2017;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestaande schoolreglement van 23 juni 2016 wordt opgeheven.

 

 

Artikel 2

 

Het bijgevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De meer specifieke regels en afspraken worden door het college van burgemeester en schepenen opgenomen in de infobrochure.

 

Artikel 4

 

Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via een elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

 

Artikel 5

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie