GR20171123 Punt 37. Onderwijs - Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans - schooljaar 2017/2018 - aanwending urenpakket en puntenenveloppe ICT-coördinatie (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op de onderwijsdecreten;

 

Gelet op het decreet van 23 december 2016 betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs;

 

Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het Deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31  juli 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds Kunstonderwijs, studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen en op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op de brief van 15 juni 2017 waarbij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Vlaamse Overheid, Afdeling Basisonderwijs, DKO en CLB, Scholen en leerlingen, het organiek urenpakket, het aantal overgedragen uren-leraar en de puntenenveloppe ICT-coördinatie waarover de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2017/2018 kan beschikken, meedeelt;

 

Overwegende dat 10 overgedragen uren-leraar hoger secundair onderwijs en 0,5 uur-leraar lager secundair van het vorige schooljaar kunnen aangewend worden tijdens het schooljaar 2017/2018;

 

Overwegende dat bijgevolg in totaal tijdens het schooljaar 2017/2018 kunnen aangewend worden:

- 723,5 uren-leraar

- 20 uren-directeur

- 67 uren-opsteller;

 

Overwegende dat leraarsuren muziek, woord en dans onderling verwisselbaar zijn;

 

Overwegende dat leraarsuren van het niveau hoger secundair overdraagbaar zijn naar het niveau lager secundair, maar niet omgekeerd;

 

Overwegende dat het aantal uren pedagogische coördinatie vrij mag bepaald worden binnen het toegekende leraarsurenpakket;

 

Overwegende dat DKO-scholen enkel van de ICT-middelen kunnen genieten op voorwaarde dat zij instappen in een samenwerkingsplatform;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor wat de aanwending van de ICT-middelen betreft, vanaf 1 september2017 verder deel uitmaakt van een samenwerkingsplatform met de Scholengemeenschap GeNi waaronder de Stedelijke Basisscholen Ninove ressorteren;

 

Overwegende dat de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove voor het schooljaar 2017/2018 recht heeft op een puntenenveloppe voor ICT-coördinatie van 17 punten;

 

Overwegende dat in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove 1 uur-leraar op HS-niveau (weddenschaal 501) + 2uur-leraar op LS-niveau + 3 uur opsteller overeenkomen met 17 punten;

 

Gelet op het voorstel van directeur Karen Scheldeman inzake aanwending van het toegekende urenpakket en ICT-middelen voor het schooljaar 2017/2018;

 

Gelet op het protocol van akkoord van 19 oktober 2017 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van Ninove;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het toegekende urenpakket inclusief de 10,5 overgedragen uren-leraar van het vorige schooljaar en de ICT-middelen van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (hoofdschool met vestigingsplaatsen en filialen), Parklaan 13, 9400 Ninove, worden voor het schooljaar 2017/2018 als volgt aangewend:

* Per studierichting :   Muziek : 500,5 uren

                                    Woord : 127 uren

                                    Dans : 82 uren.

* Per niveau :              Lager secundair : 534,5 uren

                                    Hoger Secundair : 175 uren.

* Per hoofdschool/filialen:

 

Hoofdschool Ninove

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

210

61

271

Woord

38

14

52

Dans

28

8

36

Totaal

276

83

359

 

Haaltert – Denderhoutem

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

81

18

99

Woord

16

10

26

Dans

16

5

21

Totaal

113

33

146

 

Liedekerke

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

48

11

59

Woord

12

9

21

Totaal

60

20

80

 

 

Roosdaal

 

Lager Secundair

Hoger secundair

Totaal

Muziek

51,5

20

71,5

Woord

13

15

28

Dans

21

4

25

Totaal

85,5

39

124,5

 

* Totaal: 709,5 uren-leraar.

* Er worden 14 uren-leraar overgedragen naar het volgende schooljaar: 12 uren hoger secundair en 2 uren lager secundair.

* Aantal uren ICT-coördinatie op basis van 17 toegekende punten: 2 uren lager secundair, 1 uur hoger secundair en 3 uren opsteller.

* Aantal uren directeur: 20.

* Aantal uren opsteller: 67.

 

Artikel 2

 

Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de bevoegde instanties.

 

Artikel 3

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie