GR20171123 Punt 35. Lokale economie - premie renovatie handelspanden gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever - invoering - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 voor gevelrenovatie van handelspanden in het stadscentrum;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 februari 2017 houdende de goedkeuring van het strategisch commercieel plan voor de detailhandel;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2017 houdende de afbakening van het kernwinkelgebied Centrum Ninove en Rechteroever;

 

Gelet op de diverse initiatieven van de stad Ninove in verband met handelsondersteunende projecten in het stadscentrum, met name bedoeld om de centrumfunctie van de kernstad, met name de handels- en woonfunctie te versterken en meer uitstraling te geven;

 

Gelet op het gegeven dat deze centrumfunctie enkel door de binnenstad wordt vervuld en de stimulerende initiatieven vrijwel uitsluitend ten goede van de commerciële vestigingen binnen de afgebakende centrumzone komen, waardoor het dan ook logisch is dat deze premie uitsluitend binnen het handelscentrum van toepassing is;

 

Gelet op de vergaderingen van de middenstandsraad van 4 oktober 2017 en 6 november 2017 waarbij een gunstig advies werd uitgebracht;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten zullen voorzien worden in het budget 2018, op de algemene rekening 649200 van het beleidsitem 050000 en de acties 1/14/1/1 Ninove profileert zich als echte shoppingstad door ondersteunen en uitbouwen van het lokale handelsnetwerk van handel, horeca en markten en de actie 1/14/2/1 Ninove neemt maatregelen om winkelen aangenaam te maken in het stadscentrum;

 

 

 

Besluit:

 

 

Enig artikel

 

Goedkeuring wordt gehecht aan het invoeren van een premie voor de renovatie van commerciële panden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever.

 

Premiereglement voor de renovatie van commerciële panden, gelegen in het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever

 

Artikel 1 Definities

 

Voor de toepassing van dit reglement verstaan we onder:

 

Commerciële ruimte (of netto winkelvloeroppervlakte): de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet overdekte oppervlakten

 

Handelaar: de uitbater, natuurlijke of rechtspersoon, van de handelszaak

 

Vrije beroepen:

Onder uitbaters van vrije beroepen dient conform de wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan het boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, Hoofdstuk II art. 2, 35° te worden verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.

 

Handelspand: het onroerend goed, waarin de handelszaak wordt uitgebaat

 

Handelszaak: elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van

Ondernemingen (KBO) is vereist en die de uitoefening van een kleinhandel tot hoofddoel heeft

 

Kernwinkelgebied: het door de gemeenteraad op 22 juni 2017 formeel afgebakende gedeelte van het grondgebied, gekend als Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever, waar de ontwikkeling van detailhandel specifiek wordt ondersteund.

 

Renovatie: de werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of aannemers, die tot doel hebben een bestaand handelspand beter geschikt te maken voor de uitbating van de handelszaak.

Artikel 2 : Doelstelling

 

De premie heeft als doelstelling de stedelijke aantrekkingskracht te verhogen en zo de uitstraling en kwaliteit van handelspanden en het openbaar domein te verbeteren. Het kan het starten van een kleinhandelszaak aanmoedigen en de leegstand van handelszaken beperken.

 

Artikel 3 : Premie

 

§1. Binnen de perken van het in het budget voorziene krediet verleent de stad Ninove een premie voor de renovatie van een handelspand.

 

§2. Deze premie wordt desgevallend mee mogelijk gemaakt door de Vlaamse steun in het kader van de oproep “Renovatie Handelspanden”.

 

Artikel 4 : Begunstigden

 

De premie kan aangevraagd worden door een eigenaar van een handelspand en door een handelaar. Deze handelaar kan huurder zijn van de commerciële ruimte in het handelspand of houder van zakelijke rechten op het handelspand.

 

Artikel 5 : Algemene voorwaarden

 

§1. De premie betreft enkel handelspanden:

-       die gelegen zijn in de in artikel 7 omschreven gebieden,

-       die een kleinere netto winkelvloeroppervlakte dan 700 m² hebben,

-       die als zodanig stedenbouwkundig vergund zijn,

-       die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,

-       die indien vereist over een sociaal-economische vergunning beschikken,

-       die conform zijn met alle wettelijke verplichtingen voor de uitoefening van de handelszaak,

-       waar momenteel een handelszaak is gevestigd of die momenteel leegstaan maar een nieuwe invulling door een handelszaak wordt voorzien.

 

§2. Het handelspand moet ten minste 5 jaar na uitkering van de premie zonder onderbreking (van meer dan 3 maanden) een handelszaak herbergen, tenzij er sprake is van overmacht.

 

§3. Werken komen enkel in aanmerking voor subsidiëring voor zover

-       ze in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige voorschriften,

-       de noodzakelijke vergunningen bekomen zijn,

-       ze in overeenstemming zijn met andere reglementen en regelgeving die van toepassing is.

 

Artikel 6 : Uitgesloten van de premie

Komen niet in aanmerking voor de premie:

-       Panden waarin geen detailhandelszaak of horecazaak wordt uitgebaat.

 

Dat betekent dat volgende categorieën uitgesloten zijn:

-       Andere dienstverleners (bv. Bankinstellingen, vrije beroepen, …) of groothandelaars;

-       De panden gebruikt voor de uitoefening van medische, paramedische en vrije beroepen;

-       Nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, interim- en vastgoedkantoren;

-       Callshops, goktenten, seksshops, peepshows, dancings, lunaparken, privéclubs, winkels met dienstverlenende activiteit op het gebied van telefonie en/of internet;

-       Panden voor dienstverlenende en intellectuele beroepen of kantoorfuncties met dergelijk karakter (bv: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten en makelaars in ank- en beleggingsproducten) die niet over een uitstalraam beschikken. Een raam met vermelding van de naam van de zaak of uitbater volstaat niet.

 

Artikel 7 : Gebiedsomschrijving

 

Tot de (kern)winkelgebieden, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

 

 

Zone 1

 

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50 (hoek Bevrijdingslaan))

Huisnummer 1 tot en met 103 (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13

Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

 

Zone 2

 

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36 (tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31 (Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70 (hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59 (hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

 

Artikel 8 : Subsidieerbare werken - gevelrenovatie

 

-       Reinigen: het mechanisch (borstelen, schuren, lagedruk stralen,…), nat (bevloeiing, verzadigde stoom, water onder druk,…) en/of chemisch reinigen van de gevel.
De reinigingstechniek dient aangepast aan het gevelmateriaal

-       Schilderwerken

-       Pleisteren

-       Voegen

-       Nieuwe voorgevel

-       Plaatsen van inkomdeuren voor commercieel gedeelte

-       Zichtbare zijgevel opknappen (verplicht indien vrijstaande gevel)

-       Alle sloopwerken die verband houden met de renovatie van de gevel

 

Artikel 9 : Bijkomende voorwaarden - gevelrenovatie

 

De aanvrager is verplicht alle niet-relevante uithangborden, onvergunde reclamepanelen en andere onvergunde gevelconstructies te verwijderen.

De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst.

Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om bijkomende voorwaarden en werken op te leggen indien het oordeelt dat dit vereist is.

De toekenning van de premie bij gevelrenovatie en -verfraaiing is afhankelijk van een gunstig advies van Onroerend Erfgoed, voorafgaand aan de aanvang van de werken.

 

Artikel 10 : Subsidieerbare werken – renovatie en inrichting

 

§1. Volgende werken die de renovatie en inrichting van een handelspand tot gevolg hebben, komen in aanmerking voor de premie:

-       installatie van een milieuvriendelijk ventilatiesysteem;

-       elektriciteitswerken op voorwaarde dat een conformiteitsattest wordt afgeleverd;

-       verwarming en verwarmingsinstallaties;

-       vloerisolatie;

-       plaatsen of vervangen van sanitair in de publiek toegankelijke ruimte op voorwaarde dat het ook toegankelijk en geschikt gemaakt is voor personen met een fysieke beperking;

-       maatregelen met betrekking tot inbraakbeveiliging en brandveiligheid met uitsluiting van de aanschaf en het plaatsen van gesloten rolluiken;

-       samenvoeging, zijnde de werkzaamheden verricht door ambachtslui en/of erkende aannemers, die tot doel hebben het samenvoegen van twee of meerdere panden met minstens één gemeenschappelijke muur, tot één groot geheel om alzo een grotere verkoopoppervlakte te realiseren op het gelijkvloers.

 

§2. Volgende werken worden uitdrukkelijk uitgesloten van subsidiëring:

-       aankoop en installatie van roerende goederen die niet onroerend worden door bestemming;

-       renovatiewerken aan delen die niet uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de uitbating van een handelszaak;

-       werken die niet verricht zijn aan het gebouw zelf;

-       eigen prestaties;

-       erelonen en kosten van architecten of veiligheidscoördinatie;

-       installatie van aircosysteem of een luchtgordijn;

-       werken aan wettelijk beschermde monumenten.

 

§3. Andere werken die betrekking hebben op de renovatie kunnen enkel mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen in aanmerking komen voor de premie.

 

Artikel 11 : Bijkomende voorwaarden

 

Een bestaande aparte toegang tot de bovenverdiepingen moet altijd behouden blijven, maar mag wel verplaatst worden ;

bij de beoordeling van het dossier staat kwaliteit van materialen en uitvoering centraal.

- De gepremieerde werken moeten

* de ruimtelijke kwaliteit van het handelsapparaat en het straatbeeld bevorderen;

* zich ruimtelijk inpassen in architectonische en ruimtelijke kwaliteiten van zowel de gevel als geheel van het pand waar ze deel van uitmaken;

- de werken moeten uitgevoerd worden in kwalitatieve en esthetisch verantwoorde materialen die voldoende duurzaam en stevig zijn voor het bedoelde gebruik ;

- de werken dienen uitgevoerd te worden volgens de regels van de kunst ;

- het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden en werken op te leggen indien het oordeelt dat dit vereist is.

 

Artikel 12 : Premiebedragen

 

§1. De kosten van de uit te voeren werken voor gevelrenovatie moeten minimaal € 15.000 excl. BTW bedragen.

De werken, uit te voeren voor renovatie en inrichting, moeten minimaal € 10.000 excl. BTW bedragen.

 

§2. De premie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van gevelrenovatie en – verfraaiing ten belope van 50% van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 7.500.

 

De premie bestaat uit een tussenkomst in de kosten van renovatie en inrichting ten belope van 50 % van het factuurbedrag excl. BTW met een maximum van € 5.000.

 

§3. De in §2 gekozen premiebedragen kunnen jaarlijks door de gemeenteraad gedifferentieerd worden, door middel van een koppeling aan te benoemen specifieke branches, wanneer de feitelijkheden aantonen dat sommige branches onvoldoende aanwezig zijn in het winkelaanbod van de stad. De datum van aanvraag bepaalt het premiepercentage dat van toepassing is op de aanvraag.

 

Artikel 13 : Beperkingen

 

§1. De premie uit dit reglement kan slechts één maal per pand bekomen worden binnen de looptijd van het reglement.

 

§2. Panden waarvoor in het verleden een met EFRO-middelen gefinancierde premie is verleend, komen niet in aanmerking voor een premie voor gelijkaardige werken.

 

§3. De dossiers worden behandeld in chronologische volgorde van indiening van een volledig en correct dossier en tot uitputting van het goedgekeurde krediet.

 

§4. Wanneer sprake is van een samenvoeging van panden, worden de in artikel 12 genoemde bedragen maximaal verdubbeld.

 

§5. Meerwerken en meerkosten die niet voorzien waren in de principieel goedgekeurde aanvraag, komen enkel in aanmerking voor de berekening van de premie na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. Er kan in geen geval boven het maximum van subsidiëring gegaan worden.

 

Artikel 14 : Aanvraagdossier

 

§1. Een aanvraag tot het bekomen van de premie dient aangetekend verzonden of  tegen ontvangstbewijs afgeleverd te worden aan het college van burgemeester en schepenen via de dienst lokale economie.

 

§2. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

 

1° het behoorlijk ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan bekomen worden bij de dienst lokale economie van de stad Ninove en via www.ninove.be;

 

2° een document waaruit het bouwrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: een kopie van de onderhandse koopovereenkomst, de notariële koopakte, de huurovereenkomst of elke andere titel waaruit het bouwrecht blijkt;

 

3° een ondertekend akkoord betreffende de werken tussen (in voorkomend geval) alle betrokken naakte eigenaars, alle houders van zakelijke rechten en de huurder;

 

4° de stedenbouwkundige vergunning, indien vereist voor de uit te voeren werken of het bewijs van aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist). Deze moet aangevraagd zijn vóór het dossier wordt ingediend. Het dossier kan enkel principieel goedgekeurd worden na het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning;

 

5° een gedetailleerde omschrijving van de uit te voeren werken. Dit kan aan de hand van een bestek met een beschrijving van procedé, materialen, kleuren,… aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van te gebruiken materialen. Uit de beschrijving moet ondubbelzinnig het beoogde resultaat van de werken blijken;

 

6° een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van een aannemer;

 

7° genummerde foto’s van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto’s;

 

8° een bewijs van het soort handel moet voorgelegd worden of een verklaring op eer dat de vermelde handel daar zal worden uitgevoerd.

 

De aanvraag is pas ontvankelijk zodra deze volledig is. De ontvankelijkheid wordt binnen de 30 dagen na indiening van de aanvraag meegedeeld via een gewone zending.

 

Artikel 15 : Beslissing

 

§1. Het college van burgemeester en schepenen beslist op advies van de bevoegde stedelijke diensten om de aanvraag principieel goed te keuren of te weigeren, en deelt binnen twee maanden na indiening van de ontvankelijke aanvraag zijn beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan alle onderzoeken uitvoeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn medewerking weigert, vervalt het recht op de premie.

 

Artikel 16 : Verval van recht op de premie

 

Het recht op de premie, en bij uitbreiding alle door het stadsbestuur aangegane verbintenissen, vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de uitbetaling van de premie één van volgende feiten plaatsvindt:

de ontbinding of het faillissement van de aanvrager;

de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand;

 

Artikel 17 : Aanvang van de werken

 

Om voor de premie in aanmerking te komen, mogen de werken niet beginnen vóór de samenwerkingsovereenkomst getekend is.

 

Artikel 18 : Termijnen

 

§1. De aanvrager moet uiterlijk 20 maand na de principiële goedkeuring van de aanvraag door het college van burgemeester en schepenen, per aangetekend schrijven of tegen persoonlijke afgifte, de aanvraag tot uitbetaling van de premie indienen. Desgevallend moet deze termijn ook vallen binnen de termijn van de goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning.

 

§2. Het college van burgemeester en schepenen kan de termijn waarbinnen de aanvraag tot uitbetaling van de premie moet ingediend worden, zoals bepaald in §1. van dit artikel, inkorten.

 

§3. Indien de aanvrager de aanvraag tot uitbetaling van de premie niet tijdig kan inleveren, kan hij voor het verstrijken van de voorziene termijn uitstel vragen bij het college van burgemeester en schepenen via een gemotiveerd schrijven. Het college van burgemeester en schepenen deelt zijn beslissing mee via een gewone zending.

 

Artikel 19 : Aanvraagdossier

 

De aanvraag tot uitbetaling van de premie bestaat minimaal uit volgende documenten:

1° Kopieën van de rechtsgeldige facturen betreffende de werkzaamheden, op naam van de aanvrager en voor voldaan ondertekend;

2° Vereiste keuringsattesten (gas elektriciteit);

3° Foto’s van na de werken.

 

Artikel 20 : Berekening premie

 

§1. Het feitelijke premiebedrag wordt berekend op basis van de voorgelegde en aanvaarde facturen, exclusief de belasting op toegevoegde waarde.

 

§2. Sommige facturen kunnen geheel of gedeeltelijk geweigerd worden omdat de werkzaamheden waarop ze betrekking hebben, niet voor premie in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de aanvrager op de facturen aanduidt welke werken in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke werken het precies gaat, worden onontvankelijk verklaard.

 

§3. Kastickets, bestelbons en dergelijke worden niet aanvaard.

 

§4. De feitelijke premie kan nooit hoger zijn dan de oorspronkelijk op basis van de voorgelegde offertes berekende maximale premie.

 

Artikel 21 : Uitbetaling

 

§1. De premie kan pas uitbetaald worden als aan elk van volgende voorwaarden is voldaan:

-       De aanvraag tot het bekomen van de premie werd principieel goedgekeurd;

-       Controles ter verifiëring van de uitgevoerde werken werden toegelaten;

-       De uitvoering van de werking is gebeurd volgens de goedkeuring en de geldende bepalingen van dit reglement;

-       De aanvraag tot uitbetaling van de premie werd goedgekeurd;

-       Indien het pand leegstond op het moment van de aanvraag dient de aanvrager er zich toe te verbinden zo snel mogelijk de uitbating van een handelszaak in het pand te verwezenlijken. De nieuwe handelszaak mag niet behoren tot de uitgesloten handelszaken zoals bepaald in artikel 6 van dit reglement.

 

§2. Na een positieve beslissing wordt de premie binnen de 90 dagen uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de gerechtigde(n).

 

Artikel 22 : Sancties

 

§1. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de premie eisen, vermeerderd met de wettelijke intrest:

-       indien deze toegekend en uitbetaald werd op basis van onjuiste gegevens of valse verklaringen afgelegd met het oog op het onrechtmatig genieten van de premie

-       indien de wettelijke verplichtingen niet worden nageleefd

-       wanneer achteraf blijkt dat de premie niet aangewend wordt voor het doel waarvoor ze werd toegekend.

 

§2. Het college van burgemeester en schepenen zal de terugvordering van de premie eisen pro rata van het aantal overblijvende jaren en verhoogd met de wettelijke intresten op deze sommen vanaf de datum van ingebrekestelling met aanmaning van terugbetaling, in volgende gevallen:

indien de eigenaar van het handelspand die de handelszaak in het pand zelf uitbaat, binnen de vijf jaren na uitkering van de premie de handelszaak verkoopt of stopzet zonder terug te verhuren voor een andere handelsactiviteit die zich binnen de drie maanden ontplooit;

indien de huurder van het handelspand die de handelszaak uitbaat, binnen de vijf jaren na uitkering van de premie de handelszaak verkoopt of stopzet zonder dat er binnen de zes maanden een nieuwe handelsactiviteit ontplooid wordt in het handelspand;

wanneer de premiegenieter (eigenaar of huurder) gepremieerd utilitair materieel uit het betrokken handelspand vervreemdt;

of wanneer de gepremieerde samenvoeging binnen de vijf jaar na toekenning van de premie wordt opgeheven.

 

§3. De voorwaarde van vijf jaren uitbating vervalt in volgende gevallen:

indien het stadsbestuur zelf aan de basis zou liggen van een kortere uitbatingperiode.

indien de stopzetting van de handelsactiviteit het gevolg is van overmacht (bv. een faillissement of langdurige werken). Het college van burgemeester en schepenen oordeelt of een situatie als overmacht kan bestempeld worden.

De handelaar heeft bovendien het recht om zijn handelszaak voor maximaal en in totaal drie maanden te sluiten zonder gevolgen.

 

§4. Als blijkt dat de principieel goedgekeurde werken al begonnen zijn vóór de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst kan de totaliteit van de premie niet meer worden uitbetaald. De aanvrager zal hiervan per gewoon schrijven op de hoogte worden gebracht.

 

§5. Voor betwistingen in verband met dit reglement zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Aalst bevoegd.

 

Artikel 23 : Cumuleerbaarheid

 

De aanvrager verbindt zich ertoe, door de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst, om de ingediende facturen voor deze premie niet meer te gebruiken voor het bekomen van andere toelagen.

 

Artikel 24 : Publiciteit

 

Iedere aanvrager verbindt zich er toe om, voor de duur van de werken en voldoende zichtbaar een bord te plaatsen waarop duidelijk te lezen staat dat de renovatie mee mogelijk gemaakt wordt met de premie bekomen van de stad Ninove en Vlaanderen.

 

Artikel 25 : Overdraagbaarheid

 

Principieel goedgekeurde premies kunnen niet overgedragen worden naar een overnemende handelaar of eigenaar.

 

Artikel 26 : Geldigheidsduur

 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel 27 : Afschaffing bestaand reglement

 

Het premiereglement van 18 december 2014 voor gevelrenovatie van handelspanden in het stadscentrum wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2018.


Contact informatie