GR20171123 Punt 32. Mobiliteit - Ninove - Fabriekstraat - invoeren parkeerverbod - stadswegen (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het e-mailbericht van dinsdag 18 april 2017, waarbij de eigenaar van de woning Dendermeersen 100 te Ninove aan de dienst mobiliteit laat weten dat er de laatste maanden steeds meer hinder is van geparkeerde vrachtwagens in de Fabriekstraat te Ninove;

 

Overwegende dat deze geparkeerde vrachtwagens volgens betrokkene voor volgende problemen zorgen:

 

  • Belemmering van de vrije doorgang op de fietspaden.
  • Gevaar voor de schoolgaande jeugd.
  • Geparkeerde vrachtwagens zorgen voor ongewenste bezoekers.

 

Overwegende dat bij onderzoek ter plaatse werd vastgesteld dat bovenvermelde meldingen correct zijn;

 

Overwegende dat in gemeenteraadszitting van 6 mei 1993, het volgende werd goedgekeurd:

  • Invoeren parkeerverbod langs 1 zijde van de Fabriekstraat (kant Fabeltasite)

 

Overwegende dat dit parkeerverbod te beperkt is waardoor het wenselijk is de gemeenteraadsbeslissing van 6 mei 1993 op te heffen;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie (adviserend orgaan) van woensdag 10 mei 2017 om in de Fabriekstraat te Ninove een parkeerverbod in te voeren langs beide zijden van de rijbaan;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van dinsdag 13 juni 2017 waarbij  het verslag van de verkeerscommissie goedgekeurd werd;

 

Gelet op het detailplan met aanduiding van het in te voeren parkeerverbod;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 september 2017 waarbij het voorstel werd gedaan het parkeerverbod enkel in te voeren voor vrachtwagens en niet voor auto’s;

 

Overwegende dat dit voorstel niet uitgevoerd kan worden aangezien dergelijke situatie niet opgenomen is in de wegcode;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is deze gemeenteraadsbeslissing op te heffen;

 

 

Besluit:

 

 

 

met 21 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

11 onthoudingen  (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

 

Artikel 1

 

Opheffing gemeenteraadsbeslissingen van 6 mei 1993 en 21 september 2017 betreffende parkeerverbod in de Fabriekstraat te Ninove.

 

Artikel 2

 

In de Fabriekstraat te Ninove wordt een parkeerverbod ingevoerd langs beide zijden van de rijbaan:

 

  • kant stadsmagazijn: vanaf kruispunt Desire De Bodkaai/Fabriekstraat tot kruispunt Fabriekstraat/Meerbekeweg

            Signalisatie: E1 met onderbord type Xa en Xb

 

  • kant Fabeltasite: vanaf kruispunt Desire De Bodtkaai/Fabriekstraat tot het kruispunt Fabriekstraat/ Dendermeersen:

Signalisatie: E1 met onderbord type Xa en Xb

kant Fabeltasite: vanaf kruispunt Fabriekstraat/Dendermeersen tot het kruispunt Fabriestraat/ Meerbekeweg

Signalisatie: E1 met onderbord type Xa en type Xb

 

 

 

 

 

Artikel 3

 

Deze beslissing zal ter kennisgeving worden toegestuurd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbanken van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, Signalisatiedienst Stad Ninove.


Contact informatie