GR20171123 Punt 31. Mobiliteit - Trage Wegen Ninove - overheidsopdracht van werken - raamcontract aanleg en herstel trage wegen Ninove - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonde

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 en 27 november 2014 inzake de principiële goedkeuring tot de opmaak van 11 tragewegenplannen;

 

 1. Nederhasselt
 2. Voorde
 3. Aspelare
 4. Lieferingen en Denderwindeke-Oost
 5. Denderwindeke-West
 6. Appelterre-Eichem
 7. Pollare
 8. Okegem + Expresweg Oost
 9. Outer + Albertlaan Noord
 10. Ninove Centrum + Noorden Hemerlrijk
 11. Meerbeke + Neigem

 

Overwegende dat trage wegen, “elk baantje “ is dat voornamelijk bedoeld of geschikt is voor niet gemotoriseerd verkeer;

 

Overwegende dat zij beter bekend zijn als voet- en buurtwegen, holle wegen en jaagpaden;

 

Overwegende dat in samenspraak met de vzw Trage Wegen, provincie Oost-Vlaanderen, stad Ninove, de Vlaamse Overheid, buurtbewoners, vrijwilligers en verenigingen voor de deelgemeenten Appelterre-Eichem, Pollare, Meerbeke + Neigem, Okegem + Expresweg Oost, Outer + Albertlaan Noord, Ninove Centrum + Noorden Hemelrijk een wenselijkheidskaart werd opgemaakt met de daarbij horende adviesnota’s;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2017 waarbij de adviesnota’s en bijhorende Trage Wegenkaarten werden goedgekeurd voor de volgende deelgemeenten:

-       Appelterre-Eichem

-       Pollare

-       Okegem + Expresweg Oost

-       Outer + Albertlaan Noord

-       Ninove Centrum + Noorden Hemelrijk

 

Overwegende dat er voor bepaalde trage wegen een nieuwe aanleg of herstel van de verharding noodzakelijk is;

 

Overwegende dat de uitvoeringskost geraamd wordt op € 115.702,48 (exclusief btw) of € 140.000,00 (inclusief btw);

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2017-2018, transactie 2017, investeringsenvelop MOB2014/001/004 op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 020000 en de actie 4/2/2/1;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Het bestek en de indicatieve raming ten bedrage van € 115.702,48 (exclusief btw) of € 140.000,00 (inclusief btw) voor de nieuwe aanleg of herstel van trage wegen wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 3

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een firma aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

Artikel 4

De kredieten voor dit dossier zijn voorzien in het meerjarenplan 2017-2018, transactie 2017, investeringsenvelop MOB2014/001/004 op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 020000,en de actie 4/2/2/1.

 

Artikel 5

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Trage Wegen en aan de financiële dienst van de stad Ninove.

 

Artikel 6

Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur


Contact informatie