GR20171123 Punt 30. Openbare werken - renovatie van de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat te Ninove - Aquafinproject NIV 3026 - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst. (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 september 2016 waarbij het ontwerp, opgemaakt in opdracht van Aquafin, voor de renovatie van de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat in Ninove waarvoor de uitvoeringsprijs geraamd wordt op € 1.160.263,15, exclusief btw maar waarvan € 613.922,55 ten laste is van RioPact en voor 75 % subsidieerbaar is, € 502.366,40 eveneens ten laste is van RioPact maar niet subsidieerbaar is en waarvan het stadsaandeel € 43.974,20 bedraagt, wordt goedgekeurd onder voorwaarde dat het ontwerp van de Dreefstraat in die zin wordt aangepast zodat de fietssuggestiestroken die voorzien werden in de Weggevoerdenstraat eveneens worden aangebracht langs weerszijden van de Dreefstraat, tussen het kruispunt met de Stationsstraat en het Koninklijk Atheneum;

 

Overwegende dat het ontwerp door het studiebureau werd aangepast volgens het bij voornoemde gemeenteraadsbeslissing aanvaard voorstel om de okerkleurige fietssuggestiestroken die voorzien werden in de Weggevoerdenstraat eveneens aan te brengen langs weerszijden van de Dreefstraat, tussen het kruispunt met de Stationsstraat en het Koninklijk Atheneum;

 

Overwegende dat het aanbestedingsbundel moest aangepast worden conform de nieuwe wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36-openbare procedures en conform het gewijzigd SB 250, versie 4.0;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 september 2017 waarbij het aangepast ontwerp voor de renovatie van de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat te Ninove waarvoor de uitvoeringsprijs geraamd wordt op € 1.544.605,39, exclusief btw waarvan € 770.388,68 ten laste van RioPact en voor 75 % subsidieerbaar is, € 723.117,50 eveneens ten laste is van RioPact maar niet subsidieerbaar is en waarvan het stadsaandeel € 51.099,20 bedraagt, werd goedgekeurd;

 

Gelet op voornoemde beslissing waarbij de gunning van de opdracht bij wijze van openbare procedure werd goedgekeurd evenals de voorwaarden vermeld in het lastenboek;

 

Overwegende dat Aquafin conform het investeringsprogramma/optimalisatieprogramma voor 2007 en conform het technisch plan het project NIV 3026 voor de renovatie van de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat, meer bepaald vanaf de spoorweg en tot de aansluiting met de Graanmarkt wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat de stad Ninove naar aanleiding van voornoemde project fietssuggestiestroken wenst aan te leggen, blindengeleide tegels en straatmeubilair zal plaatsen en andere verfraaiingswerken wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat Aquafin en de stad de werken in het algemeen belang samen wensen te voegen en Aquafin aan te duiden om overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, in gezamenlijke naam bij de procedure, bij de sluiting en de uitvoering van de opdracht als “opdrachtgevend bestuur” op te treden;

 

Overwegende dat beide partijen financieel instaan voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is en daarvoor de nodige financiële middelen zullen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen waarmaken;

 

Overwegende dat alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst slechts zullen gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen;

 

Overwegende dat alle partijen, ook financieel, instaan voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat ten hunnen laste is;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het verwerven van de vergunningen alsook voor de eventuele onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen door het opdrachtgevend bestuur gebundeld;

 

Overwegende dat in voorkomend geval de opdracht voor veiligheidscoördinatie-ontwerp aan een bestaande raamovereenkomst van één van de partijen zal toegevoegd worden, in dit geval de bestaande overeenkomst dat Aquafin met Ibeve VZW afsloot;

 

Overwegende dat beide partijen onderling de meest aangewezen gunningsprocedure voor deze opdracht bepalen;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur voor wat de studie van de werken betreft de gunningsprocedure uitschrijft, instaat voor de opmaak van het bestek, de volledige gunningsprocedure, het gunningsverslag en de opdracht sluit;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur er op toe ziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het Bijzonder Project Veiligheids- en Gezondheidsplan, het aangepast coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kostprijs voor de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-ontwerp verdeeld worden tussen partijen a rato van de raming der werken vóór aanbesteding van elk der respectievelijke delen;

 

Overwegende dat in dit geval de opdracht voor de veiligheidscoördinatie-verwezenlijking aan de bestaande afgesloten overeenkomst van Aquafin met Ibeve VZW zal toegevoegd worden;

 

Overwegende dat het opdrachtgevend bestuur er op toeziet dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking een exemplaar van het aangepast Bijzonder Project Veiligheids- en Gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt worden aan alle partijen;

 

Overwegende dat de kost van de aanstelling en uitvoering van de taken van de coördinator-verwezenlijking evenredig zal verdeeld worden tussen partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen in de samengevoegde opdrachten, bepaald op basis van de eindafrekening van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin zal instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheer-organisatie. Alle kosten hiervan worden door elk van de partijen op basis van zijn aandeel in de werken gedragen;

 

Overwegende dat Aquafin voor wat de aanneming van der werken betreft de gunningsprocedure uitschrijft, instaat voor de opening van de inschrijvingen, het gunningsverslag opmaakt en de opdracht die één ondeelbaar geheel uitmaakt, sluit;

 

Overwegende dat het gunningsvoorstel van Aquafin voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de andere partijen en dat de opdracht pas zal betekent worden nadat alle partijen hebben ingestemd met het gunningsvoorstel;

 

Overwegende dat het aandeel in de opdracht ten laste van iedere partij in het bestek en de meetstaat afzonderlijk wordt vermeld;

 

Overwegende dat Aquafin als opdrachtgevend bestuur de aannemer verzoekt een borgtocht te stellen die betrekking heeft op de totaliteit van de opdracht;

 

Overwegende dat Aquafin de leidend ingenieur aanduid voor alle werken en dat de stad instaat voor de betaling van het ereloon van het studiebureau in verhouding tot hun aandeel in het totale project. De stad sluit hiervoor een overeenkomst af;

 

Overwegende dat Aquafin, bij sluiting der werken, na gemeen overleg een toezichter aanduidt voor het toezicht op alle werken en daarvoor de kosten draagt;

 

Overwegende dat de stad gemandateerde aannemers mag aanstellen die de werken te hare laste mee mogen opvolgen en advies kunnen verlenen aan de toezichter en/of leidend ambtenaar. Het advies is bindend tenzij er tegenstrijdigheden zouden kunnen uit voortvloeien;

 

Overwegende dat aangezien het één globale aanneming betreft, de voorlopig en de definitieve oplevering voor de volledige aanneming verleend wordt en beide opleveringen door de leidende ingenieur gegeven wordt;

 

Overwegende dat indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, zij hierover een duidelijke motivatie geven;

 

Overwegende dat beide partijen instaan voor de verzekering van hun aandeel in de opdracht en de andere partijen vrijwaren;

 

Overwegende dat de stad zich akkoord verklaart om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud van de wegenis te haren laste te nemen. Het beheer en het onderhoud van de rioolkolken, dienstrioleringen, RWA-afvoer, huis- en kolkaansluitingen zullen ten laste genomen worden door de rioolbeheerder van de stad;

 

Overwegede dat de stad zich ertoe verplicht om bij latere aansluitingen van woningen, straatkolken of dienstrioleringen op de bovengemeentelijke riolering voorafgaand de technische aspecten te bespreken met Aquafin en het schriftelijk akkoord van Aquafin te bekomen;

 

Overwegende dat Aquafin instaat voor de wachtaansluitingen (aansluitingen waarop geen vuilwater/regenwater is aangesloten op het moment van voorlopige oplevering) voor zowel bebouwde als onbebouwde percelen;

 

Overwegende dat elke partij instaat voor het opstellen van een archeologische nota die nodig is voor de werken ten haren laste. Desgevallend wordt het opstellen van een archeologische nota na onderlinge overeenstemming gebundeld door de bouwheer;

 

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

2 nee-stemmen (Van Melkebeek Antoine, Souffriau Dirk)

11 onthoudingen  (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig)

 

 

 

Artikel 1

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin en de stad Ninove voor de uitvoering van het gecombineerd project NIV 3026-renovatie van de Weggevoerdenstraat en de Dreefstraat te Ninove, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De vanwege de stad ondertekende samenwerkingsovereenkomst wordt samen met een afschrift van de beslissing opgestuurd naar Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.


Contact informatie