GR20171123 Punt 26. Openbare werken - aanleggen gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove - goedkeuring ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden (datum van publicatie 29/01

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, openbare procedure;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat in de Vinkenstraat nog geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig is en dat een camera inspectie heeft aangetoond dat de riolering in slechte staat is;

 

Overwegende dat de slechte toestand van de riolering verzakkingen van het wegdek veroorzaakt;

 

Overwegende dat in de Vinkenstraat de bestaande riolering zal verwijderd worden en vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel;

 

Overwegende dat het ontwerp van de Vinkenstraat in Ninove op de Gecoro van 12 oktober 2017 werd besproken en gunstig geadviseerd werd onder de volgende voorwaarden:

 

-de kasseien over de volledige lengte van de straat heraan leggen zodat de beeldwaarde van de straat behouden blijft

-de mogelijkheid bekijken en onderzoeken om een goede en comfortabele rijbaan voor de fietsers (eventueel in asfalt) aan te leggen;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de informatievergadering die op 18 oktober 2017 gehouden werd voor de buurtbewoners is gebleken dat de bewoners van de Vinkenstraat gekant zijn tegen de heraanleg van de volledige straat in kasseistenen en de wens uitdrukten om de straat volledig in asfalt heraan te leggen;

 

Overwegende dat een compromis werd uitgewerkt met de vraag van de bewoners in gedachten om de straat heraan te leggen in asfalt en de vraag van onroerend erfgoed om de kasseien te behouden voor de belevings- en beeldwaarde van het industrieel erfgoed op de hoek van de Vinkenstraat en de Aalstersesteenweg zoals blijkt uit de mail van 19 augustus 2017;

 

Overwegende dat in het ontwerp de kasseien ter hoogte van het industrieel erfgoed behouden blijven en dat de rest van de Vinkenstraat in asfalt zal heraan gelegd worden om het rijcomfort te verbeteren;

 

Overwegende dat de aanleg van een afzonderlijk fietspad niet werd opgenomen in het ontwerp omdat de aanleg ervan ten koste zou zijn van de parkeerstrook die op vraag van de buurtbewoners en gezien de hoge parkeerdruk in de buurt, behouden blijft;

 

Overwegende dat op het wegdek door middel van ter plaatse op de rijweg aan te brengen signalisatie fietsstroken zullen gesuggereerd worden;

 

Gelet op het ontwerpbundel van de werken;

 

Gelet op de raming waaruit blijkt dat de totale kostprijs € 443.770,35, btw inclusief bedraagt, waarvan € 261.765,35, btw inclusief, ten laste van de stad;

 

Gelet op het lastenboek waaruit blijkt dat de opdracht zal gegund worden via openbare procedure;

 

Overwegende dat de aannemer moet erkend zijn onder C1 en/of E1, klasse 3;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze werken in het totalisatiekrediet van de meerjarenplanning 2017-2019 voldoende budget beschikbaar is onder de rubriek WEG 001, AR 224007 en BI 020000 maar dat in het budget 2018 een specifieke actie zal voorzien worden voor deze wegen-en rioleringswerken onder de rubriek 4/1/2/28;

 

 

Besluit:

 

 

 

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

4 nee-stemmen (Corijn Rudy, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove wordt goedgekeurd mits de totale kostprijs van € 443.770,35, btw inclusief, aandeel Rio-Pact en stad Ninove).

 

Artikel 2

 

Het stadsaandeel in deze opdracht ten bedrage van € 261.765,35, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De wijze van gunnen van de opdracht via openbare procedure en de voorwaarden opgenomen in het lastenboek worden goedgekeurd.


Contact informatie