GR20171123 Punt 25. Openbare werken - heraanleg van een deel van het kerkplein te Lieferinge - goedkeuring ontwerp - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht en voorwaarden lastenboek (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, openbare procedure;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Overwegende dat een deel van het kerkplein van Lieferinge naar het idee van de plaatselijke dorpsraad zal heraangelegd worden als ontmoetingsplaats en recreatieve ruimte voor de dorpsbewoners en recreanten;

 

Overwegende dat in het concept een vlakke voetpadverharding in grijze platines voorzien is, parkings in natuursteenkeien, een bolbaan/petanqueplein in dolomiet, een zitbank met tafel, een vuilnisbak en groenaanleg met een viertal aan te planten bomen en gras;

 

Overwegende dat de dorpskom van Lieferinge werd beschermd omwille van haar historische waarde en dat dit project daarom aan de dienst Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen voor advies werd voorgelegd;

 

Gelet op het gunstig advies met voorwaarden van de dienst Onroerend Erfgoed van 13 mei 2015 op voorwaarde dat:

-streekeigen en standplaatsgeschikte bomen opgenomen worden in het project

-een uniforme beplanting wordt aangehouden

-geen typische tuinbeplanting zoals Buddleja, phlomis russeliana aangeplant wordt

-de type straatverlichting en zitbanken voor advies wordt voorgelegd;

 

Gelet op het advies van de dienst leefmilieu van 21 mei 2015 op het gebied van de beplanting als volgt:

 

-de Tilia henryana is niet streekeigen en zal vervangen worden door Acer campestre “Anny’s Globe”

-de Fraxinus ornus is in tegenstelling tot het advies van Onroerend Erfgoed minder gevoelig aan de essenziekte en kan behouden blijven

-de soorten Buddleja en Phlomis kunnen behouden blijven omdat ze wel een plaats hebben binnen het openbaar groen en ze bovendien als vlinder- en bijenplanten de biodiversiteit ondersteunen;

 

Overwegende dat de levering en plaatsing van de straatverlichting en de zitbanken deel uitmaken van een afzonderlijke opdracht en nog voor advies zullen worden voorgelegd;

 

Overwegende dat de zitbanken enkel door de toekomstige aannemer belast met de uitvoering van het project dorsplein Lieferinge zullen geplaatst worden en dat de openbare verlichting na goedkeuring van de prijsofferte door de stad door Eandis zal worden geplaatst;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 22 maart 2016 waarbij werd beslist het project voor de gedeeltelijke heraanleg van het dorpsplein in Lieferinge op te nemen in het dossier “onderhoudswerken in diverse wegverhardingen” voor het geraamde bedrag van € 50.000;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 25 oktober 2016 waarbij het studiebureau bvba Goegebeur-D’Hauwer, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke werd aangesteld voor het opmaken van het ontwerp voor de heraanleg van het kerkplein van Outer en Lieferinge;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 september 2017 waarbij de opdracht voor het uitvoeren van een milieuhygiënisch onderzoek en opmaak van een technisch rapport naar aanleiding van de heraanleg van het kerkplein in Lieferinge die conform de wetgeving Vlarebo en de codes van goed praktijk inzake grondverzet moet worden uitgevoerd, werd toegewezen aan Groep Van Vooren (nv TEC) uit Zelzate;

 

Gelet op het ontwerpbundel als grondslag voor de aanbesteding, opgemaakt door het studiebureau Goegebeur-D’Hauwer bvba voor de heraanleg van een deel van het kerkplein in Lieferinge en samengesteld als volgt:

 

-Lastenboek

-Inschrijvingsbiljet met meetstaat

-Raming der werken

-Veiligheids-, gezondheids- en milieu-plan

-Plannenbundel met een grondplan van de werken, een beplantingsplan, schetsen dwarsprofielen, modeldwarsprofielen en kunstwerken en het plan van de nutsleidingen;

 

Overwegende dat het ontwerp van de gedeeltelijke heraanleg van het kerkplein van Lieferinge werd toegelicht op de dorpsraad ven Lieferinge op 28 september 2017;

 

Gelet op het verslag opgesteld door de dorpsraad waaruit dat blijkt dat er geen opmerkingen werden geformuleerd omtrent dit project;

 

Overwegende dat het ontwerp van de gedeeltelijke heraanleg van het kerkplein van Lieferinge op 12 oktober 2017 door de GECORO werd bekeken en gunstig werd geadviseerd;

 

Gelet op de raming van de werken waaruit blijkt dat het totaal van de werken € 47.233,15, exclusief btw bedraagt waarvan € 46.601,65, btw exclusief, ten laste van de stad en € 631,50, exclusief btw ten laste van RioPact;

 

Gelet op het lastenboek waaruit blijkt dat de aanneming in hoofdzaak de volgende werken omvat:

-Opbreken van verhardingen met inbegrip van funderingen en onderfunderingen

-Opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen

-Opbreken van diverse constructies en ondergrondse massieven

-Opbreken van plaatselijke en lijnvormige elementen

-Opbreken van signalisatie

-Uitgraving van grond

-Het aanleggen van funderingen in schraal beton

-Het aanleggen van verhardingen in natuursteenkeien

-Het leveren en plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen

-Het construeren van lijnvormige elementen

-Het leveren en plaatsen van kunstwerken

-Groenaanleg

-Het onderhoud van bovengenoemde werken gedurende de waarborgperiode van 2 jaar voor de wegenis en 3 jaar voor de beplanting;

 

Overwegende dat de opdracht zal worden gegund bij wijze van open procedure;

 

Overwegende dat de uitvoeringstermijn 25 werkdagen bedraagt;

 

Overwegende dat de toekomstige aannemer moet erkend zijn onder de categorie C1 en opbasis van de ramingsprijs wordt geoordeeld dat de werken tot de klasse 1 behoren;

 

Overwegende dat in het totaalbudget van de meerjarenplanning 2014-2019 voldoende kredieten ter beschikking zijn onder enveloppe WEG 2014/001, subproject 003, AR 224007, BI 020000 en actie 4/1/2/1 voor het uitvoeren van deze opdracht in het kader van de heraanleg van een deel van het kerkplein van Lieferinge;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp voor de heraanleg van een deel van het kerkplein van Lieferinge wordt goedgekeurd mits de totale prijs van € 47.233,15, exclusief btw, waarvan € 46.601,65, btw exclusief, ten laste van de stad en € 631,50, exclusief btw ten laste van RioPact.

 

Artikel 2

 

De gunning van de opdracht bij wijze van openbare procedure wordt goedgekeurd evenals de voorwaarden vermeld in het lastenboek.


Contact informatie