GR20171123 Punt 23. Financiële dienst - AGB Ninove - leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsenveloppe 2017 - goedkeuring (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2005 waarin de oprichting en de statuten van het autonoom gemeentebedrijf Ninove, afgekort AGB Ninove, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing BTW nr. E.T.129.288 van 19 januari 2016 waarin de fiscus het standpunt inneemt dat vanaf 2016 enkel met prijssubsidies kan worden gewerkt in het kader van het winstoogmerk van het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 oktober 2017 houdende goedkeuring van het prijssubsidiereglement sportinfrastructuur autonoom gemeentebedrijf Ninove;

 

Gelet op de beheersovereenkomst tussen de stad en het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014 – 2019 en het budget 2017 en de budgetwijziging 2017/1 van het autonoom gemeentebedrijf Ninove;

 

Overwegende dat de transactiekredieten in de investeringsenveloppe 2017 hierin worden geraamd op € 20.942,00;

 

Overwegende dat de liquiditeitspositie van het autonoom gemeentebedrijf geen integrale en onmiddellijke financiering van de transactiekredieten toelaat;

 

Overwegende dat het aangewezen is dat de stad ter financiering een lening toestaat aan het autonoom gemeentebedrijf;

 

Overwegende dat voorafgaande beslissing nr. 2010.047 dd. 30.03.2010 bevestigt dat het renteloze karakter van een lening die wordt verstrekt door een stad aan een autonoom gemeentebedrijf niet wordt aangemerkt als een verkregen abnormaal of goedgunstig voordeel in hoofde van het autonoom gemeentebedrijf;

 

 

Besluit:

 

 

met 27 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

5 nee-stemmen (Corijn Rudy, Van Melkebeek Antoine, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle)

 

 

Enig artikel

 

De stad keurt volgende leningsovereenkomst goed:

 

Leningsovereenkomst transactiekredieten investeringsportefeuille 2017

 

Tussen:

 

De stad Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove, hier vertegenwoordigd door:

-         De voorzitter van de gemeenteraad, zijnde de heer Dirk Vanderpoorten;

-         De stadssecretaris, zijnde mevrouw Carine Coppens;

 

tot onderhavige overeenkomst gemachtigd ingevolge besluit van de gemeenteraad van 25 februari 2013 en 23 oktober 2014, waarvan een uittreksel aan deze akte wordt gehecht.

 

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de gemeenteraad onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur;

 

hierna genoemd ‘uitlener, enerzijds en

 

Het autonoom gemeentebedrijf Ninove, afgekort “AGB Ninove”, Parklaan 3, 9400 Ninove en ondernemingsnummer 0877.586.912, hier vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, zijnde de heer Marc Torrekens, opgericht bij besluit van de gemeenteraad van de stad Ninove op 26 mei 2005 en goedgekeurd door de Vlaamse minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering op 16 september 2005 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2015;

 

De voorzitter van de raad van bestuur werd gemachtigd deze overeenkomst te ondertekenen door de raad van bestuur dd. 7 oktober 2016.

 

Overeenkomstig artikel 252 e.v. van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 is dit besluit van de raad van bestuur onmiddellijk uitvoerbaar doch onderworpen aan het algemeen administratief toezicht van de provinciegouverneur;

 

hierna genoemd ‘lener, anderzijds,

 

hierna samen genoemd ‘de partijen’

 

wordt een leningsovereenkomst gesloten met volgende voorwaarden:

 

Art. 1 – Voorwerp

 

De uitlener verleent een lening aan de lener, die de lening aanvaardt, gelijk aan de hoofdsom, met de duurtijd en volgens de regeling en de voorwaarden, zoals die hierna worden bepaald.

 

Art. 2 – Hoofdsom

 

De lener erkent aan de Uitlener de som van € 20.942,00 verschuldigd te zijn. Dit bedrag wordt evenwel aangepast aan het effectief opgenomen bedrag.

 

Art. 3 – Doel van de lening

 

De lening zal uitsluitend worden aangewend voor de financiering van de transactiekredieten van de investeringsenveloppe 2017.

 

Het bedrag van de lening wordt aan de lener ter beschikking gesteld door opnamen via de rekening-courant tussen de uitlener en de lener.

 

Elke aanwending van het ontleende bedrag in strijd met deze overeenkomst heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het openstaande bedrag voor gevolg.

 

Art. 4 – Duurtijd

 

Deze lening is toegestaan voor een termijn tot 31 december 2024.

 

Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige overeenkomst na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid.

 

Art. 5 - Vaststelling renteloosheid

 

Er is door de lener geen enkele rente verschuldigd gedurende de volledige periode dat de lening loopt.

 

Art. 6 – Terugbetaling

 

De lener verbindt zich er toe om het ontleende bedrag als volgt terug te betalen:

 

 

 

Afhankelijk van het bedrag dat effectief door de lener wordt opgenomen, wordt de definitieve aflossingstabel opgesteld. De eerste vervaldag is 31 december van het jaar van ingebruikname van het actief.

 

De terugbetaling gebeurt in eerste instantie door middel van schuldvergelijking met de prijssubsidies die door de uitlener aan de lener verschuldigd zijn. De lener machtigt de uitlener om het passende bedrag op de prijssubsidies in te houden en te boeken als schuld aan de lener. Deze inhoudingen worden gelijk gespreid over de vier kwartalen (behoudens akkoord van het directiecomité met een afwijking op de gelijke spreiding over de kwartalen).

 

Indien de prijssubsidies, die door de uitlener aan de lener worden toegekend, niet volstaan om de terugbetalingen te voldoen, is het saldo op de vervaldag betaalbaar op rekening BE97 0910 0031 2449 van de uitlener.

 

Art. 7 - Boete bij te late terugbetaling

 

Over te laat terugbetaalde bedragen is door de lener bij wijze van boete rente verschuldigd tegen het op dat ogenblik geldende Euribor rentepercentage (minimaal 0,00%), verhoogd met 100 basispunten, en zulks ten belope van het aantal maanden laattijdigheid waarbij iedere begonnen maand als een volledige maand zal worden aangerekend. De uitlener is bevoegd onmiddellijke betaling daarvan te verlangen.

 

Ingeval van niet betaling binnen de vijftien (15) dagen na aanmaning bij ter post aangetekende brief wordt het volledige bedrag der lening onmiddellijk opeisbaar en zal het gehele nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met de rente zoals in vorige alinea berekend.

 

Art. 8 – Opeisbaarheid

 

Alle uit hoofde van de lening verschuldigde bedragen kunnen met onmiddellijke ingang worden opgeëist, en de lening geldt bij opeising als opgezegd indien:

×           de lener in strijd handelt met deze overeenkomst en het verzuim niet is te herstellen;

×           de lener in strijd handelt met deze overeenkomst en de lener niet alsnog nagekomen heeft binnen 30 dagen na sommatie per aangetekend schrijven of een langere termijn in de sommatie genoemd, zich in regel te stellen.

 

Bij niet-naleving door de lener van haar verplichting(en) heeft de uitlener het recht onverminderd alle persoonlijk vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de goederen van de lener zowel roerende als onroerende. Alle kosten van beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de lener.

 

Art. 9 - Wijzigingen

 

Deze leningsovereenkomst bevat de integrale overeenkomst tussen de uitlener en de lener en vervangt alle andere mondelinge - of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen. Deze overeenkomst kan enkel schriftelijk en via uitdrukkelijk akkoord tussen de partijen worden gewijzigd.

 

Art. 10 - Niet-overdraagbaarheid

 

Behoudens in gevallen, vermeld in onderhavige overeenkomst, kan deze overeenkomst, noch enige rechten daarin, geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan derde partijen.

 

Art. 11 - Toepasselijk recht

 

Deze leningsovereenkomst renteloze lening is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de uitlener zijn bevoegd.

 

Art. 12 – Splitsbaarheid

 

De nietigheid van één der artikelen van deze overeenkomst of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aan, noch van de overeenkomst in haar geheel. Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.

 

Ingeval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de overeenkomst zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling.

 

Evenzo zullen partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor iedere partij aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in de overeenkomst.

 

Aldus opgemaakt en ondertekend te Ninove op 23 november 2017 in twee originele exemplaren, waarvan elke partij erkent er één te hebben ontvangen


Contact informatie