GR20171123 Punt 21. Financiële dienst - kerkfabriek Sint Kristoffel Pollare - budgetwijziging 2017/1 - kennisname (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 december 2014 houdende goedkeuring van de meerjarenplanwijziging 2014-2019/1 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 20 oktober 2016 houdende goedkeuring van het budget 2017 van de kerkfabrieken;

 

Gelet op de beslissing van de kerkraad Sint Christoffel Pollare van 27 augustus 2017 waarbij de budgetwijziging 2017/1 werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 24 oktober 2017 voor de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare;

 

Overwegende dat wanneer de budgetwijziging binnen de grenzen blijft van de bedragen opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat de kerkfabriek een budgetwijziging doorvoert omwille van een extra uitgave voor een herstelling van privaat patrimonium en dit niet voor een wijziging zorgt in de investeringstoelagen van de stad;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

Van de budgetwijziging 2017/1 van de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare wordt kennis genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budget na wijziging 2017/1

Sint Christoffel Pollare

€ 10.479,23

€ 10.479,23 

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

 

Oorspronkelijk budget

Budgetwijziging 2017/1

Sint Christoffel Pollare

€ 0,00

€ 0,00

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabrieken.


Contact informatie