GR20171123 Punt 20. Financiële dienst - kerkfabrieken - budget 2018 - kennisname (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 november 2013 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2014 -2019;

 

Overwegende dat voor Sint Petrus Meerbeke meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 11 september 2014;

 

Overwegende dat voor Sint Pieter Denderwindeke meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 23 oktober 2014;

 

Overwegende dat voor Sint Christoffel Pollare meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 30 december 2014;

 

Overwegende dat voor OLV Hemelvaart Ninove meerjarenplanning 2014-2019/2 werd goedgekeurd op 22 september 2016;

 

Overwegende dat voor de protestantse kerk Denderleeuw meerjarenplanning 2014-2019/1 werd goedgekeurd op 22 september 2016;

 

Overwegende dat voor OLV Lichtmis Lieferinge meerjarenplanning 2014-2019/4 werd goedgekeurd op 21 juni 2017;

 

Overwegende dat voor Sint Gertrudis Appelterre-Eichem meerjarenplanning 2014-2019/3 werd goedgekeurd op 26 oktober 2017;

 

Gelet op de beslissingen van de diverse kerkraden waarbij het budget 2018 van de kerkfabriek werd vastgesteld;

 

Gelet op het gunstig advies van de administratieve raad van de protestants - evangelische eredienst van 20 juli 2017;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 12 en 19 september 2017 en 3 oktober 2017 overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 30 oktober 2017;

 

Gelet op het ongunstig advies van het bisdom Gent van 24 oktober 2017 voor de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare dat werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 30 oktober 2017;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Christoffel Pollare negatief advies werd gegeven omwille van het ontbreken van de opbrengst van de verkoop van de pastorij in 2017;

 

Gelet evenwel op het rekeninguittreksel van de kerkfabriek Sint Christoffel waaruit blijkt dat de opbrengst van de verkoop werd ontvangen in 2017 en dus in de rekening van 2017 een positieve Z-waarde zal vertonen voor het bedrag van de opbrengst;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Antonius van Padua te Outer – Lebeke het aandeel van de stad Ninove 66,67% bedraagt en het aandeel van de gemeente Haaltert 33,33% bedraagt;

 

Overwegende dat voor de protestantse kerk te Denderleeuw het aandeel van de stad Ninove 10% bedraagt en het aandeel van de gemeente Denderleeuw 90% bedraagt;

 

Overwegende dat wanneer het budget binnen de grenzen blijft van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel kennis neemt van het budget;

 

Overwegende dat de storting van de exploitatietoelage voor de kerkfabrieken zal gebeuren voor 50% in de loop van het eerste kwartaal en voor 50% in het derde kwartaal van het dienstjaar;

 

Overwegende dat de uitbetaling van de investeringstoelage zal gebeuren op verzoek van de kerkfabriek en op voorlegging van de facturen;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Van het budget 2018 van de diverse kerkfabrieken wordt kennis genomen.

 

Artikel 2

 

Het aandeel van de stad Ninove in de exploitatietoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

budget 2018

 
 

St.Gertrudis Appelterre

€ 24.958,85

 

St.Amandus Aspelare

€ 14.010,51

 

St.Pieter Denderwindeke

€ 0,00

 

O.L.V. Lichtmis Lieferinge

€ 8.784,39

 

St.Petrus Meerbeke

€ 34.895,81

 

St.Amandus Nederhasselt

€ 11.410,55

 

St-Margriet Neigem

€ 0,00

 

O.L.V.Hemelvaart Ninove

€ 73.043,70

 

St.Theresia Ninove

€ 19.585,00

 

O.L.V.Opdracht Okegem

€ 34.599,63

 

St.Amandus Outer

€ 12.214,63

 

St.Antonius Outer - Lebeke

€ 1.355,39

 

St.Kristoffel Pollare

€ 20.461,19

 

St.Pietersbanden Voorde

€ 7.311,07

 

Protestantse kerk Denderleeuw

€ 747,53

 

Totaal

€ 263.378,25

 

 

 

Artikel 3

 

Het aandeel van de stad Ninove in de investeringstoelage wordt bepaald als volgt:

 

Kerkfabriek

budget 2018

 
 

St.Gertrudis Appelterre

€ 15.000,00

 

St.Amandus Aspelare

€ 16.000,00

 

St.Pieter Denderwindeke

€ 10.000,00

 

O.L.V.Lichtmis Lieferinge

€ 0,00

 

St.Petrus Meerbeke

€ 0,00

 

St.Amandus Nederhasselt

€ 98.000,00

 

St-Margriet Neigem

€ 28.000,00

 

O.L.V.Hemelvaart Ninove

€ 147.222,00

 

St.Theresia Ninove

€ 0,00

 

O.L.V.Opdracht Okegem

€ 30.000,00

 

St.Amandus Outer

€ 0,00

 

St.Antonius Outer - Lebeke

€ 0,00

 

St.Kristoffel Pollare

€ 0,00

 

St.Pietersbanden Voorde

€ 125.000,00

 

Protestantse kerk Denderleeuw

€ 0,00

 

Totaal

€ 469.222,00

 

 

 

Artikel 4

 

Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur, aan de gemeente Haaltert en Denderleeuw en aan de desbetreffende kerkfabrieken.


Contact informatie