GR20171123 Punt 17. Gemeentebelastingen - solidariteitsbijdrage - belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen - invoering (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2017 houdende goedkeuring van het strategisch commercieel plan voor de detailhandel;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2017 houdende de afbakening van het kernwinkelgebied Centrum Ninove en Rechteroever;

 

Gelet op de diverse initiatieven van de stad Ninove in verband met handelsondersteunende projecten in het stadscentrum, voornamelijk bedoeld om de centrumfunctie van de kernstad, de handels- en woonfunctie te versterken en meer uitstraling te geven;

 

Overwegende dat deze centrumfunctie enkel door de binnenstad wordt vervuld;

 

Overwegende dat de stimulerende initiatieven niet alleen ten goede komen van de commerciële vestigingen binnen de afgebakende centrumzone maar ook van deze buiten de afgebakende winkelgebieden;

 

Overwegende dat de beoefenaars van vrije beroepen zowel binnen als buiten deze afgebakende centrumzone geen onmiddellijk voordeel halen uit de specifieke acties en initiatieven voor het versterken van de commerciële activiteit waardoor het aangewezen is deze vrij te stellen van deze belasting;

 

Overwegende dat de stad Ninove haar kleinere commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte kleiner dan 400m² in de overige woonwijken buiten het afgebakende kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever en in de woonkernen buiten de stad Ninove niet extra wil belasten waardoor het aangewezen is deze vrij te stellen van deze belasting;

 

Overwegende dat de oppervlakte van de publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen grotendeels bepalend is voor het commercieel profiel en de uitstraling van de zaak;

 

Overwegende dat een redelijke verhouding tussen het oppervlaktecriterium en de tarieven van de belasting wordt nagestreefd;

 

Gelet op het advies van de middenstandsraad op 6 november 2017, stellende dat zij unaniem akkoord gaat met de invoering van een belasting solidariteitsbijdrage op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen;

 

Gelet op de financiële toestand van de stad;

 

Besluit:

 

 

met 19 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Vermassen Stijn, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno)

11 nee-stemmen (Corijn Rudy, D'haeseleer Guy, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Souffriau Dirk)

2 onthoudingen  (Arents Joost, Van Den Driessche Kurt)

 

 

Artikel 1

 

Het invoeren en heffen van een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, verder genoemd “solidariteitsbijdrage”, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove, zoals omschreven in artikel 6, wordt goedgekeurd.

 

Deze belasting is eveneens van toepassing buiten deze afgebakende winkelgebieden op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen met een netto winkelvloeroppervlakte vanaf 400 m².

 

Artikel 2

 

De stad Ninove heft de solidariteitsbijdrage, zoals omschreven in artikel 1, met ingang van 1 januari 2018.

 

Artikel 3

 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging, omschreven in artikelen 1 en 6, uitbaat.

 

Onder commerciële vestiging in de zin van dit reglement dient te worden verstaan: handelszaken (klein- en groothandel), commerciële dienstverleners (financiële en zakelijke diensten, met inbegrip van uitzendkantoren), ambachten en horecazaken. Onder dienstverlener wordt verstaan eenieder die een erkenning als private dienstverlener in de pijlers opleiding, advies, strategisch advies en advies internationaal ondernemen van het Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaanderen verkregen heeft.

 

Artikel 4

 

De belasting is niet verschuldigd:

-       Wanneer de natuurlijke of rechtspersoon zijn vestiging gedurende het aanslagjaar slechts dertig dagen of minder heeft kunnen uitbaten;

-       Door de uitbaters van vrije beroepen tenzij er een publiek toegankelijke ruimte is. Onder uitbaters van vrije beroepen dient conform de wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan het boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, Hoofdstuk II art. 2, 35° te worden verstaan: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op intellectueel onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent die hoofdzakelijk uit intellectuele prestaties bestaat, voorafgaand de vereiste opleiding heeft gevolgd, tot permanente vorming is gehouden, onderworpen is aan een bij of krachtens de wet opgericht tuchtorgaan en geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophandel.

-       Door overheidsdiensten;

-       Door sociale dienstverleners;

-       Door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

 

 

Artikel 5

 

Deze belasting wordt berekend per vierkante meter commerciële oppervlakte van de vestiging. Een gedeelte van een vierkante meter wordt voor een vierkante meter aangezien.
Onder commerciële oppervlakte wordt bedoeld elke ruimte, vanaf de toegangsdeur, die voor het publiek rechtstreeks of visueel toegankelijk (bv. etalageruimten) is (excl. sanitaire ruimten, afgesloten opslagruimten en aparte inkom- en traphallen).
Voor hotels wordt de ruimte, die voor alle gasten vrij toegankelijk is, zijnde het tavernegedeelte en de receptie, voor de toepassing van dit reglement als commerciële ruimte beschouwd. Kamers en vergader-, seminarie- en andere faciliteiten vallen hier niet onder.

Het basistarief bedraagt voor commerciële vestigingen, gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied Centrum Ninove en winkelgebied Rechteroever Ninove:

 

                                                                                                              zone 1             zone 2

 

-       commerciële ruimten van 0 m² tot en met 99 m²

:

375,00 EUR

250,00 EUR

-       commerciële ruimten van 100 m² tot en met 199 m²

:

475,00 EUR

300,00 EUR

-       commerciële ruimten van 200 m² tot en met 399 m²

:

600,00 EUR

400,00 EUR

-       commerciële ruimten van 400 m² en meer

:

950,00 EUR

600,00 EUR

-       horeca en ontspanning

:

350,00 EUR

250,00 EUR

-       dienstverlening

:

300,00 EUR

200,00 EUR

 

Het basistarief bedraagt voor commerciële vestigingen vanaf een netto commerciële vloeroppervlakte van 400 m², gelegen buiten de afgebakende (kern)winkelgebieden:

 

-        commerciële ruimten van 400 m² tot en met 599 m²

:

    675,00 EUR

-        commerciële ruimten van 600 m² en meer

:

    850,00 EUR

 

Voor commerciële vestigingen, die enkel en alleen maar of ook gevestigd zijn op de eerste verdieping of hoger, wordt het basistarief gehalveerd voor de oppervlakten vanaf de eerste verdieping.

 

Artikel 6

 

Tot het kernwinkelgebied Centrum Ninove en het winkelgebied Rechteroever Ninove, conform de afbakening goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2017, behoren:

 

Zone 1

 

Centrumlaan

Huisnummer 2 tot en met 50 (hoek Bevrijdingslaan))

Huisnummer 1 tot en met 103 (2e rotonde/ hoek Onderwijslaan)

Marktstraat

Volledig

Langemuntstraat

Volledig

Oudstrijdersplein

Volledig

Beverstraat

Volledig

Biezenstraat

Huisnummer 1 tot en met 13

Huisnummer 2 tot en met 20

Lavendelstraat

Volledig

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat tot hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Huisnummer 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

 

 

Zone 2

 

Burchtstraat

Huisnummer 2 tot en met 36 (tot kapel)

Huisnummer 1 tot en met 31 (Hoek Onderwijslaan)

Graanmarkt

Volledig

Despauteerstraat

Huisnummer 1

Oude Kaai

Huisnummer 1

Geraardsbergsestraat

Huisnummer 2 tot en met 70 (hoek Vuurkruiserstraat)

Huisnummer 1 tot en met 59 (hoek Savooistraat)

Vuurkruiserstraat

Vanaf Centrumlaan richting Geraardsbergsestraat, vanaf hoek Hendrik Vangassenstraat

Kaardeloodstraat

Volledig, exclusief nr. 97, zijnde alle winkelpanden van shoppingcenter Ninia

Brusselstraat

Huisnummer 2 tot en met 64

Huisnummer 1 tot en met 63

 

Artikel 7

 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.

 

Artikel 8

 

De bij artikel 3 van dit reglement vernoemde belastingplichtigen ontvangen vanwege het stadsbestuur een aangifteformulier dat door hen, behoorlijk ingevuld en ondertekend, binnen de opgelegde termijn vermeld in het aangifteformulier, moet worden teruggestuurd. Hierbij geldt de postdatum als bewijs.

Zij die geen aangifteformulier ontvangen hebben en belastingplichtig blijken te zijn, zijn niettemin verplicht vóór 31 december van het aanslagjaar spontaan de nodige gegevens aan het stadsbestuur te bezorgen om de aanslag te kunnen vaststellen.

 

Artikel 9

 

Bij gebrek aan een aangifte of ingeval van een laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte na het verstrijken van de in artikel 8 gestelde termijn, vanwege de belastingplichtige, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10 % van de verschuldigde belasting. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.

 

Artikel 10

 

De overtredingen op dit reglement worden vastgesteld door de aangestelde beëdigde ambtenaren van de stad Ninove.

De door hen opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot bewijs van het tegendeel.

 

Artikel 11

 

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het college van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs gezonden aan de met de invordering belaste financieel beheerder die onverwijld instaat voor de verzending van de aanslagbiljetten.

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

 

Artikel 12

 

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen zijn aanslag een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Centrumlaan 100 te 9400 Ninove binnen drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

 

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen worden ingediend. Het wordt gedagtekend en ondertekend door de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger en vermeldt: de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt alsmede het voorwerp van het bezwaarschrift, een opgave van de feiten en middelen en of de belastingschuldige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Het college van burgemeester en schepenen of het orgaan dat hij speciaal daarvoor aanwijst, bericht schriftelijk ontvangst binnen acht dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

De belastingschuldigen kunnen de verbetering aanvragen van materiële vergissingen, zoals dubbele aanslag, rekenfouten zolang de rekening van de stad van het aanslagjaar, waarop de belasting betrekking heeft, niet goedgekeurd werd.

 

Artikel 13

 

Wanneer de belasting niet betaald is binnen de gestelde termijn worden de regels toegepast betreffende de nalatigheidsintresten inzake de rijksbelastingen op de inkomsten.

 

Artikel 14

 

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden. 


Contact informatie