GR20171123 Punt 15. Personeel - VIA4 restmiddelen 2017 (datum van publicatie 29/01/2018)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel waarvan de laatste wijzigingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 10 september 2015;

 

Gelet op de personeelsformatie en organogram waarvan de laatste wijzingen werden goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 10 september 2015;

 

Gelet op het aanvraagformulier van 20 augustus 2014 tot het bekomen van de restmiddelen VIA4 2013-2014 op basis van een dossier verhoging maaltijdcheques en/of financiering tweede pensioenpijler als koopkrachtverhoging VIA4 voor 2014;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 30 december 2014 waarbij de wijziging van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel met onder andere de verhoging van de maaltijdcheques van € 4,6 naar € 5,5 door verhoging van de werkgeversbijdrage met € 0,9 werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15 september 2015 waarbij het aanvraagformulier VIA4restmiddelen 2015 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het ingediend dossier op 17 september 2015 aan het GSD-V ter afronding van de aanvraag restmiddelen VIA4 2013-2014;

 

Gelet op de e-mail van 5 oktober 2015 van de dienst VIA4 waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat op 28 september 2015 een bedrag van € 43.681.91 werd overgeschreven ter financiering van de verhoging van de maaltijdcheques voor alle personeelsleden;

 

Gelet op de kennisname hiervan op 20 oktober 2015 door het college van burgemeester en schepenen;

 

Gelet op de e-mail van 5 oktober 2015 van de Dienst VIA waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat een bedrag van € 19.342,01 als restmiddelen VIA4 2015 kan worden bekomen mits het indienen van het dossier voor 31 december 2015;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2015 waarbij de besteding van de VIA4-restmiddelen 2015 werd goedgekeurd met drie keuzemogelijkheden;

 

Gelet op de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2016, 11 oktober 2016 en 8 november 2016 waarbij de besteding van de VIA4-restmiddelen 2015 werden goedgekeurd door het terugbetalen van de aankoop van een cultuur- of sportaanbod van Ninove van € 20, de betaling van de deelnamekost van het personeel aan de regionale sportdag van 17 juni 2016 en de uitreiking van een stedelijke geschenkbon van € 20;

 

Gelet op de e-mail van 12 september 2016 van de Dienst VIA waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat een bedrag van € 9.477,84 als restmiddelen VIA4 2016 kan worden bekomen mits het indienen van het dossier voor 31 december 2016;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2016 waarbij de besteding van de VIA4-restmiddelen 2016 werd goedgekeurd met de toekenning van een stedelijke geschenkbonnen ter waarde van € 10 aan alle personeelsleden in dienst op 31.12.2016 met prestaties in 2016;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2017 waarbij kennis werd genomen van het gestorte bedrag en de uitvoering van de besteding werd goedgekeurd;

 

Gelet op de e-mail van 22 september 2017 van de Dienst VIA waarbij de administratie deskundige GSD-V laat weten dat een bedrag van € 11.565,21 als restmiddelen VIA4 2017 kan worden bekomen mits het indienen van het dossier voor 31 december 2017;

 

Overwegende dat het dossier aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd ter goedkeuring om de besteding van deze restmiddelen VIA4 2017 te kunnen bekomen samen met een ondertekend protocol;

 

Overwegende dat de besteding voor alle personeelsleden moet gelden die tewerkgesteld zijn op een bepaalde datum zijnde 31 december 2017, met prestaties in 2017;

 

Overwegende dat het uitreiken van stedelijke geschenkbonnen aan de personeelsleden de aanmaakkost van een externe firma uitsluiten;

 

Overwegende dat door de keuze voor stedelijke geschenkbonnen de plaatselijke handelaars worden gepromoot;

 

Overwegende dat de stedelijke geschenkbonnen één jaar geldig zijn vanaf de datum van uitreiking;

 

Overwegende dat de storting van de restmiddelen VIA4 2017 mag worden verwacht tegen april 2018;

 

Overwegende dat de stedelijke geschenkbonnen kunnen uitgereikt worden na ontvangst van de restmiddelen;

 

Overwegende dat een stedelijke geschenkbon van € 15 kan overwogen worden;

 

Overwegende dat het voorstel tot besteding moet aanvaard zijn door de syndicale organisaties;

 

Gelet op het advies van het gemeenschappelijk managementteam van 20 september 2017;

 

Gelet op het protocol van akkoord van het bijzonder onderhandelingscomité van 24 oktober 2017;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De besteding van de restmiddelen VIA4 2017 wordt goedgekeurd aan alle personeelsleden tewerkgesteld op 31 december 2017, met prestaties in 2017,  onder de vorm van de toekenning van stedelijke geschenkbonnen van € 15. 

 

Artikel 2

 

De uitreiking zal plaatsvinden in 2018 nadat het toegekende bedrag van € 11.565,21 restmiddelen VIA4 2017 is gestort.

 

Artikel 3

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan de financiële dienst voor uitvoering.

 

Artikel 4

 

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.


Contact informatie