GR20171123 AP1. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout om enige duidelijkheid te verschaffen over het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de Burchtdam(datum van publicatie 29/01/2018)

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

 

“Mijn interpellatie heeft tot doel enige duidelijkheid te verschaffen over het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) voor de burchtdam  na de informatievergadering die door de stad werd gehouden in juni 2017  .

 

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid en na tal van schriftelijke vragen te hebben gericht aan het college ben ik tot de bevinding gekomen  dat een aantal verkeerdelijk informaties werden gegeven , achter gehouden onder de tafel geveegd en zo meer . 

 

Tijdens deze infosessie werd gesteld dat de inwoners nog vragen mochten stellen die dan zouden worden beantwoord . 

 

In een eerste fase gebeurde dit maar toen er dubbelzinnige en tegenstrijdige antwoorden  werden verstrekt werd het plots stil …… muisstil . 

Ik heb begrepen dat : 

 • het rup als voornaamste ontsluitingsweg de smalle paternosterweg voorziet ;
 • Dat er een  secundaire ontsluiting is voorzien langs de dienstweg voor garages ;
 • Dat de logische ontsluiting over de stadseigendom pal over  de begijnenbrug slechts suggestief is weerhouden 
 • Dat er geen mobiliteitsplan nodig zelfs als de achterliggende site volledig wordt ontwikkeld en er meer dan 100 wooneenheden worden gepland .
 • Dat het studiebureau ( niet de stad ) interpreteert dat de verplichting die aan de steden is opgelegd om eerst in bestaande woongebieden op zoek te gaan naar bijkomende woongelegenheden niet geldt als het gebied grenst aan het woongebied . 

Ik heb ook begrepen dat er : 

 • bij de aanzet voor de ontwikkeling van inrichtingszone er geen betrokkenheid is geweest van de eigenaar en de mogelijke koper ontwikkelaar ; 
 • De herbestemming van de paarse vlek bestemd is voor sociaal wonen ; 
 • Dat deze ontwikkeling en vooral de ontsluiting ervan moet gebeuren op gronden  van derden , buiten  deze paarse zone , via een onteigeningsplan .
 • Dat na deze onteigeningen  van de stadstuinen door de stad  de ontwikkelaar zal beslissen wie er toegang krijgt tot zijn grond  
 • Dat  woningbouw langsheen de dienstweg en de nieuw te creëren parking niet kan niet mag alhoewel deze toch in woongebied zijn gelegen 
 • Dat er op mijn vraag of er ook op de site Beaulieu sociale woningen worden gerealiseerd geen duidelijk antwoord werd verstrekt . 
 • Dat het college  blijkbaar (nog) niet zinnens is om volledige duidelijkheid te verschaffen . 
 • Dat mijn vraag om het dossier op de web-side van de stad te plaatsen slechts selectief werd ingewilligd (alleen deel twee werd ter inzage gegeven deel één met alle relevante informatie niet )

Daarom mijn wens dat het college volledige transparantie over de stand van zaken  van dit dossier”


Contact informatie