GR20171110: Punt 1. Verdere gevolggeving aan agendapunt 1 van de besloten vergadering van de gemeenteraad van 26 oktober 2017 – brief van het GEMAT van 6 juli 2017. In toepassing van artikel 28 § 2 van het gemeentedecreet: verdere behandeling in openbare

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de brief van het GeMAT van 6 juli 2017;

 

Gelet op de interpellatie van 27 september 2017 van het Raadslid Guy D’Haeseleer over de brief van het GeMAT aan het college van burgemeester en schepenen met voorstel tot samenroeping van een deontologische commissie;

 

Gelet op de interpellatie van Raadslid Joost Arents van 21 oktober 2017 aan Schepen Alain Triest in verband met de brief van het GEMAT aangaande de gesuggereerde intimidaties en het gebrek aan vertrouwen vanuit het College van Burgemeester en Schepenen;

 

Gelet op de beslissing van de Voorzitter van de Gemeenteraad Dirk Vanderpoorten om in toepassing van artikel 28 § 1 van het gemeentedecreet de verdere behandeling van dit agendapunt in de zitting van de Gemeenteraad van 26 oktober 2017 in de besloten vergadering te behandelen omdat een antwoord op de vragen en de bespreking ervan aangelegenheden bevatten die de persoonlijke levenssfeer van personeelsleden van de stad en het OCMW raakten;

 

Gelet op het verslag van de Voorzitter van de Gemeenteraad Dirk Vanderpoorten om in besloten vergadering van 26 oktober 2017 kennis te nemen van zijn voorbereidend onderzoek met het oog op een mogelijke samenroeping van de deontologische commissie, conform artikel 34 van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het OCMW, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 27 maart 2017;

 

Gelet op de antwoorden verstrekt door het College van Burgemeester en Schepenen tijdens de besloten zitting van 26 oktober 2017;

 

Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen ter aanvulling van het dossier de communicatie tussen het College en het GeMAT tussen 6 juli 2017 en 30 oktober 2017 wil toevoegen:

            Brief van het GeMAT van 6 juli 2017, overhandigd door de Voorzitter van het GeMAT aan de Burgemeester op 7 juli 2017

            Mail van de burgemeester met vraag om meer uitleg, op 10 juli 2017

            Antwoord van de Voorzitter van het GeMAT op 12 juli 2017 met antwoord dat men dergelijke gevoelige info liever mondeling meedeelt

            Mail van Burgemeester dat het College toch meer uitleg wil, op 13 juli 2017

            Mail van de Voorzitter van het OCMW van 13 juli 2017 naar de leden van het MAT OCMW met de vraag of de inhoud van de brief van 6 juli 2017 betrekking had op het OCMW

            Mail van de voorzitter van het MAT OCMW van 14 juli 2017 met het antwoord dat de feiten waarop werd gealludeerd in de brief van 6 juli 2017 geen betrekking hadden op het OCMW

            Mail van de Voorzitter van het GeMAT van 14 juli 2017 met de vraag om de dialoog uit te stellen tot na de vakantie

            Brief en mail ondertekend door het volledige College van Burgemeester en Schepenen van 20 juli 2017 met de opmerking dat er tot op dat moment nog geen antwoord is op de vraag om info over de feiten en dat men vraagt om deze zo snel mogelijk op te sommen om constructief een dialoog te kunnen aangaan

            Overlegvergadering College van Burgemeester en Schepenen en GeMAT op 10 oktober 2017

            Mail van de Burgemeester van 24 oktober 2017 met het verslag van de vergadering van 10 oktober2017

            Mail van de Burgemeester van 27 oktober 2017 met de vraag om opmerkingen op het verslag van voornoemde overlegvergadering ten laatste tegen 30 oktober 14u in te dienen

            Mail van de Voorzitter van het GeMAT waaruit kan worden opgemaakt dat zij niet akkoord gaat met het voorgelegde verslag

            Mail van een lid van het MAT van het OCMW van 30 oktober 2017 met opmerkingen die men heeft bij voornoemd verslag

 

Overwegende de beslissing van de Gemeenteraad van 26 oktober 2017, in besloten vergadering, om in toepassing van artikel 28 § 2 van het Gemeentedecreet de verdere besluitvorming van dit agendapunt op te nemen in een eerstvolgende gemeenteraad in openbare zitting;

 

Gelet op voornoemd verslag aan de Raad van 10 november 2017;

 

Overwegende de kennisname aan de Gemeenteraad dat het verslag van 2 oktober 2017 van een besloten vergadering van het GeMAT werd ingetrokken door het voltallig GeMAT op donderdag 12 oktober 2017;

 

Overwegende de kennisname aan de Gemeenteraad dat het voltallig GeMAT besloten had de brief van 6 juli 2017 integraal in te trekken, bij beslissing van 18 oktober 2017.

 

Overwegende dat het gevolg is dat de ingetrokken brief van 6 juli 2017 als onbestaande kan beschouwd worden.

 

Besluit:

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad beslist na verdere beraadslaging in openbare zitting


Contact informatie