GR20171110: AP1. amendement van de meerderheidsfracties - agendapunt 1 - m.b.t. de brief van 6 juli 2017 van het gemeenschappelijk GEMAT - standpuntbepaling(datum van publicatie 8/12/2017)

Volgende motivering wordt door de meerderheidsfracties in het amendement vermeld:

 

Gemeenteraad van 10 november 2017

Amendement bij Agendapunt 1

m.b.t. de brief van 6 juli 2017 van het gemeenschappelijk GEMAT

Standpuntbepaling 

 

De meerderheidsfracties nemen er akte van dat het GEMAT zowel het verslag van 2 oktober 2017 van de besloten zitting van het GEMAT als de brief van 6 juli 2017 hebben ingetrokken. Hierdoor worden de aangehaalde beweringen in beide documenten zonder voorwerp.

Niettemin hebben beide documenten, waarvan de brief is uitgelekt in de pers, wonden geslagen in de relatie tussen het GEMAT en het CBS enerzijds en bij het personeel van de stad en OCMW heel veel onrust en vragen doen oproepen anderzijds.

Dit alles noopt zowel beleidsmatig als bestuurlijk tot verder maatregelen, ook in het licht van de stopzetting van de beheersovereenkomst tussen de Stad en het OCMW, en de geplande vacant verklaring én toekomstige invulling van een nieuwe Secretaris voor de Stad.

 

 

Dit indachtig en in afwachting van de komst van een nieuwe Stadssecretaris stelt de Gemeenteraad volgende maatregelen voor:

 

  • Er wordt een professionele coach aangetrokken die het Management Team van de stad professioneel zal begeleiden in alle aspecten van het management en beheer van de administratie.
  • Het behoort tot de opdracht van deze coach om na te gaan of de huidige organisatie van de stadsadministraties (OCMW, Stadsdiensten en AGB) voldoende adequaat is georganiseerd, zowel op het vlak van structuren, processen als de noodzakelijke competenties, om de uitdagingen in de toekomst voor onze Stad operationeel en beheersmatig aan te kunnen? Zeker in de context van het nieuwe Gemeentedecreet en het samenkomen van de Stads en OCMW-diensten is dit belangrijk. Zo niet, kan de aangestelde coach voorstellen doen om een doorgedreven operationele audit door te voeren met het oog op de synergie van de Stads en OCMW-diensten en een optimale dienstverlening naar de burgers van onze Stad.
  • Er wordt ogenblikkelijk werk gemaakt van een professionele HR-evaluatiecultuur in onze administraties. Daartoe wordt op korte termijn (begin 2018), zowel voor de Secretaris als de leden van het GEMAT een evaluatieronde opgestart met een deskundige ondersteuning door een extern bureau, en dit conform de bepalingen van de RPR en het Gemeentedecreet wat de wettelijke graden betreft (Secretaris en Financieel Beheerder)
  • Tot slot stelt de Gemeenteraad voor een bevraging van het personeel te organiseren omtrent het organisatieklimaat en de personeelstevredenheid in de Stadsdiensten. Mede in het licht van wat gebeurd is de laatste maanden, vinden we het hoogstnoodzakelijk dat ook eens de stem van het personeel kan gehoord worden.

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

De Gemeenteraad vraagt aan het CBS deze voorstellen onmiddellijk in uitvoering te brengen en de nodige budgetten te voorzien in 2018 om dit alles waar te maken. Tevens vraagt de Gemeenteraad aan het CBS om op regelmatige tijdstippen te rapporteren over de voortgang van deze maatregelen aan de Gemeenteraad.

 


Contact informatie