GR20171026 Punt 8. Politie - addendum - aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid de artikelen 35, 36 en 37;

 

Gelet op de wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, inzonderheid het artikel 99;

 

Gelet op de wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de veiligheidsplannen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

 

Overwegende dat op 7 juni 2016 de kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 werden voorgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie;

 

Overwegende dat de korpschef dit addendum toelichtte aan de gemeenteraadscommissie integrale veiligheid van 19 juni 2017;

 

 

Besluit:

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt kennis van het addendum – Aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 van de lokale politie Ninove.


Contact informatie