GR20171026 Punt 32. Evenementen - stationeervergunning 2018 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 februari 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2009;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval tot het einde van de bestuursperiode;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 31 januari 2013 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2013;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 19 december 2013 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2014;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 27 november 2014 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2015;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2015 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2016;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 24 november 2016 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het afleveren van een stationeervergunning ter gelegenheid van carnaval 2017;

 

Overwegende dat carnaval Ninove in 2018 plaats vindt op zondag 18 februari;

 

Gelet op de mondelinge vraag van de heer Pascal Carael, voorzitter van de vzw Karnavalraad, om een stationeervergunning te verkrijgen voor de opening van carnaval 2018 op 11 november 2017, Nacht van de carnavalist op 27 januari 2018, Prinsaanstelling op 3 februari 2018, het Feest der Senioren op 4 februari 2018 en carnaval 2018, inbegrepen de vraag om een retributie te mogen innen van de verkopers van escargots, hotdogs, frituren en andere kleine foorinrichtingen;

 

Overwegende dat voor carnaval 2018 nog geen duidelijkheid is over de route;

 

Overwegende dat al een stationeervergunning kan worden toegekend van 11 november 2018;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Aan de vzw Karnavalraad, p/a de heer Pascal Carael, voorzitter, Désiré De Bodtkaai 20, 9400 Ninove, wordt een stationeervergunning verleend op het openbaar domein van de stad Ninove ter gelegenheid van en voor volgende straten:

 

  1. Opening carnaval op 11 november 2017: Cloë, Merellaan 44, 9400 Ninove.

 

Artikel 2

 

Deze stationeervergunning geldt op 11 november 2017.

 

Artikel 3

 

De stationeervergunning, vermeld in artikel 1, mag door de aanvrager alleen worden gebruikt voor de organisatie van carnaval en is in de tijd beperkt tot de opening van carnaval.

 

Artikel 4

 

Aan de vzw Karnavalraad wordt toestemming verleend om een vergoeding te vragen aan ambulante handelaars (eetkramen, venters en fotografen) die aan zaal Cloë staan. Er zal voorrang gegeven worden aan de kramen, venters en fotografen die in 2017 een toelating van de stad kregen. De eetkramen krijgen voorrang om dezelfde staanplaats als vorig jaar in te nemen. Maximum 15 eetkramen mogen per dag geplaatst worden.

Er kan geen vergoeding gevraagd worden aan de ambulante handelaars die een vaste standplaats innemen en hiervoor in toepassing van het besluit van 25 oktober 2001 een vergoeding voor een heel jaar aan de stad betalen.

 

Artikel 5

 

De vzw Karnavalraad stort uit de inkomsten van het beheer van de eetkramen een minimum van 1.500 euro aan de stedelijke feestcommissie op rekeningnummer BE69 9730 4787 3978. Dit bedrag wordt integraal bijgelegd bij het prijzengeld voor carnaval 2018.

 

Artikel 6

 

De aanvrager mag voor de organisatie van carnaval 2018 een beroep doen op derden en aan deze derden een vergoeding vragen voor de deelname aan deze activiteit.

 

Artikel 7

 

Er kan geen vergoeding worden gevraagd van kermisattracties die in toepassing van het besluit van de gemeenteraad van 25 oktober 2001 een standplaatsrecht betalen aan de stad.

 

Artikel 8

 

Noch de aanvrager, noch de in artikel 4 en 6 vermelde derden kunnen rechten verkrijgen op het openbaar domein, vermeld in artikel 1, die afbreuk doen aan zijn bestemming of aan de macht van de stad om het gebruik van het bedoeld openbaar domein te regelen of te wijzigen, volgens de behoeften en het belang van de burgers in het algemeen, onverminderd de rechten en de plichten die voortvloeien uit deze vergunning.

 

Artikel 9

 

De aanvrager zal erop toezien dat alle politiereglementen en alle brandveiligheidsvoorschriften met betrekking tot het door hem georganiseerde evenement, zowel door hemzelf als door derden, vermeld in artikel 4 en 5, stipt worden nageleefd.

 

 

 

Artikel 10

 

De aanvrager dient er op toe te zien dat de derden, waarop de aanvrager, overeenkomstig artikel 4 en 6 van de stationeervergunning, een beroep doet, de nodige verzekeringen hebben afgesloten en in regel zijn met de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 11

 

Aan wagens van hulpdiensten, zoals zieken- en brandweerwagens, dient altijd toegang tot het vergunde domein te worden gegeven.

 

Artikel 12

 

Het is de aanvrager of de derde waarop hij een beroep doet, niet toegelaten op het vergunde domein werken uit te voeren of de wegverhardingen open te breken zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

 

Artikel 14

 

Alle kosten, voortspruitend uit deze stationeervergunning, zijn ten laste van de aanvrager.

 

Artikel 15

 

Deze stationeervergunning ontslaat de aanvrager en de derden waarop hij een beroep doet, niet van de naleving van de bepalingen van het algemeen politiereglement, van het ter gelegenheid van carnaval getroffen tijdelijk politiereglement op het wegverkeer en van de tijdelijke politiereglementen.


Contact informatie