GR20171026 Punt 29. Mobiliteit - oplaadeiland voor elektrische voertuigen en fietsen - stadswegen (datum van publicatie 17/11/2017)

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 29 november 2016 waarbij de locaties voor het plaatsen van elektrische laadpalen werd bepaald;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat het aanbod aan elektrische wagens de laatste jaren sterk gegroeid is;

 

Overwegende dat elektrische voertuigen grote maatschappelijke voordelen hebben;

 

Overwegende dat bij elektrische voertuigen de uitstoot van fijn stof, zwaveloxiden en stikstofoxiden en van CO2 nul is;

 

Overwegende dat elektrische motoren ook bijzonder weinig geluid maken, zo laag zelfs dat bij lage snelheden extra geluid vanuit veiligheidsoverwegingen als noodzakelijk wordt gezien;

 

Overwegende dat het nadeel op dit ogenblik is dat elektrische wagens al snel 10.000 euro duurder zijn dan vergelijkbare brandstofauto’s en de beperkte vervoersautonomie: de meeste zuiver-elektrische personenwagens moeten na ongeveer 150 km rijden opnieuw opgeladen worden;

 

Overwegende dat deze elektrische aangedreven voertuigen vooral interessant zijn voor gebruik op korte afstanden, met regelmatige tussenpauzes, liefst in een stedelijke omgeving;

 

Overwegende dat de stad Ninove om bovenvermelde redenen ervoor gekozen heeft een aantal oplaadeilanden voor elektrische voertuigen/fietsen te voorzien en dit op onderstaande locaties:

 

-       Twijndersplein (tegen gebouw sociale appartementen)

-       Klein Brabant (parking nieuwe kerk)

-       Fernand Tavernestraat (parking station, nabij spoorwegovergang)

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Op onderstaande locaties oplaadeilanden voor elektrische voertuigen/fietsen te voorzien:

 

-       Twijndersplein (tegen gebouw sociale appartementen)

-       Klein Brabant (parking nieuwe kerk)

-       Fernand Tavernestraat (parking station, nabij spoorwegovergang)

 

Signalisatie: E9a met aangepast bord “oplaadeiland voor elektrische voertuigen en fietsen”

 

Artikel 2

Deze beslissing ter kennisgeving over te maken aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid, Rechtbank van Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.

 


Contact informatie