GR20171026 Punt 27. Mobiliteit - Trage Wegen Ninove - overheidsopdracht van werken - raamcontract onderhoud - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke beken

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 februari 2014 en 27 november 2014 inzake de principiële goedkeuring tot de opmaak van 11 tragewegenplannen;

 

 1. Nederhasselt
 2. Voorde
 3. Aspelare
 4. Lieferingen en Denderwindeke-Oost
 5. Denderwindeke-West
 6. Appelterre-Eichem
 7. Pollare
 8. Okegem + Expresweg Oost
 9. Outer + Albertlaan Noord
 10. Ninove Centrum + Noorden Hemerlrijk
 11. Meerbeke + Neigem

 

Overwegende dat trage wegen,  “elk baantje “ is dat voornamelijk bedoeld of geschikt is voor niet gemotoriseerd verkeer;

 

Overwegende dat zij beter bekend zijn als voet- en buurtwegen, holle wegen en jaagpaden;

 

Overwegende dat in samenspraak met de vzw Trage Wegen, provincie Oost-Vlaanderen, stad Ninove, de Vlaamse Overheid, buurtbewoners, vrijwilligers en verenigingen voor de deelgemeenten Appelterre-Eichem , Pollare, Meerbeke + Neigem, Okegem + Expresweg Oost, Outer + Albertlaan Noord, Ninove Centrum + Noorden Hemelrijk een wenselijkheidskaart werd opgemaakt met de daarbij horende adviesnota’s;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 30 maart 2017 waarbij de adviesnota’s en bijhorende Trage Wegen kaarten werden goedgekeurd voor de volgende deelgemeenten:

-       Appelterre-Eichem

-       Pollare

-       Okegem + Expresweg Oost

-       Outer + Albertlaan Noord

-       Ninove Centrum + Noorden Hemelrijk

 

Overwegende dat het aangewezen is om voor het uitvoeren van het onderhoud van de trage wegen een overheidsoprdracht te organiseren;

 

Overwegende dat de uitvoeringskost geraamd wordt op € 86.776,85 (exclusief btw) of € 105.000,00 (inclusief btw);

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2017-2018, transactie 2017, investeringsenvelop MOB2014/001/004 op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 020000,en de actie 4/2/2/1;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestek en de indicatieve raming ten bedrage van € 86.776,85 (exclusief btw) of € 105.000,00 (inclusief btw) voor het uitvoeren van het onderhoud van de trage wegen wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

Bovengenoemde opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een firma aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure.

 

Artikel 4

 

De kredieten voor dit dossier zijn voorzien in het meerjarenplan 2017-2018, transactie 2017, investeringsenvelop MOB2014/001/004 op de algemene rekening 224007 van het beleidsitem 020000,en de actie 4/2/2/1.

 

Artikel 5

 

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan vzw Trage Wegen en aan de financiële dienst van de stad Ninove.

 

Artikel 5

 

Dit besluit wordt meegedeeld op de toezichtlijst die binnen de 20 dagen na deze zitting wordt verzonden naar het college van burgemeester en schepenen en naar de provinciegouverneur


Contact informatie