GR20171026 Punt 25. Openbare werken - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Hernof te Denderwindeke - goedkeuring ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - goedkeuren wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36, openbare procedure;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 90 1°;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 januari 2010 waarbij opdracht werd gegeven, om in het kader van een RioP-opdracht, de procedure te starten voor de aanleg van riolering in Hernof te Denderwindeke;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 september 2013 waarbij de samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin (in opdracht van RioP) en de stad Ninove werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat voor de realisatie van het ontwerp grondinnemingen noodzakelijk zijn in Hernof en dat in het kader van de uit te voeren wegenwerken en de grondverwervingen om reden van openbaar nut, de opmaak van een rooilijnplan noodzakelijk was;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 12 maart 2016 waarbij het onteigeningplan met tabel betreffende de verwerving van de gronden voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke evenals het rooilijnplan definitief werd vastgesteld;

 

Gelet op het besluit van de deputatie van 22 september 2016 waarbij de definitieve vaststelling (gemeenteraadsbesluit van 12 maart 2016) van het rooilijnplan en onteigeningsplan voor Hernof (buurtweg 15) te Denderwindeke wordt bevestigd;

 

Overwegende dat de NV Aquafin in opdracht van RioP de bouwheer van het project NIV3013 – Aansluiting Hernof te Denderwindeke is;

 

Gelet op het ontwerp, opgemaakt in opdracht van Aquafin, voor de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken in Hernof te Denderwindeke geraamd op € 497.182,50, exclusief btw maar waarvan € 366.245,00 ten last is van Riopact en waarvan het stadsaandeel € 130.937,50 bedraagt;

 

Gelet op het lastenboek der werken met daarin de administratieve en technische bepalingen betreffende de werken;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van openbare procedure en dat de aannemer moet erkend zijn in de klasse 3, categorie C1 en/of E1;

 

Overwegende dat de uitvoeringtermijn van de werken wordt vastgesteld op 90 werkdagen;

 

Overwegende dat in de meerjarenplanning 2014-2019 kredieten zijn voorzien onder enveloppe WEG2014/001, subproject 005, AR 224007, BI 020000, actie 4/1/2/12 en dat het totalisatiekrediet hierbij voldoende financiële middelen voorziet;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Het ontwerp voor de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in Hernof te Denderwindeke, wordt goedgekeurd mits de geraamde totaalprijs van € 497.182,50, exclusief btw, waarvan € 366.245,00, exclusief btw, ten last is van Riopact en waarvan het stadsaandeel € 130.937,50, exclusief btw, bedraagt;

 

Artikel 2

 

Het stadsaandeel ten bedrage van € 158.434,38, btw inclusief, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure.

 

Artikel 4

 

De voorwaarden van de opdracht die opgenomen zijn in het lastenboek, worden goedgekeurd.


Contact informatie