GR20171026 Punt 23. Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van voetweg 55 te Outer - vaststellen voorlopig voorstel - instellen procedure voor het houden van een openbaar onderzoek (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststellen van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op de brief van 26 januari 2017 van de heren Kris Wijnant, Kerkhofstraat 106 te 9406 Outer en de heer Jean-Paul Killemoes, Gelatemstraat 21 te 9661 Brakel waarin de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 55 te Outer over een lengte van 115 meter wordt gevraagd;

 

Gelet op het aanvraagbundel met een situatieplan, een uittreksel uit het kadasterplan van Outer, een uittreksel uit de atlas van de buurtwegen waarop telkens het af te schaffen deel van voetweg 55 (1,5 meter breed) en het te behouden deel van de voetweg is aangeduid;

 

Overwegende dat de aanvrager in zijn aanvraag verklaart akkoord te gaan met de betaling van de welvoeglijkheidsvergoeding met betrekking tot de percelen kadastraal gekend, Outer, sectie B 293 a, B 295 a , B 303 en 308 a;

 

Gelet op de foto’s die ter plaatse werden genomen waaruit blijkt dat de voetweg niet meer over het volledige tracé waarneembaar is;

 

Overwegende dat op het perceel kadastraal gekend, Outer, sectie B nummer 293 a, waarop een deel van de voetweg zich bevindt reeds een stal voor vee werd gebouwd;

 

Gelet op het uittreksel uit de Atlas van de Buurtwegen waaruit blijkt dat de afschaffing van het voorgestelde deel van voetweg 55 geen moeilijkheden zal teweegbrengen voor voetgangers omdat er een alternatief bestaat via de nabij gelegen voetweg 81 die rechtstreeks aansluit op het deel van voetweg 55 dat behouden blijft;

 

Overwegende dat op 28 februari 2017 advies werd gevraagd aan de diensten ruimtelijke ordening, toerisme en leefmilieu;

 

Gelet op het gunstig advies van de dienst ruimtelijke ordening van 27 maart 2017 als geargumenteerd:

 

-op de opgegeven locatie van het af te schaffen deel van voetweg 55 is reeds een veestal opgericht volgens de vergunning B 2003-374, waarin geen voorwaarden werden opgelegd in verband met de voetweg;

 

Overwegende dat de dienst leefmilieu aansluitend op de herinneringen voor adviesverlening van 21 maart 2017 en 1 september 2017 en na overleg met de dienst stilzwijgend gunstig advies verleend;

 

Gelet op het ongunstig advies van de dienst toerisme dd. 24 maart 2017 voor de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg met volgende argumentering:

 

-het tracé van voetweg 55 vanaf het kruispunt Kerkhofstraat/Muylemstraat niet meer zichtbaar is maar dat het tracé, volgens de bestaande plannen, verder zou lopen over het perceel sectie B, nr. 293 a, een perceel waarop zich nu een veestal bevindt;

-vanaf de Muylemstraat (verlengde van de Zevenkotenstraat) is het tracé van voetweg 55 wel nog goed zichtbaar en bruikbaar;

-het verleggen van voetweg 55 is aan te raden in plaats van het gedeeltelijk afschaffen. Dat zou mogelijk zijn op een van de volgende drie manieren:

 

1.langsheen de grenzen tussen perceel sectie B nr. 293a, perceel sectie B nr. 295a, perceel sectie B nr. 303 en perceel sectie B nr. 300 k;

2.langsheen de perceelgrens met de percelen sectie B nr. 293a, sectie B nr. 304c en vervolgens langsheen perceel sectie B nr. 303, sectie B 300k;

3.de bestaande onverharde weg gebruiken tussen de percelen sectie B nr. 304 c en sectie B nr. 483b om verder te laten aansluiten langsheen de perceelgrenzen op het te behouden deel van de voetweg. Op die manier kan voetweg 55 opnieuw aansluiten op het te behouden deel, wat zeker een meerwaarde voor het wandeltoerisme kan betekenen;

 

Gelet op het uittreksel uit het kadasterplan van Outer waarop de door de dienst toerisme voorgestelde mogelijkheden zijn aangeduid;

 

Gelet op voornoemd advies van de dienst toerisme waarin voorgesteld wordt het af te schaffen deel van voetweg 55 (115m) te verplaatsen en niet af te schaffen;

 

Overwegende dat het af te schaffen gedeelte van de voetweg (115 meter) niet meer waarneembaar is en dat het door de dienst toerisme geformuleerde voorstel tot het verleggen van het deel van de voetweg niet veilig is voor wandelaars omdat het tracé in eerste instantie zal gebruikt worden door landbouwmachines en dergelijke;

 

Overwegende dat daarom wordt voorgesteld het ingediende voorstel voor de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 55 in Outer voorlopig vast te stellen;

 

 

Besluit:

 

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het voorstel voor de gedeeltelijke afschaffing van voetweg 55 te Outer over een afstand van 115 meter wordt voorlopig vastgesteld.

 

 

 

Artikel 2

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met het houden van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen.


Contact informatie