GR20171026 Punt 22. Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 36 te Ninove - definitieve vaststelling voorstel (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Overwegende dat Solva (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor socio-economische ontwikkeling in het Land van Aalst) werd aangesteld als ontwikkelaar van het bedrijventerrein “Ter Groeninge” volgens het deelplan van het goedgekeurd PRUP “Afbakening van het klein stedelijk gebied Ninove”;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 juni 2017 waarbij het voorstel ingediend door Solva, Gentsesteenweg 1 B te 9520 Sint-Lievens-Houtem om buurtweg 36 te Ninove in het kader van de aanleg van het bedrijventerrein “Ter Groeninge” in het gebied tussen de n 28 (expressweg Aalst-Ninove) en de N 405 (Aalstersesteenweg) gedeeltelijk af te schaffen, voorlopig werd vastgesteld;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij het college van burgemeester en schepenen werd belast met het houden van een openbaar onderzoek gedurende 30 dagen;

 

Overwegende dat het aanvraagdossier van 18 juli 2017 tot 18 augustus 2017 ter inzage van het publiek werd gelegd;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat geen enkel bezwaar werd ingediend;

 

Overwegende dat aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het voorstel voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 36 te Ninove definitief vast te stellen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Het voorstel ingediend door Solva, Gentsesteenweg 1B te 9520 Sint-Lievens-Houtem om buurtweg 36 te Ninove in het kader van het bedrijventerrein “Ter Groeninge” in het gebied tussen de N 28 (expressweg Aalst-Ninove) en de N 405 (Aalstersesteenweg) gedeeltelijk af te schaffen, wordt definitief vastgesteld.

 

Artikel 2

 

Deze beslissing wordt samen met het aanvraagbundel, het plan en de processen-verbaal van het gehouden openbaar onderzoek voor verdere behandeling opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.

 


Contact informatie