GR20171026 Punt 17. Gemeentebelastingen - retributiereglement initiatief buitenschoolse kinderopvang "'t Kadeeken" - aanpassing (datum van publicatie 17/11/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 november 2016 houdende goedkeuring van de aanpassing aan het retributiereglement voor deelname aan het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang “’t Kadeeken”;

 

Overwegende dat het om organisatorische redenen voor het personeel en de werking van het initiatief buitenschoolse kinderopvang aangewezen is om op zaterdag geen buitenschoolse kinderopvang meer te voorzien waardoor in alinea 1 van artikel 3 de woorden “en zaterdag” en “of na 15,00 uur op zaterdag” geschrapt dienen te worden;

 

Overwegende dat het aangewezen is de ouders te stimuleren om tijdig te annuleren zodat andere ouders nog de kans krijgen om in te schrijven door een supplement van € 5,00 en € 2,50 aan te rekenen wanneer de kinderopvang niet of laattijdig geannuleerd wordt;

 

Overwegende dat het aangewezen is overbezetting van de kinderopvang tegen te gaan door een supplement van € 5,00 aan te rekenen wanneer het kind niet ingeschreven is en toch aanwezig is in de kinderopvang;

 

Overwegende dat de ouders over een sleutelhanger beschikken om hun kinderen in en uit te scannen in de opvang;

 

Overwegende dat de kinderen deze sleutelhanger vaak verliezen of stuk maken waardoor het aangewezen is om een vergoeding van € 2,00 te vragen vanaf het ogenblik dat de sleutelhanger de tweede keer stuk of verloren is;

 

Overwegende dat deze tarieven dienen vastgesteld te worden in alinea 1 van artikel 3 van het belastingreglement;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van het initiatief buitenschoolse kinderopvang “’t Kadeeken”, in het bijzonder alinea 5 van punt 3.3 Sociaal tarief;

 

Overwegende dat alinea 7 en 8 van artikel 3 ook reglementering bevatten over het aanvragen en verkrijgen van het sociaal tarief;

 

Overwegende dat deze reglementering eerder in het huishoudelijk reglement thuishoort waardoor het aangewezen is om alinea 7 en 8 van artikel 3 te schrappen;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1: Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfskosten. Het tienuurtje, vieruurtje en water zijn in deze ouderbijdrage inbegrepen.

 

De ouderbijdrage wordt berekend conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering voor de IBO’s van 16 mei 2014 en latere wijzigingen. Deze wordt jaarlijks op 1 januari aangepast volgens de procentuele wijziging van het indexcijfer. De ouderbijdrage wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van het kind.

 

De inschrijving en de betaling dient vooraf online te gebeuren via https://ninove.ticketgang.eu/. De inschrijving voor de opvang is pas definitief wanneer de opvangkost volledig vooraf betaald is.

 

Artikel 2: Annuleren

 

Het annuleren van gereserveerde opvang kan kosteloos tot 14 dagen voor het opvangmoment en gebeurt steeds per kind en per opvangdag. Het betaalde bedrag wordt terug in de online portefeuille geplaatst.

 

Indien de ouder 8 dagen voor het opvangmoment annuleert, krijgt de ouder de helft van het betaalde bedrag terug in de online portefeuille.

 

Het annuleren kan persoonlijk in het IBO ’t Kadeeken of via de website https://ninove.ticketgang.eu/ .

 

Voor wie laattijdig of niet annuleert en niet komt opdagen, wordt de volledige dagprijs aangerekend.

 

Enkel wanneer een attest dat de overmacht wettigt, wordt voorgelegd binnen de 5 dagen na de eerste dag afwezigheid, wordt de bijdrage in de online portefeuille geplaatst.

 

Bij definitieve stopzetting van de opvang, kan het geld uit de online portefeuille worden terugbetaald op vraag van de gebruiker.

 

Artikel 3: Tarieven

 

- Voor- en naschoolse opvang, woensdagmiddag: € 0,90 per begonnen half uur.

- Schoolvrije vakantiedagen:

- minder dan 3 uren: € 3,50

- tussen 3 en 6 uren: € 5,00

- vanaf 6 uren: € 10,00

-    supplement boterhammen als middagmaaltijd indien het kind geen lunch mee heeft: € 2,00 per kind

-    supplement wanneer kinderen laattijdig (na 19.00 uur) worden afgehaald: € 10,00 per gezin/half uur

-    supplement wanneer ouders laattijdig (later dan twee dagen voor de start van de gereserveerde opvang) annuleren: € 2,50 per kind

-    supplement wanneer ouders niet annuleren: € 5,00 per kind

-    supplement wanneer ouders hun kinderen niet ingeschreven hebben en toch aanwezig zijn in de opvang: € 5,00 per kind

-    vergoeding voor het aanmaken van een nieuwe sleutelhanger ingeval deze een tweede keer stuk of verloren is: € 2,00

 

Bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag wordt 25% korting verleend op de totale ouderbijdrage. Deze vermindering is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

 

De opvang van kinderen tot 12 jaar is fiscaal aftrekbaar. Een fiscaal attest met vermelding van de kost van de opvang wordt jaarlijks opgestuurd naar de ouders.

 

Gezinnen met een gezamenlijk netto belastbaar inkomen dat niet groter is dan 1,4 keer het jaarbedrag van het leefloon categorie 3 kunnen een aanvraag indienen tot het verkrijgen van het sociaal tarief. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt verhoogd met 10% per kind ten laste. Het maximaal toegestaan gezamenlijk netto belastbaar inkomen wordt jaarlijks op 1 januari aangepast naar het barema voor het leefloon categorie 3.

 

Ouders die zich in een collectieve schuldbemiddeling bevinden of een leefloon ontvangen van het OCMW komen eveneens in aanmerking voor het verkrijgen van het sociaal tarief.

 

Het sociaal tarief bedraagt 50 % van het normale tarief.

 

Artikel 4: Index

 

De tarieven opgenomen in artikel 3 worden jaarlijks aangepast aan de index van de consumptieprijzen. Ze worden op 1 januari van ieder jaar aangepast aan de index van de maand december van het voorgaande jaar volgens de formule R x i waarbij:

I

R= tarief zoals vastgesteld in artikel 2

i = de index van de maand december van het voorgaande jaar = december jaar N-1 bij de aanpassing in januari van jaar N

I = index van de maand december 2013 (basis 2004=100).

 

Deze geïndexeerde bedragen worden afgerond tot op € 0,50 voor het tarief op schoolvrije vakantiedagen en tot op € 0,10 voor alle andere bedragen.

 

Artikel 5: Inwerkingtreding

 

Het retributiereglement treedt in voege vanaf 1 januari 2018. Het retributiereglement goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 24 november 2016 wordt vanaf dan opgeheven.

 

Artikel 6

 

Conform artikel 253, §1, 3° van het gemeentedecreet zal een kopie van dit besluit naar de provinciegouverneur worden verzonden.

 

 


Contact informatie