GR20171026 Punt 13. Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van drie percelen bouwland te Denderwindeke voor de uitbreiding van de voetbalinfrastructuur - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte aankoop en uitwinning

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 29 december 2015 waarbij de procedure werd ingesteld tot aankoop van drie percelen grond te Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling sectie C nrs. 481C3, 481D3 en 481T2, met een respectievelijke oppervlakte van 61a 78ca, 22a 29ca en 71a 03ca, voor de uitbreiding van de aanpalende voetbalterreinen aan de Minnenhofstraat;

 

Overwegende dat de notarisassociatie Evenepoel & De Brakeleer in voornoemde vergadering van het college van burgemeester en schepenen werd aangesteld voor de opmaak van een ontwerp-akte en het verlijden van de authentieke akte;

 

Overwegende dat de te verwerven percelen volgens het RUP zonevreemde recreatie, deelplan 6, goedgekeurd op 8 januari 2015, in een zone voor ontsluiting en parking, in een zone voor openlucht sport- en recreatieterrein en in een zone voor wegenis liggen zodat het wenselijk is om deze te verwerven voor de uitbreiding van de aanpalende voetbalinfrastructuur;

 

Gelet op het schattingsverslag opgemaakt door landmeter David Corijn op 20 mei 2015;

 

Gelet op het geactualiseerde schattingsverslag opgemaakt door landmeter David Corijn op 22 februari 2017;

 

Gelet op het schattingsverslag van de uitwinningsvergoeding voor de pachter, opgemaakt door ir. Jan De Sadeleer op 23 februari 2017;

 

Gelet op verkoopbelofte ondertekend op 6 juni 2017 door de heer Francis Wellens, Sorbenlaan 36, 2610 Antwerpen, waarbij hij aan de stad Ninove belooft om volgende percelen te verkopen tegen de prijs van € 85.000:

- een perceel bouwland te Ninove “Kleynen Cortenbosch”, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie C nr. 481C 3, met een kadastrale oppervlakte van 61a 78ca

- een perceel bouwland te Ninove “Kleynen Cortenbosch”, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie C nr. 481D 3,met een kadastrale oppervlakte van 22a 29ca

- een perceel bouwland te Ninove “Kleynen Cortenbosch”, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie C nr. 481T 2,met een kadastrale oppervlakte van 71a 03ca;

 

Gelet op de belofte van pachtbeëindiging ondertekend op 21 augustus 2017 door de heer Kris De Dyn en mevrouw Erika Heremans, Rijstraat 193, 9400 Denderwindeke, waarbij zij aan de stad Ninove beloven om de pacht te beëindigen op volgende percelen te Denderwindeke, eind oktober 2017, tegen de prijs van € 13.875,81:

- een perceel bouwland te Ninove “Kleynen Cortenbosch”, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie C nr. 481D 3,met een kadastrale oppervlakte van 22a 29ca

- een perceel bouwland te Ninove “Kleynen Cortenbosch”, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling Denderwindeke sectie C nr. 481T 2,met een kadastrale oppervlakte van 71a 03ca;

 

Overwegende dat het perceel bouwland nr. 481C3 vrij van gebruik is;

 

Gelet op de ontwerp-akte, opgemaakt door notaris Ingrid Evenepoel;

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn in het meerjarenplan 2014-2019, transactie 2017, investeringsenvelop VRZ2014/001 subproject 005 op de algemene rekening 229207 van het beleidsitem 074000, en de actie 1/7/3/8 “Om de voetbalinfrastructuur Minnenhof in te richten binnen het RUP, worden de gronden aangekocht”;

 

Overwegende dat het passend is om voor de uitwinning van de gronden kredieten bij budgetwijziging te verschuiven naar exploitatie AR 644001, BI 074000 – A 1/7/3/8;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van drie percelen bouwland te Denderwindeke voor de uitbreiding van de voetbalinfrastructuur van Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling sectie C nrs. 481C3, 481D3 en 481T2, met een respectievelijke oppervlakte van 61a 78ca, 22a 29ca en 71a 03ca, van de heer Francis Wellens, Sorbenlaan 36, 2610 Antwerpen, tegen de prijs van € 85.000, te vermeerderen met alle kosten, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

De uitwinning van twee percelen bouwland te Denderwindeke, kadastraal gekend Ninove 7e afdeling sectie C nrs. 481D3 en 481T2, met een respectievelijke oppervlakte van 22a 29ca en 71a 03ca, ten gunste van de heer Kris De Dyn en mevrouw Erika Heremans, Rijstraat 193, 9400 Denderwindeke, tegen de prijs van € 13.875,81, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

Het ontwerp van akte, opgemaakt door notaris Ingrid Evenepoel, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 4

De voorzitter van de gemeenteraad en de secretaris zullen de stad vertegenwoordigen in akte.

 

Artikel 5

Dit besluit wordt meegedeeld als vermelding op de lijst naar de provinciegouverneur binnen de 20 dagen na deze zitting.

 


Contact informatie