GR20171026: Korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat: op verzoek van de voorzitter wordt dit als eerste punt geagendeerd

1.       Voorstel tot samenroeping deontologische commissie naar aanleiding van de vraag van raadslid Guy D'haeseleer

 

Politie

2.       Politie - begrotingswijziging 2017 gewone en buitengewone dienst - vaststelling

3.       Politie - vaststelling opdrachtbrief korpschef

4.       Politie - personeel - vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst wijk - aspirantenmobiliteit

5.       Politie - personeel - vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst operaties  - aspirantenmobiliteit

6.       Politie - personeel - vacante betrekkingen in het operationeel kader - inspecteur van politie voor de dienst verkeer - aspirantenmobiliteit

7.       Politie - samenwerkingsprotocol tussen de stad Ninove, de lokale politie Ninove en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn

8.       Politie - addendum - aanpassing van het Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 aan het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019

9.       Politie - jaarverslag 2016 - kennisname

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

10.     Secretariaat - verhindering van een gemeenteraadslid om medische redenen - akteneming verlenging ziekte

11.     Secretariaat - beëindiging beheersovereenkomst stad Ninove - OCMW Ninove

Personeelsdienst

12.     Personeel - aanleg wervingsreserve stadssecretaris

Logistiek/patrimoniumbeheer

13.     Logistiek/overheidsopdrachten - aankoop in der minne om reden van openbaar nut van drie percelen bouwland te Denderwindeke voor de uitbreiding van de voetbalinfrastructuur - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-akte aankoop en uitwining

14.     Logistiek/patrimoniumbeheer - project Abdijsite - goedkeuring - goedkeuring ontwerp-overeenkomst

Sociale zaken

15.     Sociale zaken - goedkeuren oprichten ELZ Ninove-Geraardsbergen

16.     Sociale zaken - IBO - aanpassing huishoudelijk reglement

 

Financiën

17.     Gemeentebelastingen - retributiereglement initiatief buitenschoolse kinderopvang "'t Kadeeken" - aanpassing

18.     Financiële dienst - kerkfabrieken - meerjarenplanwijziging 2014-2019/3 - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem -  goedkeuring

19.     Financiële dienst - kerkfabrieken - budgetwijziging 2017/1 - kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem -  kennisname

20.     Financiële dienst - AGB Ninove - prijssubsidiereglement - goedkeuring

 

Grondgebiedzaken

Openbare werken

21.     Openbare werken - NIV 3010 RioPact-Project Berrebroeckstraat-Cauterdreef-Ratissestraat te Appelterre-Eichem en te Outer - goedkeuring onteigeningsakten en vergoedingen

22.     Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van buurtweg 36 te Ninove - definitieve vaststelling voorstel

23.     Openbare werken - gedeeltelijke afschaffing van voetweg 55 te Outer - vaststellen voorlopig voorstel - instellen procedure voor het houden van een openbaar onderzoek

24.     Openbare werken - aanleggen gescheiden rioleringsstelsel in de Vinkenstraat te Ninove - goedkeuring ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - goedkeuring wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

25.     Openbare werken - aanleg gescheiden rioleringsstelsel in Hernof te Denderwindeke - goedkeuring ontwerp - goedkeuring stadsaandeel - goedkeuren wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

 

Mobiliteit

26.     Mobiliteit - Trage Wegen Ninove - overheidsopdracht van diensten - opmaken dossiers buurtwegen en rooilijnen - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking

27.     Mobiliteit - Trage Wegen Ninove - overheidsopdracht van werken  - raamcontract  onderhoud - goedkeuren bestek en indicatieve raming en vaststellen wijze van gunnen door middel van onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking

28.     Mobiliteit - aanbrengen signalisatie Garenweg te Ninove - stadswegen

29.     Mobiliteit - oplaadeiland voor elektrische voertuigen en fietsen - stadswegen

30.     Mobiliteit - Voorde - Flierenboomstraat - aanwijzingsbord F45b ter hoogte van huisnummer 7 - stadswegen

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

31.     Cultuur - projectvereniging Erfgoed Denderland - verlenging tot 31/12/2020 - goedkeuring

32.     Evenementen - stationeervergunning 2018 aan vzw Karnavalraad - goedkeuring

33.     Evenementen - Stedelijke Feestcommissie - aanduiding 1 lid Forza

Sport

34.     Sport - toekennen van een stationeervergunning voor de aankomst van de omloop het Nieuwsblad


Contact informatie