GR20171026 AP8. Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de zogenaamde risicogronden op het grondgebied van Ninove teneinde duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen aan de eigenaars(datum van publicatie 17/11/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Freddy Van Eeckhout in zijn interpellatie vermeld:

 

“Mijn interpellatie heeft tot doel duidelijkheid  en rechtszekerheid te verschaffen aan de eigenaars van zogenaamde risicogronden op het grondgebied van Ninove . 

 

Vanaf het begin van de 18e eeuw en het begin van de 19 eeuw  begon de opgang in onze regio van van de zogenaamde “ verstening “ , waarbij hout en leem voor het optrekken van woningen steeds meer , vervangen werd door baksteen . 

 

Deze evolutie ging zo snel dat de  toenmalige regelgeving  met Koninklijk  besluit van 29 januari  1863 de voorschriften vastlegde voor het oprichten van de zogenaamde kareeloven , waarbij stenen in open lucht werden gebakken . 

 

Deze voorschriften hadden vooral te maken met de het plaatsen van schermen en de wijze van ontginning en vanuit een bezorgdheid om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken aan het milieu en de aangelanden niet bloot te stellen aan de rook en dampen die vrij komen bij het bakproces .

 

Tot voor kort was er geen vuiltje aan de lucht voor de eigenaars van de afgegraven percelen waar al dan niet een kareeloven had gestaan. 

Ovam leverde zonder enig probleem een attest af aan alle eigenaars van woningen en/of gronden die hun eigendom wilden verkopen . 

 

Bij de uitwisseling van de gegevensbanken gemeenten en Ovam werden al deze percelen in kaart gebrachten opgenomen in de gemeentelijke inventaris ( GI )  . 

 

In sommige gevallen onderzoekt men de archieven van de vroegere deelgemeente of gaat men te rade bij de heemkringen om  deze gegevens in kaart te brengen en op te nemen in de GI . 

 

In gans Ninove werden er zogenaamde kareelovens opgericht en voor al de percelen die mogelijks werden afgegraven en grotendeels nadien bebouwd kan er geen blanco bodemattest meer worden afgeleverd . 

 

Het gaat hem weliswaar over de zogenaamde historische verontreiniging van voor 29 october 1995 waarvoor in principe geen saneringsplicht noodzakelijk is , tenminste als men de huidige situatie van bebouwing behoudt en niet uitbreidt . 

 

Van vandaag op morgen ontstaat er voor de eigenaar een nieuwe situatie waarbij zijn grond als risicovol wordt beschouwd . 

 

De gevolgen hiervan zijn desastreus : 

 • bij verkoop moet er een bodem-oriënterend onderzoek worden uitgevoerd per kadastraal perceel ;
 • De verkoopovereenkomst kan hierdoor teniet worden gedaan met alle juridische en financiële gevolgen van dien ;
 • De eigenaars kunnen wel schrapping aanvragen op basis van een gemotiveerde verklaring van een ERKENDE BODEMSANERINGSDESKUNDIGE  die deze uiteraard zal moeten ondersteunen met bewijsmaterialen . 

Een en ander heeft wel zware juridische en financiële gevolgen voor een groot deel van de bevolking . 

Men  kan en moet zich ook de vraag stellen hoe zwaar en groot een vervuiling kan zijn die door een kareeloven werd aangericht vooral omdat : 

 • in bijna alle gevallen deze percelen slechts tot op het maaiveld werden afgegraven ;
 • En ofwel werden bebouwd met de bijhorende moestuin van destijds ofwel in pacht gegeven bij een landbouwer . 

Mij beperkend tot de deelgemeente Okegem werden er sinds 1855 bijna dertig vergunningen afgeleverd . 

Zonder overdrijving kan ik stellen dat ongeveer de helft van Okegem vanaf nu bezwaard is  of kan zijn als risicogrond :

Daarom mijn vragen aan de schepen : 

 • is het waar dat alle gronden waarop ooit een kareeloven heeft gestaan en mede  de naastliggende gronden die werden afgegraven werden opgenomen in de gemeentelijke inventaris ? 
 • Werden de eigenaars hiervan in kennis gesteld ? 
 • Indien niet ? Waarom niet ? `
 • Is het waar dat voor al deze gronden een bodemoriënterend onderzoek zal worden opgelegd bij vervreemding ? 
 • Moet er voor elk kadastraal perceel hoe klein ook een bodemonderzoek worden verricht ?
 • Heeft de schepen een idee hoeveel dit zal gaan kosten aan al deze eigenaars . 
 • Kan de schepen aan de raad een inzicht geven over de aard van vervuiling en de schadelijkheid voor het milieu en de gezondheid van de bevolking  vandaag van deze kareelovens  ?
 • Zijn er buiten de gronden  waarop deze activiteiten ook nog andere percelen opgenomen op basis van historisch onderzoek die werden opgenomen in de GI en werden de eigenaars hiervan in kennis gesteld.”

Contact informatie