GR20171026 AP1. Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de brief van het Mat aan het schepencollege met voorstel tot samenroeping deontologische commissie (dit werd reeds geagendeerd op de agenda als agendapunt 1 op verzoek van de voorzitter)(datu

Volgende motivering wordt door de heer Guy D’haeseleer in zijn interpellatie vermeld:

 

“Motivatie :

 

Ik nam met veel verwondering kennis van de brief van het Mat die gericht was aan het schepencollege (zie bijlage).

De inhoud van de brief laat niets aan de verbeelding over. Het is de eerste keer in de Ninoofse politieke geschiedenis dat de topambtenaren van de stad deze noodkreet slaken.

 

Wat is de reactie van het schepencollege op deze brief?

Op welke momenten werd er reeds overleg gepleegd met de betrokken ambtenaren m.b.t. deze brief? 

Welke stappen zal het schepencollege nemen om het vertrouwen van het personeel terug te winnen?

 

 

Voorstel tot samenroeping deontologische commissie

 

Motivatie 

 

In de brief worden er een aantal beschuldigingen geuit t.a.v het schepencollege. Ik denk dat het aangewezen is om de deontologische commissie samen te roepen en klaarheid te scheppen in deze zaak.”


Contact informatie