GR20170524 Punt AP4. Interpellatie/voorstel van raadslid Michel Casteur aan de schepen bevoegd voor toerisme opdracht te geven om onmiddellijk contact op te nemen met de verantwoordelijke van de intercommunale SOLVA om, op basis van de beschikbare plannen

Volgende motivering wordt door de heer Michel Casteur in zijn interpellatie/voorstel vermeld:

“Tijdens de gemeenteraadszitting van 26 april 2017 werd het voorstel om een toeristisch centrum op te richten op de plaats van het vroegere boothuis goedgekeurd, zoals ook voorzien is in het lente akkoord.

Aan de schepenen, bevoegd voor toerisme, wordt opdracht gegeven onmiddellijk contact op te nemen met de verantwoordelijke van de intercommunale SOLVA om, op basis van de beschikbare plannen, een sober, efficiënt en doordacht plan te laten opmaken.”


Contact informatie