GR20170524 Punt 42. Cultuur - subsidiereglement bijkomende financiële ondersteuning voor de kunst-, cultuur-, erfgoed- en welzijnsraadverenigingen - vaststelling (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2001 houdende goedkeuring van het subsidiereglement ‘dienstencentrum’;

 

Overwegende dat het vroegere reglement ‘dienstencentrum’ voor de socio-culturele verenigingen onder andere omvatte:

-      gesubsidieerde optredens,

-      het gratis tot goedkoop gebruik van de offsetdienst,

-      een subsidie voor de huur van privé-infrastructuur in deelgemeenten waar geen buurthuis is;

 

Overwegende dat dit reglement werd geactualiseerd overeenkomstig de wensen uitgedrukt door de culturele verenigingen en nieuwe inzichten over de ondersteuning van Ninoofse verenigingen en lokale kunstenaars;

 

Overwegende dat het wenselijk is dit reglement apart van het subsidiereglement voor de kunst-, cultuur- en erfgoedverenigingen te behandelen, omdat het ook van toepassing is op de socio-culturele verenigingen die nu deel uitmaken van de welzijnsraad; deze verenigingen werd immers bij hun overstap van de cultuurraad naar de welzijnsraad verzekerd dat zij dezelfde voordelen zouden mogen behouden, zolang de welzijnsraad niet beschikt over een apart reglement dat deze voordelen toekent;

 

Gelet op het voorstel van nieuw subsidiereglement voor de kunst-,  cultuur- en erfgoedverenigingen;

 

Gelet op het advies van de kunst- en cultuurraad van 12 oktober 2016;

 

Gelet op het advies van de erfgoedraad van 20 maart 2017;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

Artikel 1

 

Volgend reglement wordt vastgesteld:

 

SUBSIDIEREGLEMENT BIJKOMENDE FINANCIELE ONDERSTEUNING VOOR DE KUNST-, CULTUUR- EN ERFGOEDVERENIGINGEN EN VERENIGINGEN VAN DE WELZIJNSRAAD

 

 

I NINOOFSE KLEPPERS/SUPERKLEPPERS

 

Artikel 1: Het principe: een subsidie voor het programmeren van Ninoofse Kleppers en Superkleppers

 

Verenigingen die deel uitmaken van de kunst- en cultuur-, erfgoed- en welzijnsraad kunnen éénmaal per jaar een subsidie ontvangen voor het programmeren van een Ninoofse Klepper of een Ninoofse Superklepper.

 

 

Artikel 2: De definitie van een ‘Ninoofse Klepper’ en ‘Ninoofse Superklepper’

 

Een Ninoofse Klepper is een artiest of podiumkunstenaar afkomstig uit of gevestigd in Ninove, of op een aantoonbare manier met onze stad verbonden.

 

Een Ninoofse Superklepper is een Ninoofse Klepper die gedurende twee jaar extra in de kijker wordt gezet. Het stadsbestuur selecteert in overleg met de kunst- en cultuurraad de Ninoofse Superkleppers.

 

 

Artikel 3: Het bepalen van de subsidie voor het programmeren van Ninoofse Kleppers en Superkleppers

 

De subsidie bedraagt 25 procent van de uitkoopsom van de Ninoofse Kleppers en 50 procent van de uitkoopsom van een Ninoofse Superklepper.

 

 

Artikel 4: Modaliteiten betreffende de subsidie voor het programmeren van Ninoofse Kleppers en Superkleppers

 

De aanvraag voor het programmeren van een Ninoofse Klepper of een Ninoofse Superklepper gebeurt via de dienst cultuur. Er kan op drie momenten in het jaar een aanvraag ingediend worden:

 

-       Voor 1 januari: voor een programma dat plaats vindt na 1 april

-       Voor 1 april: voor een programma dat plaats vindt na 1 juli

-       Voor 1 september: voor een programma dat plaats vindt na 1 januari

 

De aanvrager vermeldt in alle communicatie het stadslogo of “met medewerking van de Stad Ninove”.

 

Na afloop van het programma bezorgt de aanvrager een bewijs van betaling van de Ninoofse Klepper of de Ninoofse Superklepper.

 

 

 

II TUSSENKOMST GEBRUIK INFRASTRUCTUUR

 

Artikel 1

 

Deze toelage wordt verleend aan verenigingen deel uitmakend van de kunst(en)- cultuur-, erfgoed- en welzijnsraad voor de organisatie van activiteiten in privé-zalen, wanneer in betrokken gemeente geen geschikte gemeentelijke accommodatie voorhanden is. Deze toelagen kunnen bijgevolg aanzien worden als tussenkomst in de huur, verwarmings- en verlichtingskosten.

 

 

Artikel 2

 

Deze toelage bedraagt maximum 40 euro en kan maximaal viermaal per jaar aan éénzelfde vereniging worden toegekend. Ze zal slechts verleend worden binnen de perken van het voorziene goedgekeurde budget.

 

 

Artikel 3

 

De aanvragen op de daartoe voorziene formulieren dienen vergezeld te zijn van de nodige bewijsstukken: enerzijds de factuur of kostennota betreffende de huur van de infrastructuur, inclusief eventuele kosten voor verwarming, verlichting, …, anderzijds een bewijs dat de activiteit heeft plaats gevonden.

 

 

Artikel 4

 

Aanvragen voor tussenkomst gebruik infrastructuur van activiteiten van een bepaald jaar dienen ten laatste te worden voorgelegd op 15 januari van het daaropvolgende jaar.

 

 

 

 

III TOEPASSING REGLEMENT

 

Dit reglement vervangt het Subsidiereglement ‘dienstencentrum ten behoeve van de socio-culturele verenigingen’ van 19 december 2001 en  het Subsidiereglement ten behoeve van de verenigingen aangesloten bij de stedelijke adviesraad voor welzijnsbeleid van 18 december 2002.

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2017.


Contact informatie