GR20170524 Punt 4. Politie - begrotingsrekening 2016 - vaststelling (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op artikel 34 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op de artikelen 66 tot en met 72 van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

 

Gelet op de door de bijzondere rekenplichtige voorgelegde begrotingsrekening voor het dienstjaar 2016;

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het begrotingsresultaat 2016 er als volgt uitziet:

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Vastgestelde rechten

6.672.626,80 €

319.186,95 €

-Vastgestelde uitgaven

-6.929.762,34 €

-103.953,82 €

Saldo van het dienstjaar

-257.135,54 €

215.233,13 €

Begrotingsresultaat vorig jaar

1.832.963,56 €

-241.234,08 €

Algemeen begrotingsresultaat 2015

1.575.828,02 €

-26.000,95 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van het boekhoudkundig resultaat 2016 er als volgt uitziet:

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

Netto-vastgestelde rechten

6.672.626,80 €

319.186,95 €

+Boekhoudkundig resultaat vorig jaar

2.022.494,87 €

0,00 €

-Aanrekeningen

-7.057.676,22 €

-319.186,95 €

Boekhoudkundig resultaat 2015

1.637.445,45 €

0,00 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31/12/2016 er als volgt uitziet:

 

Nadelig exploitatieresultaat

258.922,00 €

Nadelig uitzonderlijk resultaat

12.719,00 €

Nadelig resultaat van het boekjaar

271.641,00 €

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de balans per 31/12/2016 er als volgt uitziet:

 

Vaste activa

832.967,00 €

Eigen vermogen

3.505.552,00 €

Vlottende activa

3.075.575,00 €

Schulden

402.990,00 €

Totaal der activa

3.908.542,00 €

Totaal der passiva

3.908.542,00 €

 

 

Besluit:

 

 

met 25 ja-stemmen (Vanderpoorten Dirk, De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Souffriau Dirk)

7 nee-stemmen (D'haeseleer Guy, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, Steenhout Hedwig, Van Oudenhove Jean-Pierre)

 

 

Artikel 1

 

De dienstjaarrekening 2016 van de politiezone wordt vastgesteld zoals hierboven vermeld.

 

Artikel 2

 

Een afschrift van dit besluit zal samen met de rekening, het verslag en de rekeningstukken worden toegestuurd aan de toezichthoudende overheid.


Contact informatie