GR20170524 Punt 35. Mobiliteit - Ninove - Polderbaan 24 - aanbrengen gele markering ter hoogte van inrit - stadswegen - goedkeuring (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Gelet op de collegebeslissing van dinsdag 29 september 2015 inzake de weigering van de stedenbouwkundige vergunning B/2015/196 voor het bouwen van een meergezinswoning in de Polderbaan te Ninove door de firma Vernaco Invest bvba;

 

Gelet op het besluit van 18 februari 2016 van de deputatie waarin het beroep ingesteld tegen de beslissing van 29 september 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Ninove houdende weigering van een stedenbouwkundige vergunning, aangevraagd door Vernaco Invest bvba, wordt ingewilligd;

 

Gelet op het e-mailbericht van dinsdag 28 februari 2017 van de heer Joris Vernaillen van de firma Vernaco Algemene bouwwerken Bvba, Hazeleerstraat 56 te 9400 Okegem;

 

Overwegende dat de heer Vernaillen laat weten dat zij sinds midden 2016 een bouwvergunning kregen voor de bouw van een appartementsgebouw in de Polderbaan 22 tot 30 te Ninove;

 

Overwegende dat de inrit van deze appartementen zich bevindt ter hoogte van huisnummer 24 welke momenteel al in ruwbouw staat;

 

Overwegende dat betrokkene vraagt of het mogelijk is de 2 parkeerplaatsen op de straat voor deze inrit te verwijderen;

 

Overwegende dat door de verwijdering van deze 2 parkeerplaatsen de inrit al gebruikt kan worden voor de afwerking van de gebouwen in opbouw;

 

Overwegende dat het wenselijk is om in de Polderbaan ter hoogte van huisnummer 24 over de volledige breedte van de inrit een gele markering aan te brengen;

 

Overwegende dat door deze maatregel bewoners van het nieuwe appartementsgebouw, via de inrit ter hoogte van huisnummer 24 de achterliggende garages kunnen bereiken;

 

Gelet op het detailplan met aanduiding gele markering;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om in de Polderbaan te Ninove ter hoogte van huisnummer 24 over de volledige breedte van de inrit een gele markering aan te brengen.

 

Signalisatie:

Gele markering

 

Artikel 2

Deze beslissing wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid, Rechtbank Aalst en Dendermonde, Gouverneur, Politie Ninove, signalisatiedienst stad Ninove.


Contact informatie