GR20170524 Punt 33. Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg tussen huisnummer 392 en huisnummer 394 - invoeren blauwe zone - Parkeerschijf maximum 1 uur van maandag tot en met zaterdag van 08:30 uur tot 18:30 uur - Gewestweg - goedkeuring (datum van

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het e-mailbericht van zondag 26 februari 2017 van de heer Dirk Priem, Edingsesteenweg 388 te Denderwindeke waarin betrokkene de parkeerproblemen aankaart die er zijn langsheen de Edingsesteenweg (N255) te Denderwindeke;

 

Overwegende dat de heer Priem een slagerij heeft op de Edingsesteenweg (N255) en dit ter hoogte van huisnummer 388 te Denderwindeke;

 

Overwegende dat de parkeerplaatsen die zich voor zijn winkel bevinden de ganse dag worden ingenomen door bewoners en bezoekers van nabijgelegen appartementsgebouwen;

 

Overwegende dat klanten, leveranciers geen enkele mogelijkheid hebben om zich te parkeren in de nabijheid van zijn handelszaak;

 

Overwegende dat een mogelijke oplossing ervoor betrokkene in zou bestaan een paar parkeerplaatsen in te richten voor kort parkeren;

 

Overwegende dat betrokkene zijn aanvraag besproken werd op de verkeerscommissie van woensdag 15 maart 2017;

 

Overwegende dat de verkeerscommissie er voorstander van is om de 5 dwarse parkeerplaatsen die zich tussen de beenhouwer (Edingsesteenweg 392) en de apotheker (Edingsesteenweg 394) bevinden in te richten als een blauwe zone met een maximum parkeerduur van 1 uur;

 

Gelet op het gunstig advies van maandag 27 maart 2017 waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, beheerder van de gewestweg gunstig advies verleende aan bovenvermelde aanvraag;

 

Gelet op het gunstig advies van de verkeerscommissie van woensdag 15 maart 2017;

 

Gelet op het collegebesluit van dinsdag 11 april 2017 waarbij het verslag van de verkeerscommissie van woensdag 15 maart 2017 werd goedgekeurd;

 

Gelet op het detailplan met aanduiding van de blauwe zone;

 

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Er wordt goedkeuring verleend om op de Edingsesteenweg (N255) te Denderwindeke een blauwe zone in te voeren tussen huisnummer 392 en huisnummer 394 (5 dwarse parkeerplaatsen);

 

Het gebruik van de parkeerschijf wordt verplicht van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur. De maximum parkeerduur bedraagt 1 uur.

 

Signalisatie: De blauwe zone reglementering wordt aangeduid door een verkeersbord E9a aangevuld met de parkeerschijf, met onderborden type VIIb, parkeerschijf maximum 1 uur en van maandag tot en met zaterdag van 08.30 uur tot 18.30 uur.

 

Artikel 2

Deze beslissing zal ter goedkeuring worden toegestuurd aan de Minister van Mobiliteit.


Contact informatie