GR20170524 Punt 28. Openbare werken - aanleg overstortleiding en sanering achterwaartse lozingen in de Fonteinstraat te Okegem - opbraak en heraanleg van wegenis in de Fonteinstraat en Bruggeweg (voetweg 18) te Okegem - definitieve vaststelling voorgestel

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 4 april 2014 waarbij de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen werd gewijzigd;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2003 waarbij het aanleggen van een overstortleiding vanaf de bestaande riolering in de Fonteinstraat naar de waterloop 5.100 te Okegem, principieel werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 augustus 2003 waarbij de NV Grontmij werd aangesteld als ontwerper, veiligheidscoördinator-ontwerp en –verwezenlijking voor de aanleg van een overstortleiding vanaf de Fonteinstraat tot de waterloop 5.100 te Okegem;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 27 oktober 2011 waarbij de overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de Watergroep (in het kader van RioPact) en het studiebureau Grontmij (nu Sweco) betreffende de aanleg van een overstortleiding vanaf de Fonteinstraat te Okegem werd goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 oktober 2015 waarbij de beslissing van 26 mei 2015 om het voetpad in de Bruggeweg in Okegem langs de kant van de pare huisnummers aan te leggen, werd ingetrokken;

 

Gelet op voornoemde beslissing waarin het door het studiebureau Grontmij (nu Sweco) uitgewerkt voorstel om de Bruggeweg in Okegem dat geen straat voor doorgaand verkeer is aan te leggen naar het model van het “woonerf” waarbij alle wegeninfrastructuur gelijkgronds wordt aangelegd met een rooilijnbreedte van 6 meter en met een straatverharding van betonstraatstenen, werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het ontwerp/aanbestedingsbundel van RioPact voor de aanleg van een overstortleiding en de sanering van de achterwaartse lozingen in de Fonteinstraat en de Bruggeweg in Okegem zich in de eindfase bevindt;

 

Gelet op het verslag van de coördinatievergadering van 24 augustus 2016 waarin vermeld wordt dat naar aanleiding van de geplande werken een rooilijnplan voor de Bruggeweg (volgens de Atlas van de Buurtwegen, voetweg 18) moet worden opgemaakt;

 

Gelet op het plan voor de gedeeltelijke verbreding van voetweg 18 (Bruggeweg) van het studiebureau Sweco met aanduiding van het te behouden deel van het tracé van de Bruggeweg en het deel dat zal onteigend worden voor de verbreding van de weg;

 

Gelet op het rooilijnplan van het studiebureau Sweco waarop de in het openbaar domein in te nemen gronden zijn aangeduid (de innemingen 1 tot en met 6 en de innemingen 8 tot en met 14);

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 23 februari 2017 waarbij het voorstel voor de gedeeltelijke verbreding van voetweg 18, de Bruggeweg, in Okegem en de vaststelling van de rooilijn, uit te voeren in het kader van de geplande wegen- en rioleringswerken voor de aanleg van een overstortleiding en de sanering van de achterwaartse lozingen in de Fonteinstraat en de Bruggeweg in Okegem, voorlopig werd vastgesteld;

 

Gelet op voornoemde gemeenteraadsbeslissing waarbij aan het college van burgemeester en schepenen opdracht werd gegeven een openbaar onderzoek op te starten conform het Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen;

 

Gelet op het proces-verbaal van bekendmaking en het proces-verbaal van opening van het openbaar onderzoek dat van 22 maart 2017 tot en met 24 april 2017 werd georganiseerd;

 

Gelet op de brieven van 15 maart 2017 gericht aan alle aanpalende eigenaars;

 

Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek waaruit blijkt dat binnen de periode van het openbaar onderzoek geen enkel bezwaar en/of opmerking werd ingediend aangaande het rooilijnplan en het plan voor de gedeeltelijke verbreding van de Bruggeweg;

 

Overwegende dat het voorstel voor de gedeeltelijke verbreding van de Bruggeweg in Okegem en de vaststelling van de rooilijn bijgevolg definitief kan vastgesteld worden;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

Het voorstel voor de gedeeltelijke verbreding van voetweg 18, de Bruggeweg, in Okegem en de vaststelling van de rooilijn, uit te voeren in het kader van de geplande wegen- en rioleringswerken voor de aanleg van een overstortleiding en de sanering van de achterwaartse lozingen in de Fonteinstraat en de Bruggeweg in Okegem, wordt definitief vastgesteld.

 

Artikel 3

Deze beslissing wordt samen met het rooilijnplan en alle stukken van het gehouden openbaar onderzoek voor verdere behandeling opgestuurd naar de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.


Contact informatie