GR20170524 Punt 27. Openbare werken - aanleggen van voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem - goedkeuring bestek - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 24;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren en latere wijzigingen;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepalingen van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 5 § 2;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 23 januari 2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” voor het dienstjaar 2014 als volgt:

 

-de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven in het budget voor het dienstjaar 2014 onder exploitatie;

-de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot € 85.000 (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven in het budget voor het dienstjaar 2014 onder investering;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 18 december 2014 waarbij de beslissing van 23 januari 2014 houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” voor het dienstjaar 2014 werd verlengd voor de jaren 2015 tot en met 2018;

 

Gelet op de beslissing van 3 februari 2015 waarbij de aanleg van voetpaden langs de kant van de onpare huisnummers in de Hazeleerstraat te Okegem, tussen de Aalstersesteenweg en de spoorwegoverweg principieel werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat de huidige wegbermen in de Hazeleerstraat voor het overgrote deel nog onverhard zijn en dat enkel de opritten van woningen in diverse materialen aangelegd zijn;

 

Overwegende dat zich langs het tracé van de werken diverse hoogstammige bomen bevinden waarvan het wortelgestel hinder zal veroorzaken voor de aanleg van de voetpaden;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 januari 2017 waarbij werd beslist alle bomen langs beide kanten van de bewoning, zijnde 28 bomen (23 bomen langs de openbare zijde en 5 bomen langs de pare zijde) te rooien en de wortels tot op een diepte van 50 cm uit te frezen;

 

Overwegende dat voor de uitvoering van dergelijke ingrijpende werken een bouwvergunning moet aangevraagd te worden;

 

Gelet op voornoemde beslissing waarbij aan het ontwerpbureau Goegebeur-D’Hauwer dat in zitting van 25 oktober 2016 door het college van burgemeester en schepenen werd aangesteld voor het opmaken van het ontwerp voor de aanleg van de voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem, bevel werd gegeven een bouwvergunningsaanvraag in te dienen;

 

Gelet op het ontwerpbundel opgemaakt door het studiebureau Goegebeur-D’Hauwer samengesteld als volgt:

 

-een bestek

-de verklarende nota van de ontwerper

-een veiligheids- en gezondheidsplan

-de raming

-een situatieplan, een grondplan der werken, modeldwarsprofielen en type der kunstwerken;

 

Gelet op het bestek waaruit blijkt dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van open aanbesteding;

 

Gelet op de verklarende nota van de ontwerper waaruit blijkt dat deze opdracht de volgende werken omvat:

 

-langs de kant van de onpare huisnummers wordt de aanleg voorzien van een voetpad in grijze betonstraatstenen 220/110/80 mm

-het voetpad wordt aangelegd over een breedte van 1.54 m. De betonstraatstenen worden aangelegd op een legbed van ternair zand en gefundeerd op een schaal betonfundering met een dikte van 15 cm.

Het voetpad wordt opgesloten door middel van een ingegraven borduur. Deze lijnvormige elementen worden gefundeerd op een schraal betonfundering.

-de bestaande rijwegverharding blijft behouden. De bestaande trottoirbanden langsheen de rijweg zullen opgetrokken en vervangen worden door een ter plaatse gestorte kantstrook van 30 cm breed/trottoirband type IE. Deze lijnvormige elementen worden eveneens gefundeerd op een schraal betonfundering.

Op deze manier wordt dus een verhoogd aanliggend voetpad bekomen.

-ter hoogte van de aansluiting met de Aalstersesteenweg bevinden zich diverse “kasten” van de nutsmaatschappijen. Ten einde aanpassing van deze leidingen te vermijden, wordt beslist om de bochtstraal van de rijweg aan te passen (kleinere bochtstraal). Daarom moet op deze plaats een lokaal herstel voorzien worden van de rijweg in betonstraatstenen en KWS. Deze verhardingen worden aangelegd op een schraal betonfundering met een dikte van 20 cm.

-bestaande gietijzeren riooldeksels en straatkolken zullen maximaal herbruikt worden binnen de aanbesteding.

 

Gelet op de totale raming der werken ten bedrage van € 162.278,35, exclusief btw waarvan € 144.700,35 aan wegenwerken ten laste van de stad en € 17.578,00 aan rioleringswerken ten laste van Rio-Pact;

 

Overwegende dat in deze raming de kosten voor eventuele aanpassingswerken aan nutsleidingen niet zijn inbegrepen;

 

Gelet op het grondplan van de uit te voeren werken;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden aan een gespecialiseerde aannemer;

 

Overwegende dat in het totalisatiebudget van de meerjarenplanning 2014-2019 voldoende kredieten voorzien zijn onder de enveloppe WEG/001, BI 020000, AR 224007 en actie 4/1/1/2 voldoende kredieten beschikbaar zijn voor de aanleg van voetpaden in de Hazeleerstraat in Okegem waar de huidige wegbermen grotendeels nog onverhard zijn;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Het bestek voor de aanleg van voetpaden in de Hazeleerstraat in Okegem met opgave van alle administratieve en technische voorwaarden, wordt goedgekeurd

 

Artikel 2

 

De raming voor de uitvoering van deze werken ten bedrage van € 162.278,35, exclusief btw waarvan € 144.700,35 aan wegenwerken ten laste van de stad en € 17.578,00 rioleringswerken ten laste van Rio-Pact, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

De gunning van de opdracht bij wijze van open aanbesteding wordt eveneens goedgekeurd.


Contact informatie