GR20170524 Punt 25. Gemeentebelastingen - retributiereglement op het gebruik van de speel-o-theek speelodroom - vaststelling (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het welzijnsbeleid waarvoor de dienst sociale zaken i.s.m. Teledienst vzw en het OCMW Ninove vanaf september 2017 een speel-o-theek speelodroom gaat openen;

 

Gelet op het uitleenreglement van de speel-o-theek speelodroom van heden;

 

Overwegende dat voor het uitlenen van speelgoed het nodig is een lidmaatschap aan te gaan tegen betaling van de verschuldigde retributie waardoor het nodig is een retributie vast te stellen;

 

Overwegende dat als promotie het lidmaatschap vanaf de opening tot en met 31 december 2017 gratis is;

 

Overwegende dat vanaf 1 januari 2018 een vergoeding gevraagd wordt afhankelijk van het ogenblik dat het lidmaatschap aangegaan wordt;

 

Overwegende dat het eveneens nodig is een retributie vast te stellen voor het geval het speelgoed te laat wordt teruggebracht of voor het geval het speelgoed na twee maand nog niet is teruggebracht;

 

Overwegende dat het nodig is een retributie vast te stellen voor het geval het speelgoed beschadigd is en herstelling of vervanging vraagt;

 

Gelet op de financiële toestand van de stad;

 

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

 

 

Artikel 1

 

Er wordt vanaf 17 september 2017 de mogelijkheid geboden speelgoed uit te lenen in de speel-o-theek speelodroom aan volgende doelgroepen:

a)     iedere meerderjarige met een geldig identiteitsbewijs of met een geldige verblijfplaats in België, kan zich inschrijven als lid van de speel-o-theek speelodroom

b)     thuisbegeleidingsdiensten, voorzieningen voor mensen met een mentale beperking, stadsdiensten, onthaalgezinnen, jeugdbewegingen, onderwijsinstellingen en andere vzw’s die een link met kinderen hebben.

tegen betaling van een retributie voor het aangaan van een lidmaatschap door de doelgroepen.

 

Artikel 2

 

Een lidkaart wordt steeds opgemaakt tot het einde van het kalenderjaar waarin de lidkaart wordt aangevraagd.

 

De retributie voor het aangaan van een lidmaatschap bedraagt:

-        Aansluiting tussen 01/01 – 31/03: € 8,00 of € 2,00 sociaal tarief

-        Aansluiting tussen 01/04 – 30/06: € 6,00 of € 1,50 sociaal tarief

-        Aansluiting tussen 01/07 – 30/09: € 4,00 of € 1,00 sociaal tarief

-        Aansluiting tussen 01/10 – 31/12: € 2,00 of € 0,50 sociaal tarief

 

Als promotie zal de lidkaart vanaf de opening van de speel-o-theek speelodroom tot en met 31 december 2017 gratis afgeleverd worden.

 

De retributie voor het lidmaatschap is niet onsplitsbaar. Er wordt onder geen enkel beding een terugbetaling gedaan.

 

In geval het uitgeleend speelgoed niet tijdig wordt teruggebracht is een retributie van € 0,50 per stuk per week verschuldigd.

 

In geval het uitgeleend speelgoed na 2 maanden nog niet wordt teruggebracht is een retributie verschuldigd gelijk aan de vervangingswaarde.

 

In geval van schade is een retributie verschuldigd gelijk aan het bedrag van de herstellings- of vervangingskosten.

 

Artikel 3

 

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen.

 

Artikel 4

 

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de provinciegouverneur.


Contact informatie