GR20170524 Punt 23. Sociale zaken - vaststelling uitleenreglement Speel-o-theek Speelodroom (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en latere aanvullingen;

 

Gelet op het OCMW-decreet van 19 december 2008 gewijzigd bij decreet van 29 juni 2012

 

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning;

 

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove waarin het actieplan 3/6/1 werd opgenomen: “We ontwikkelen een sterk lokaal netwerk samen met alle kindondersteunende diensten om beter te kunnen inspelen op de stijgende vraag naar (preventieve) gezinsondersteuning voor jonge en toekomstige gezinnen”;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van de stad Ninove waarin de actie 3/6/2/1 werd opgenomen: “Vanaf 2016 zetten we volop in op het organiseren van een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jonge ouders, waar ze kunnen ervaren, leren en kennis delen” en waarin de actie 3/6/2/2 werd opgenomen: “ Vanaf 2016 is er in Ninove een speelotheek als resultaat van de samenwerking tussen de stad, het OCMW en externe organisaties met als doel ieder kind toegang te geven tot spelen, leren en ontmoeten”;

 

Gelet op het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW Ninove waarin de actie 2-2-1-4 werd opgenomen: “De stad wenst een centraal een laagdrempelig aanbod voor preventieve gezinsondersteuning te realiseren. De stad en het OCMW Ninove zullen we een speel-o-theek opzetten”;

 

Overwegende dat de speel-o-theek een samenwerking is tussen de stad, OCMW en Teledienst vzw;

 

Overwegende dat we met de speel-o-theek iedereen op een structurele manier toegang willen bieden tot gepast en kwalitatief speelgoed, waarbij we ons niet exclusief op kansengroepen richten, maar kiezen voor een inclusieve benadering, waarbij niemand zich als ‘arm’ kenbaar hoeft te maken;

 

Overwegende dat de tarieven zullen vastgelegd worden in een retributiereglement;

 

Overwegende dat iedereen met een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfplaats in België, speelgoed kan ontlenen;

 

Overwegende dat de speel-o-theek zich in het bijzonder richt tot kinderen van van 0 – 12 jaar, mensen in armoede en personen met een beperking;

 

Overwegende dat ook thuisbegeleidingsdiensten, voorzieningen voor mensen met een mentale beperking, stadsdiensten, onthaalgezinnen, jeugdbewegingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties, lid kunnen worden van de speel-o-theek;

 

Overwegende dat de speel-o-theek geopend zal zijn op woensdag van 11 uur tot 17uur, met uitzondering van wettelijke en lokale feestdagen;

 

Overwegende dat de prijzen die zullen gehanteerd worden voor de aanschaf van een lidkaart van de speel-o-theek zullen vastgelegd worden in het retributiereglement;

 

Overwegende dat er één lidkaart per gezin of per domicilieadres kan aangemaakt worden;

 

Overwegende dat de boetes die kunnen verrekend worden ook zullen worden opgenomen in het retributiereglement;

 

Overwegende dat bij misbruik de lidkaart kan worden ingetrokken;

 

Overwegende dat leden gratis speelgoed ontlenen en dat de uitleentermijn 3 weken is en deze termijn niet kan verlengd worden;

 

Overwegende dat het speelgoed niet kan worden gereserveerd;

 

Overwegende dat per uitleenbeurt maximum 3 stuks speelgoed per persoon kan ontleend worden, met een maximum van 10 stuks per gezin/ organisatie;

 

Overwegende dat een schadevergoeding kan aangerekend worden bij beschadiging of het verliezen van speelgoed;

 

Overwegende dat de adresgegevens van leden kunnen opgevraagd worden bij de dienst burgerzaken, wanneer er een vermoeden is van inbreuk op het uitleenreglement;

 

Overwegende dat het uitleenreglement van de speel-o-theek in werking kan treden vanaf 17 september 2017;

 

Besluit,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

Onderstaand uitleenreglement van de speel-o-theek wordt vastgesteld.

 

UITLEENREGLEMENT SPEELODROOM

1       Algemene omschrijving

1.1           De speel-o-theek is een samenwerking tussen Teledienst vzw, Stad Ninove en OCMW Ninove.

1.2           In de speel-o-theek kan iedereen speelgoed ontlenen. In het bijzonder richt de speel-o-theek zich op kinderen van 0 - 12 jaar, mensen in armoede en personen met een beperking.

Er is een gevarieerd aanbod van speelgoed aanwezig dat zowel inzet op de cognitieve ontwikkeling, motorische ontwikkeling als op de sociale ontwikkeling.

1.3           Met de speel-o-theek willen we in Ninove iedereen de speelkansen geven die ze verdienen. We willen het publiek tegemoet komen in het bieden van optimale speelkansen, door hen de kans te geven speelgoed te laten ontlenen in plaats van nieuw speelgoed te moeten aankopen. De speel-o-theek geeft de kans om met steeds wisselend speelgoed te kunnen spelen, wat de algemene ontwikkeling ten goede komt.

1.4           De speel-o-theek in Ninove zal eveneens een ontmoetingsplaats zijn waar personen op vaste momenten samen kunnen spelen en van elkaar kunnen leren. Een plaats waar mensen elkaar ontmoeten.

2       Openingsuren

 

2.1           De speel-o-theek is geopend op woensdag van 11 uur tot 17 uur, met uitzondering van de wettelijke en lokale feestdagen.

3       Lidmaatschap

3.1           Iedere meerderjarige met een geldig identiteitsbewijs of met een geldige verblijfplaats in België, kan zich inschrijven als lid van de speel-o-theek.

3.2           Ook thuisbegeleidingsdiensten, voorzieningen voor mensen met een mentale beperking, stadsdiensten, onthaalgezinnen, jeugdbewegingen, onderwijsinstellingen en andere organisaties, kunnen zich inschrijven in de speel-o-theek.

3.3           Wil je gebruik maken van de speel-o-theek, dan moet je eerst inschrijven volgens de kosten en voorwaarden die terug te vinden zijn in het retributiereglement van de speel-o-theek.

3.4           Bij de inschrijving is de identiteitskaart van een volwassene nodig. Je ontvangt dan een lidkaart die geldig is tot en met het einde van het lopende jaar. Deze lidkaart is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt, hetzij door leden van het gezin. Bij misbruik kan de lidkaart worden ingetrokken.

3.5           Professionelen (vb. onthaalouders, medewerkers kinderdagverblijven, jeugdwerkers, buitenschoolse kinderopvang, jeugdverenigingen, scholen …) kunnen inschrijven op naam van hun organisatie. Bij inschrijving moet gemeld worden dat het om een professioneel lidmaatschap gaat.

3.6           Om speelgoed te kunnen uitlenen, heb je een lidkaart nodig. Je toont deze aan de uitleenbalie, telkens je speelgoed uitleent of terugbrengt.

3.7           Wijziging van adres-, telefoon- of andere belangrijke gegevens geef je zo snel mogelijk door aan een medewerker van de speel-o-theek.

4       Uitleenbepalingen

4.1           Heb je een lidkaart, dan kan je gratis speelgoed ontlenen.

4.2           De uitleentermijn is 3 weken en deze termijn kan niet verlengd worden.

4.3           Het speelgoed kan niet worden gereserveerd.

4.4           De kinderen kunnen slechts speelgoed uitlenen wanneer zij vergezeld zijn van een volwassene.

4.5           Je kan per uitleenbeurt maximum 3 stuks speelgoed per persoon ontlenen, met een maximum van 10 stuks per gezin. Voor organisaties en diensten ligt het maximum te ontlenen speelgoed eveneens op 10 stuks.

4.6           De uitleningen zijn persoonlijk. Het ontleende speelgoed mag je dus niet verder uitlenen aan anderen. Bij misbruik kan je uitgesloten worden.

5       Terugbrengen speelgoed

5.1           Het speelgoed breng je netjes en volledig (inclusief batterijen, verpakkingsmaterialen, blad met uitleg, spelreglement …) in de daartoe bestemde opbergdoos.

5.2           Jij bent als uitlener verantwoordelijk voor het ontleende speelgoed. Wij veronderstellen dat elke ontlener goed zorg draagt voor het ontleende speelgoed. Bij het terugbrengen van het speelgoed telt een speel-o-theek medewerker alles grondig na en controleert hij/zij de staat van het speelgoed.

5.3           Als je het geleende materiaal niet op tijd terugbrengt, betaal je een boete zoals bepaald in het retributiereglement.

5.4           Indien je het speelgoed na 2 maanden nog niet hebt teruggebracht, dan wordt het als verloren beschouwd. Je betaalt dan de vervangingswaarde van het speelgoed. (Cf. 6.4)

5.5           De kosten voor het verzenden van aanmaningsbrieven zijn voor jouw rekening. Indien je geen gevolg geeft aan de aanmaningsbrieven, kunnen alle bestaande wettelijke middelen aangewend worden om de materialen terug te vorderen. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van jou.

5.6           Tot zolang bovenstaande boetes niet betaald zijn, kan je geen nieuw speelgoed ontlenen.

5.7           Als de medewerkers van de speel-o-theek vaststellen dat je regelmatig speelgoed stuk, beschadigd of te laat terug brengt, dan kan je uitgesloten worden van verdere ontlening.

5.8           Het speelgoed blijft te allen tijde eigendom van de speel-o-theek.

6       Verloren of beschadigd speelgoed

6.1           Jij bent verantwoordelijk voor het ontleende materiaal. Vóór het ontlenen kijk je aan de balie het speelgoed na en meldt eventuele gebreken of schade aan de speel-o-theek medewerker, zo niet word jij verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade bij het terugbrengen.

6.2           Wij veronderstellen dat je goed zorg draagt voor het ontleende speelgoed. (Cf. 5.2)

6.3           De speel-o-theek is niet verantwoordelijk voor diefstal van het speelgoed dat uitgeleend werd.

6.4           Indien (een deel van het) speelgoed verloren geraakt of beschadigd is, moet je dit melden aan de verantwoordelijke. Er zal een schadevergoeding worden aangerekend, zoals bepaald in het retributiereglement.

7       Algemene veiligheid

7.1           De ouders/begeleiders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen in de speel-o-theek.

7.2           De speel-o-theek kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële of andere schade of een lichamelijk en/of geestelijk letsel, als gevolg van het gebruik van het geleende speelgoed of als gevolg van het betreden van de ruimte waarin de speel-o-theek gehuisvest is.

7.3           In de speel-o-theek zijn dieren niet toegelaten.

7.4           In de speel-o-theek zijn eigen dranken niet toegelaten. Roken in de speel-o-theek en in de buitenspeelruimtes is verboden.

7.5           Bij grensoverschrijdend gedrag (alcohol, drugs, agressie, …) kan je de toegang tot de
speel-o-theek ontzegd worden of kan jouw lidmaatschap ingetrokken worden.

8       Naleven reglement

8.1           Bij inschrijving verklaar je je akkoord met dit reglement en vul je een verklaring op eer in, waarin alle gegevens correct zijn.

8.2           Wie dit reglement niet naleeft, kan de toegang tot de speel-o-theek tijdelijk of definitief ontzegd worden door het college van burgemeester en schepenen.

8.3           De coördinator heeft het uiteindelijke beslissingsrecht in situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen.

 

Artikel 2

 

Een uittreksel van deze beslissing wordt bezorgd aan alle partners van de speel-o-theek.

 

Artikel 3

 

Het reglement treedt in werking op 17 september 2017.

 

Artikel 4

 

De dienst sociale zaken wordt belast met de verdere uitvoering.


Contact informatie