GR20170524 Punt 21. Integratie - radicalisering - rapportering LIVC 2016/IV en 2017/I (datum van publicatie 07/06/2017)

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2016 betreffende de oprichting van de Lokale Integrale Veiligheidscel;

 

Gelet op het samenwerkingsprotocol Lokale Integrale Veiligheidscel stad Ninove;

 

Overwegende dat de voorzitter van het LIVC rapporteert driemaandelijks aan het college van burgemeester en schepenen en zesmaandelijks aan de gemeenteraad over de werking van de operationele LIVC;

 

Overwegende dat de rapportage de volgende elementen omvat:

-       aantal aangemelde dossiers,

-       aantal dossiers niet verder opgevolgd omdat de operationele LIVC van oordeel was dat het een valse melding betrof en/of er geen problematiek aanwezig was,

-       aantal dossiers doorverwezen naar de federale veiligheids- en inlichtingendiensten omdat de operationele LIVC van oordeel was dat er sprake was van een onmiddellijke bedreiging voor de openbare veiligheid,

-       aantal dossiers doorverwezen naar de reguliere dienst- en hulpverlening voor opvolging van, specifieke problematiek omdat de operationele LIVC van oordeel was dat er geen sprake was van radicalisering, maar er wel sprake was van een andere problematiek,

-       aantal dossiers doorverwezen naar politie omdat de operationele LIVC van oordeel was dat er geen sprake was van radicalisering, maar er wel (mogelijk) sprake was van een strafbaar feit,

-       aantal dossiers waarvoor een curatieve aanpak werd opgestart omdat de operationele LIVC van oordeel was dat er sprake was van radicalisering en die succesvol werden afgerond,

-       aantal dossiers waarvoor een curatieve aanpak werd opgestart omdat de operationele LIVC van oordeel was dat er sprake was van radicalisering en die nog lopende zijn,

-       aantal dossiers waarvoor de operationele LIVC meer informatie nodig heeft om een correcte inschatting te maken van de melding.

 

De rapportage mag in geen geval privacygevoelige gegevens bevatten.;

 

Besluit:

 

 

Artikel 1

 

De raad neemt kennis van de rapportage over de werking van de operationele LIVC van de periode september 2016 tot en met maart 2017.

 

 

 

Aantal

Afgerond - stop

21

Afgerond - radicalisering

0

Afgerond - politie

9

Afgerond - zorgtraject

0

Lopend - informatie verzamelen

4

Lopen - politie

0

Lopend - partnertafel

0


Contact informatie