GR20170524 Punt 20. Personeel - samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en stad voor terbeschikkingstelling van werknemers in kader van artikel 60§7 (datum van publicatie 07/06/2017)

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op het besluit van de raad van het OCMW van 1 juli 2009 waarbij goedkeuring werd verleend aan de herwerkte samenwerkingsovereenkomst en tewerkstellingsovereenkomst in het kader van tewerkstellingen art. 60 § 7 met ter beschikkingstelling aan de stad;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 september 2009 waarin de samenwerkingsovereenkomsten en ter beschikkingstellingsovereenkomst in het kader van tewerkstellingen art. 60 § 7 met ter beschikkingstelling aan de stad van 3 personen werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 13 september 2012 waarin de samenwerkingsovereenkomst en ter beschikkingstellingsovereenkomst in het kader van tewerkstelling artikel 60 § 7 met ter beschikkingstelling aan de stad – herziening tewerkstellingsplaatsen werd goedgekeurd;

 

Gelet op de overeenkomst van 20 november 2008 tussen de raad van het OCMW en het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove waarbij goedkeuring werd verleend om vier personen te werk te stellen in het kader van art. 60 § 7;

 

Overwegende dat deze samenwerkingsovereenkomst opgemaakt wordt om volgende doelstelling te realiseren:

‘een tewerkstelling met toepassing van art. 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een persoon een baan bezorgt met een welbepaald doel. Deze sociale tewerkstelling heeft als doel: elke werk bekwame rechthebbende op maatschappelijke integratie of rechthebbende op financieel maatschappelijke hulp opnieuw in regel te stellen met de sociale zekerheid en via deze werkervaring de nodige attitudes en vaardigheden te verwerven om vlotter te kunnen doorstromen naar het regulier arbeidscircuit’;

 

Overwegende dat het Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove werd ontbonden op 31 december 2013;

 

Overwegende dat vier personen, die aan het AGB DN ter beschikking gesteld waren, ter beschikking kunnen gesteld worden van de stad;

 

Overwegende dat de stad dan zou beschikken over zeven werknemers die kunnen tewerkgesteld worden op volgende plaatsen:

-       Algemeen: administratieve ondersteuning

-       Plomblom: administratieve ondersteuning

-       Sportdienst: onderhoud atletiekpiste en kunstgrasveld

-       Technische dienst: 4 plaatsen;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 maart 2014 waarbij de samenwerkingsovereenkomst in het kader van tewerkstellingen art.60§7 met ter beschikkingstelling aan de stad van zeven personen werd goedgekeurd;

 

Gelet op het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van 22 februari 2017 waarbij de herziening van de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Ninove en Stad Ninove voor de terbeschikkingstelling van werknemers in het kader van art.60§7 van de organieke wet van 8 juli 1976 met ingang van 1 januari 2017 werd goedgekeurd onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad;

 

Overwegende dat het aantal werknemers die ter beschikking worden gesteld door het OCMW behouden blijft;

 

Overwegende dat in deze herziene samenwerkingsovereenkomst is bepaald dat als tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling door het OCMW van de werknemer er geen vergoeding door de Stad betaald moet worden;

 

 

Besluit:

 

 

met 32 ja-stemmen (De Jonge Tania, Coppens Katie, Cosyns Veerle, Evenepoel Henri, Vande Winkel Wouter, De Schepper Paul, Torrekens Marc, Triest Alain, Meert Lieven, Casteur Michel, Van Eeckhout Freddy, Timmermans Jacques, Corijn Rudy, Violon Jannick, D'haeseleer Guy, Van Ongeval Octaaf, Vanbelle Corinne, Malfroot Ilse, Van Melkebeek Antoine, Vermassen Stijn, D'Hondt Femke, Plancke Marc, Arents Joost, Van Den Driessche Kurt, Vanderpoorten Veerle, Rassaerts Gerd, Verberckmoes Levi, De Ridder Misja, Van Der Haeghen Bruno, Steenhout Hedwig, Van Oudenhove Jean-Pierre, Souffriau Dirk)

1 niet gestemd (Vanderpoorten Dirk)

 

 

Enig artikel

 

De samenwerkingsovereenkomst van 22 februari 2017 tussen het OCMW Ninove en de Stad Ninove voor de ter beschikkingstelling van werknemers in het kader van artikel 60 § 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 wordt goedgekeurd met ingang van 1 januari 2017.


Contact informatie