GR20170524 Punt 19. Logistiek/patrimoniumbeheer - dienst noodplanning - kennisneming afsluiten overeenkomst tussen het crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de stad Ninove met betrekking tot het alarmeringssysteem BE-Alert (

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 18 april 2017 waarbij het afsluiten van een overeenkomst tussen het Crisiscentrum van de Federale Overheid Binnenlandse Zaken en de stad Ninove met betrekking tot het alarmeringssysteem BE-Alert werd goedgekeurd en waarbij de aankoop van de basismodule voor het alarmeringssysteem BE-Alert via Binnenlandse Zaken, overheidsopdracht voor diensten IBZ/DGCC/AL/2015/BE-ALERT/001 gegund aan de firma Nextel, Koraalhoeve 15, 2160 Wommelgem (btw 0826.942.915) werd goedgekeurd voor het totaal bedrag van € 1.452 btw inclusief, zijnde € 121 btw inclusief (eenmalige activatiekost basismodule) en € 1.331 btw incl. (jaarlijkse abonnementskost) ;

 

Besluit:

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De gemeenteraad neemt kennis van de overeenkomst tussen het Crisiscentrum en de stad Ninove met betrekking tot het alarmeringssysteem BE-Alert en van de aankoop van de basismodule voor het alarmeringssysteem BE-Alert.


Contact informatie