GR20170524 Korte agenda

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

1.       Secretariaat - kennisneming van het ontslag van een gemeenteraadslid

2.       Secretariaat - onderzoek van de  geloofsbrieven van de opvolger van een gemeenteraadslid 

3.       Secretariaat - eedaflegging van een gemeenteraadslid

 

Politie

 

4.       Politie - begrotingsrekening 2016 - vaststelling

5.       Politie - Kasmiddelen over het eerste kwartaal 2017

6.       Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - inspecteur van politie - dienst verkeer

 

Interne zaken communicatie & burgerzaken

Secretariaat

 

7.       Secretariaat - samenstelling gemeenteraadscommissies - wijziging

8.       Secretariaat - deontologische code voor de lokale mandatarissen van de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - wijziging samenstelling deontologische commissie

9.       Secretariaat - vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden

10.     Secretariaat - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap Ninove (PWA) - vervanging vertegenwoordiger met beslissende stem

11.     Secretariaat - Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap Ninove (PWA) - vervanging vertegenwoordiger met raadgevende stem

12.     Secretariaat - PISAD - kennisname resultaten studieopdracht overlegorgaan en voorstel van toekomstige pistes voor de continuering van de werking van PISAD

13.     Secretariaat - Intergem - algemene vergadering tevens jaarvergadering - maandag 26 juni 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger 

14.     Secretariaat - Westlede - algemene vergadering - dinsdag 13 juni 2017- akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

15.     Secretariaat - Ethias -  gewone algemene jaarvergadering - maandag 19 juni 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

16.     Secretariaat - Solva - Algemene Vergadering - maandag 19 juni 2017 - akteneming agenda - bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

17.     Secretariaat - deelname oprichting dienstverlenende vereniging TMVS

 

Logistiek/patrimoniumbeheer

18.     Logistiek/patrimoniumbeheer - beslissing tot openbare verkoop van een perceel stadsgrond te Meerbeke

19.     Logistiek/patrimoniumbeheer - dienst noodplanning - kennisneming afsluiten overeenkomst tussen het crisiscentrum  van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de stad Ninove met betrekking tot het alarmeringssysteem BE-Alert

 

Personeelsdienst - technische dienst

20.     Personeel - samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW en stad voor terbeschikkingstelling van werknemers in kader van artikel 60§7

 

Integratie

21.     Integratie - radicalisering - rapportering LIVC 2016/IV en 2017/I

 

Sociale zaken

22.     Sociale zaken - vaststelling samenwerkingsovereenkomst Speel-o-theek

23.     Sociale zaken - vaststelling uitleenreglement Speel-o-theek Speelodroom

 

Financiën

24.     Gemeentebelastingen - retributiereglement op het uitlenen van stadsmateriaal - aanpassing

25.     Gemeentebelastingen - retributiereglement op het gebruik van de speel-o-theek speelodroom - vaststelling

 

Grondgebiedzaken

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

26.     Ruimtelijke ordening - Brownfieldconvenant Fabeltasite - wijziging stuurgroep - goedkeuring

 

Openbare werken

27.     Openbare werken - aanleggen van voetpaden in de Hazeleerstraat te Okegem - goedkeuring bestek - goedkeuring voorwaarden - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht

28.     Openbare werken - aanleg overstortleiding en sanering achterwaartse lozingen in de Fonteinstraat te Okegem - opbraak en heraanleg van wegenis in de Fonteinstraat en Bruggeweg (voetweg 18) te Okegem - definitieve vaststelling voorgestelde rooilijn in de Bruggeweg (voetweg 18) en gedeeltelijke verbreding van voetweg 18 (Bruggeweg) te Okegem

29.     Openbare werken - doortrekken van het voetpad in Neuringen te Denderwindeke - goedkeuring principe - machtiging aanstellen ontwerper, veiligheidscoördinator-ontwerp, en -verwezenlijking - goedkeuring ontwerpovereenkomst

30.     Openbare werken - gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 53 te Outer - standpuntbepaling

Mobiliteit

31.     Mobiliteit - Okegem - Okegem-Dorp - Frans Van der Perrekaai - zebrapaden - goedkeuring

32.     Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg (N255) tussen huisnummer 313 tot en met huisnummer 323 -  invoeren van een blauwe zone (maximum duur 1 uur) - gewestweg - goedkeuring

33.     Mobiliteit - Denderwindeke - Edingsesteenweg tussen huisnummer 392 en huisnummer 394 - invoeren blauwe zone - Parkeerschijf maximum 1 uur van maandag tot en met zaterdag van 08:30 uur tot 18:30 uur - Gewestweg - goedkeuring

34.     Mobiliteit - Denderwindeke - opheffing gemeenteraadsbesluit van 11 september 2014 met betrekking tot de verkaveling Lietersberg - opmaak nieuw gemeenteraadsbesluit verkaveling Lietersberg met aansluiting Linkebeek en aansluiting Rozelaarstraat - stadswegen

35.     Mobiliteit - Ninove - Polderbaan 24 - aanbrengen gele markering ter hoogte van inrit - stadswegen - goedkeuring

36.     Mobiliteit - Ninove - Denderhoutembaan huisnummer 225 - invoeren stilstaan en parkeerverbod over de volledige breedte van het appartementsgebouw (5 dwarse parkeerplaatsen) inclusief inrit tot voorbij de inrit van huisnummer 229 - stadswegen - goedkeuring

Dierenwelzijn

37.     Dierenwelzijn - aanpassen samenwerkingsovereenkomst met dierenbescherming Groot-Ninove vzw - goedkeuring

 

Vrijetijdszaken

Cultuur en evenementen

38.     Evenementen - Stedelijke Feestcommissie - aanduiding 2 leden Forza

39.     Cultuur - Grote Prijs van de stad Ninove 2017 voor Fotografie - wedstrijdreglement - vaststelling

40.     Cultuur - huishoudelijk reglement op het uitlenen van materiaal uit de uitleendienst van de stad Ninove - vaststelling

41.     cultuur - subsidiereglement voor de kunst- cultuur- en erfgoedverenigingen - vaststelling

42.     Cultuur - subsidiereglement bijkomende financiële ondersteuning voor de kunst-, cultuur-, erfgoed- en welzijnsraadverenigingen - vaststelling

43.     Cultuur - straatnaamwijziging Voorde - principiële goedkeuring

 

Bibliotheek

44.     Bibliotheek - vervanging lid van de beheerraad

 

Sport

45.     Sport - toekennen van een stationeervergunning voor het internationaal na-tour criterium Flanders Cycling Events vzw op zondag 30 juli 2017

 

Vragen, voorstellen en interpellaties

AP1.   Interpellatie van raadslid Guy D'haeseleer over de veiligheidsproblemen bij fuiven in "De Kuip"

AP2.   Voorstel van raadslid Guy D'haeseleer tot inplanting van parkeerfaciliteiten op de OCMW-site

AP3.     Interpellatie van raadslid Freddy Van Eeckhout over de stand van zaken over 'Ninove als centrumstad?'


Contact informatie