GR20170524 AP9. Interpellatie van raadslid Rudy Corijn over de ontsluiting van de Eggerstraat-Zuid en de daarbij horende verkeershinder in de aanpalende straten(datum van publicatie 07/06/2017)

Volgende motivering wordt door de heer Rudy Corijn in zijn interpellatie vermeld:

“Toelichting:

Het is niet de eerste keer dat dit dossier op de gemeenteraad ter sprake wordt gebracht. Echter inmiddels blijft er bij de bewoners van de Eggerstraat Zuid en deze van de aanpalende straten misnoegdheid omtrent het afsluiten van deze straat dmv paaltjes en de verkeersoverlast dewelke zich manifesteert in de aanpalende straten, o.a. de Bodemstraat en Dokstraat.

De provinciale commissie verkeersveiligheid besliste op 5 juli 2016 dat er verkeerslichten …. zouden worden voorzien aan het kruispunt Roesbeke en de Eggerstraat-Zuid diende afgesloten te blijven.

Spijtig genoeg was er van de stad Ninove niemand aanwezig. Zoals mij gemeld bij collegebeslissing van 11 april 2017 kon er “ door omstandigheden “ op die bewuste ( en waarschijnlijk niet belangrijke vergadering) niemand aanwezig zijn van de dienst mobiliteit. Dus traditioneel weeral blijkbaar de fout van de administratie, terwijl de schepen van mobiliteit de andere richting uitkijkt.

Omdat er blijkbaar toch veel protest kwam van de bewoners, wegens het (proef) afsluiten met paaltjes van de Eggerstraat Zuid, werd om de bewoners te sussen een evaluatievergadering gehouden op 22 11 2016.

Schepen Vande Winkel (met een schouderklopje) en de burgemeester (hier en daar met een kusje) slaagden erin de bewoners bewust voor te liegen en te misleiden met de geruststellende melding dat “ alles nog niet definitief was “ !!

Er werd echter geen aanwezigheidslijst opgemaakt en het verslag van de vergadering (volgens de collegebeslissing 1/04/2017 werd opgemaakt door schepen Vande Winkel en zou mij worden toegezonden. Aan mijn mail-verzoek (d.d. 16 april 2017) tot het bekomen van dit verslag werd tot op heden binnen de wettelijk voorziene termijn geen gevolg gegeven.

Vragen:

Waarom werd het verslag van de vergadering van 21 11 2016 mij niet overgemaakt binnen de wettelijk voorziene termijn van een maand ?

Kan de schepen mobiliteit mij lezing geven van het verslag van de info vergadering van 21 november 2016 dat door hem volgens het college werd opgemaakt ?

Waarom werden de aanwezige bewoners door de schepen van mobiliteit ( met een schouderklopje) en de burgemeester ( met een kusje ) misleid en voorgelogen dat “ alles nog niet definitief was “; alhoewel de stad al maanden kennis had van de beslissing tot het afsluiten van de Eggerstraat–Zuid.

Aangezien de diensten mij hierover geen duidelijkheid kunnen geven ( wat ik begrijp). In hoeverre zijn de adviezen van het Agentschap Wegen en Verkeer bindend voor de stad ? Ik lees immers in een recent artikel van HLN ( 17 mei 2017 ) ivm het ontsluitingsprobleem van een buurtweg te Voorde dat men daar wel zal proberen met AWV te onderhandelen ?

Indien de adviezen van AWV bindend zijn en dus verplicht te volgen door de stad . Waar kan ik de wetgeving ter zake vinden ?

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 1 maart 2016 om voor een “ proefperiode van 20 april 2016 tot 20 oktober 2016 “ de Eggerstraat Zuid af te sluiten. Momenteel zijn de paaltjes (al dan niet wettelijk ) er nog steeds aanwezig ?

Werd er inmiddels( na 20/10/2016) nog een beslissing tot afsluiten genomen door het schepencollege ? Is dit bevoegdheid college of gemeenteraad ?”


Contact informatie